Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Phép biện chứng về phủ định và vận dụng phân tích việc kế thừa, phát triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay của nước ta”

Được đăng lên bởi Đan Nguyễn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2413 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MỤC LỤC
Trang
Mở đầu……………………………………………………………………….1
Chương 1: Phép biện chứng về phủ định.....................................................5
1. Khái niệm về phủ định và phủ định biện chứng...........................................5
1.1. Phủ định.....................................................................................................5
1.2.Phủ định biện chứng...................................................................................5
2.Các đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng.............................................6
2.1.Tính khách quan.........................................................................................6
2.2.Tính kế thừa................................................................................................6
3.Quy luật phủ định của phủ định. Hình thức “xoáy ốc” của sự phát triển......6
4.Ý nghĩa phương pháp luận………………………………………………….8
Chương 2: Giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay ở nước ta
1.Những thành tựu và hạn chế trong quá trình hội nhập…………………….10
văn hóa và thế giới
2. Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng ………..12
và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
3. Thành quả của việc vận dụng vào xây dựng và phát triển……………….15
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
4. Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và giữ gìn……………………18
bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hoá và hội nhập văn hóa hiện nay.
Kết luận……………………………………………………………………20
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………21

1

MỞ ĐẦU
Đề tài: “Phép biện chứng về phủ định và vận dụng

phân tích việc kế

thừa, phát triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay
của nước ta”
*Lý do chọn đề tài:
Trải qua hơn 55 năm trên chặng đường phát triển văn hóa, từ văn kiện đầu tiên
“Đề cương văn hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã tích luỹ kinh nghiệm
thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn thời đại về tư duy văn hoá.
Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp
hành TƯ khoá VII Đảng ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết quả mà còn là
nguyên nhân của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát
triển quan điểm trên, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khoá IX tiếp
tục xác định mục tiêu cần phải đạt tới là tạo được sự phát triển đồng bộ về chất
lượng văn hoá “Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế
là trungtâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao
văn hoá - nền tảng ti...
MỤC LỤC
Trang
Mở đầu……………………………………………………………………….1
Chương 1: Phép biện chứng về phủ định.....................................................5
1. Khái niệm về phủ định và phủ định biện chứng...........................................5
1.1. Phủ định.....................................................................................................5
1.2.Phủ định biện chứng...................................................................................5
2.Các đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng.............................................6
2.1.Tính khách quan.........................................................................................6
2.2.Tính kế thừa................................................................................................6
3.Quy luật phủ định của phủ định. Hình thức “xoáy ốc” của sự phát triển......6
4.Ý nghĩa phương pháp luận………………………………………………….8
Chương 2: Giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay ở nước ta
1.Những thành tựu và hạn chế trong quá trình hội nhập…………………….10
văn hóa và thế giới
2. Sự vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng ………..12
và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
3. Thành quả của việc vận dụng vào xây dựng và phát triển……………….15
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
4. Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và giữ gìn……………………18
bản sắc dân tộc trong quá trình toàn cầu hoá hội nhập văn hóa hiện nay.
Kết luận……………………………………………………………………20
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………21
1
Đề tài: “Phép biện chứng về phủ định và vận dụng phân tích việc kế thừa, phát triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay của nước ta” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Phép biện chứng về phủ định và vận dụng phân tích việc kế thừa, phát triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay của nước ta” - Người đăng: Đan Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài: “Phép biện chứng về phủ định và vận dụng phân tích việc kế thừa, phát triển sáng tạo các giá trị truyền thống trong điều kiện hiện nay của nước ta” 9 10 774