Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trong phân môn số học lớp 6

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GV: NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM - THCS BUØI THÒ XUAÂN
PHOØNG GIAÙO DUÏC  ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ PLEIKU

TEÂN ÑEÀ TAØI:

PHAÂN LOAÏI VAØ PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI MOÄT SOÁ DAÏNG TOAÙN
NAÂNG CAO VEÀ TÍNH CHIA HEÁT TREÂN N TRONG PHAÂN MOÂN
SOÁ HOÏC 6

GV: NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM
THCS BUØI THÒ XUAÂN

1

GV: NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM - THCS BUØI THÒ XUAÂN
NAÊM HOÏC: 2008 – 2009
PHAÂN LOAÏI VAØ PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI MOÄT SOÁ DAÏNG TOAÙN
NAÂNG CAO VEÀ TÍNH CHIA HEÁT TREÂN N TRONG PHAÂN MOÂN
SOÁ HOÏC 6
PHAÀN I: ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Toaùn hoïc laø moät boä moân khoa hoïc; ngaøy nay Toaùn hoïc ñaõ vaø ñang
xaâm nhaäp vaøo moïi ngaønh, moïi lónh vöïc. Nhöõng tri thöùc cuøng vôùi nhöõng kyõ
naêng Toaùn hoïc vaø nhöõng phöông phaùp suy nghó , laäp luaän ... trong Toaùn
hoïc seõ trôû thaønh nhöõng coâng cuï ñeå hoïc taäp caùc moân khoa hoïc khaùc trong
nhaø tröôøng, laø coâng cuï cuûa nhieàu ngaønh khoa hoïc khaùc nhau, laø coâng cuï ñeå
tieán haønh nhöõng hoaït ñoäng trong ñôøi soáng thöïc teá vaø vì vaäy laø moät thaønh
phaàn khoâng theå thieáu trong neàn vaên hoaù phoå thoâng cuûa con ngöôøi môùi.
Theo ñònh höôùng ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc moân Toaùn trong giai
ñoaïn hieän nay ñöôïc xaùc ñònh laø: “Phöông phaùp daïy hoïc trong nhaø tröôøng
caùc caáp phaûi phaùt huy tính tích cöïc, töï giaùc, chuû ñoäng cuûa ngöôøi hoïc, hình
thaønh vaø phaùt trieån naêng löïc töï hoïc, trau doài caùc phaåm chaát linh hoaït, ñoäc
laäp, saùng taïo cuûa tö duy”. Qua ñoù, giaùo vieân laø ngöôøi thieát keá, toå chöùc,
höôùng daãn, ñieàu khieån quaù trình hoïc taäp, coøn hoïc sinh laø chuû theå nhaän
thöùc, bieát caùch töï hoïc, töï reøn luyeän töø ñoù hình thaønh phaùt trieån nhaân caùch
vaø caùc naêng löïc caàn thieát cuûa ngöôøi lao ñoäng theo nhöõng muïc tieâu môùi ñaõ
ñeà ra.
Trong chöông trình Toaùn trung hoïc cô sôû, tính chia heát laø moät noäi
dung cô baûn vaø quan troïng. ÔÛ lôùp 6, phaàn lôùn caùc baøi toaùn trong saùch giaùo
khoa veà tính chia heát thöôøng ñôn giaûn vaø deã daøng giaûi ñöôïc. Tuy nhieân
trong nhieàu baøi taäp naâng cao, vieäc tìm ra lôøi giaûi raát khoù, ña daïng, ñoøi hoûi
phaûi coù khaû naêng tö duy toaùn hoïc linh hoaït, saùng taïo, caàn söû duïng nhieàu
phöông phaùp khaùc nhau. Trong khi ñoù, tö duy toaùn hoïc, khaû naêng phaân tích,
toång hôïp, suy nghó, laäp luaän cuûa hoïc sinh coøn haïn cheá neân caùc em thöôøng
luùng tuùng, gaëp khoù khaên trong vieäc giaûi caùc baøi toaùn naøy. Maët khaùc, ñeå
giaûi ñöôïc caùc daïng toaùn treân, ngoaøi caùc kieán thöùc cô baûn trong sa...
GV: NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM - THCS BUØI THÒ XUAÂN
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO THAØNH PHOÁ PLEIKU
TEÂN ÑEÀ TAØI:
PHAÂN LOAÏI VAØ PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI MOÄT SOÁ DAÏNG TOAÙN
NAÂNG CAO VEÀ TÍNH CHIA HEÁT TREÂN N TRONG PHAÂN MOÂN
SOÁ HOÏC 6
GV: NGUYEÃN THÒ THANH TAÂM
THCS BUØI THÒ XUAÂN
1
Đề tài phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trong phân môn số học lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trong phân môn số học lớp 6 - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tài phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trong phân môn số học lớp 6 9 10 49