Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.VNMATH.com
Giúp học sinh 12 học tốt vấn đề: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
1
MỤC LỤC
Trang
Mục lục: ..............................................................................................................................................1
§Æt vÊn ®Ò .....................................................................................................................................3
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.......................................................................................................................3
1. Cơ sở lý luận....................................................................................................................................3
2. Cơ sở thực tiễn.................................................................................................................................3
2.1. HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI MỘT ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ TRỤC HOÀNH........................4
2.1.1. hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b
..............................................................................................................................................................4
2.1.2.Một vài ví dụ minh hoạ cách tính tích phân có chứa dấu giá trị tuyệt đối .................................4
2.1.3. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số với trục hoành ...............................5
2.1.4. Diện tích hình tròn, hình elip.....................................................................................................9
2.1.4.1.Diện tích hình tròn...................................................................................................................9
2.1.4.2.Diện tích của elip.....................................................................................................................9
2.2. HÌNH PHẲNG ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ ............................................10
2.2.1.Cách tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số.....................................................................10
2.2.2 Một vài ví dụ minh hoạ về cách tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thhàm số......................10
2.2.3.Công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số........................................10
2.3.HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI BA ĐỒ THỊ HÀM SỐ............................................................14
3. Giải pháp thực hiện........................................................................................................................14
4. Kết quả thực nghiệm......................................................................................................................14
KẾT LUẬN .......................................................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................................16
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng 9 10 333