Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Mối quan hệ
giữa vật chất và ý
thức trong việc xây
dựng nền kinh tế mới
hiện nay ở nước ta

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Môc lôc

I.

Lý luËn chung vÒ mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc.
1. VËt chÊt
2. ý thøc
3. Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc

II.

VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc

x©y dùng nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay .
1. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc vµo mèi
quan hÖ biÖn chøng gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ .
2. VËn dông mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc
x©y dùng nÒn kinh tÕ míi ë n­íc ta hiÖn nay.
KÕt luËn.

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

§Ò tµi: Mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc trong viÖc x©y
dùng nÒn kinh tÕ míi hiÖn nay ë n­íc ta
------------------------

Lêi nãi ®Çu
Nh÷ng thµnh tùu trong c«ng cuéc ®æi míi trong thêi gian qua ®· vµ
®ang t¹o ra mét thÕ lùc míi ®Ó n­íc ta b­íc vµo mét thêi k× ph¸t triÓn míi
.NhiÒu tiÒn ®Ò cÇn thiÕt vÒ cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®­îc
t¹o ra, quan hÖ gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi ngµy cµng ®­îc më
réng .Kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng ®éc lËp trong héi nhËp víi céng ®ång thÕ giíi
®­îc t¨ng thªm. C¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ tiÕp tôc ph¸t triÓn víi
tr×nh ®é ngµy cµng cao, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ vµ ®êi sèng
x· héi .
C¸c n­íc ®Òu cã c¬ héi ph¸t triÓn. Tuy nhiªn,do ­u thÕ c«ng nghÖ vµ
thÞ tr­êng thuéc vÒ c¸c n­íc ph¸t triÓn khiÕn cho c¸c nuíc chËm ph¸t triÓn
®øng tr­íc mét th¸ch thøc to lín. Nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng cao ,mµ ®iÓm
xuÊt ph¸t cña n­íc ta qu¸ thÊp, l¹i ph¶i ®i lªn tõ m«i tr­êng c¹nh tranh
quyÕt liÖt .
Tr­íc t×nh h×nh ®ã ,còng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ,§¶ng vµ
nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc tiÕn hµnh ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt
n­íc,trong ®ã ®æi míi kinh tÕ ®ãng vai trß then chèt ,gi÷ vai trß chñ ®¹o
.§ång thêi ®æi míi kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ,bëi gi÷a ®æi míi kinh tÕ
vµ ®æi míi chÝnh trÞ cã mèi quan hÖ gi÷a vËt chÊt vµ ý thøc sÏ cho phÐp
chóng ta vËn dông vµo mèi quan hÖ gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ,gióp cho c«ng
cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc ngµy cµng giµu m¹nh .
Víi ý nghÜa ®ã em ®· chän ®Ò tµi "Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a vËt
chÊt vµ ý thøc trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay".

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Néi dung
I. Lý luËn ch...
Đề tài: Mi quan hệ
gia vật chất và ý
thc trong việc xây
dựng nền kinh tế mới
hiện nay ở nước ta
Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta 9 10 747