Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân để giải các bài toán Tổ hợp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së gd®t qu¶ng b×nh
TR¦êNG THPT Sè 1 Bè TR¹CH
------
S¸NG KIÕN KINH NGHIÖM
§Ò TµI
øng dông tÝch ph©n
®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n tæ hîp
Go viªn thùc hiÖn:
NguyÔn H÷u QuyÕt
Tæ:
To¸n
N¨m häc:
2012-2013
Bố Trạch, tháng 4 năm 2013
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân để giải các bài toán Tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân để giải các bài toán Tổ hợp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân để giải các bài toán Tổ hợp 9 10 739