Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: “Quan
điểm của chủ
nghĩa Mác về con
người”.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
Ph¸t triÓn con ng­êi lµ môc tiªu cao c¶ nhÊt c¶ nhÊt cña toµn nh©n lo¹i.
Lµn sãng v¨n minh thø ba ®ang ®­îc loµi ng­êi tíi mét kØ nguyªn míi, më ra
bao kh¶ n¨ng ®Ó hä t×m ra nh÷ng con ®­êng tèi ­u ®i tíi t­¬ng lai. Trong bèi
c¶nh ®ã sù tan r· cña hÖ thèng x· héi chñ nghÜa cµng lµm cho c¸c t­ t­ëng tù
do t×m kiÕm con ®­êng kh¶ quan nhÊt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt
Nam cµng dÔ ®i ®Õn phñ nhËn vai trß vµ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.
Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ng­êi rÏ ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã
trong chñ nghÜa t­ b¶n. NhiÒu ng­êi trë vÒ phôc sinh vµ t×m sù hoµn thiÖn con
ng­êi trong c¸c t«n gi¸o vµ hÖ t­ t­ëng truyÒn thèng, con ng­êi l¹i “s¸ng t¹o”
ra nh÷ng t­ t­ëng, t«n gi¸o míi cho “phï hîp” h¬n víi con ng­êi ViÖt Nam
hiÖn nay. Song nh×n nhËn l¹i mét c¸ch thËt sù kh¸ch quan vµ khoa häc sù tån
t¹i cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong x· héi ta, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn ®­îc
vai trß ­u tréi vµ triÓn väng cña nã trong sù ph¸t triÓn con ng­êi.
Trªn c¬ së vËn dông khoa häc vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ
con ng­êi t¹i héi nghÞ lÇn thø t­ cña ban chÊp hµnh trung ­¬ng kho¸ VII,
§¶ng ta ®· ®Ò ra vµ th«ng qua nghÞ quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt
Nam toµn diÖn víi t­ c¸ch quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam toµn
diÖn víi t­ c¸ch lµ “®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ®ång thêi lµ
môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi. §ã lµ “con ng­êi ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ,
c­êng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”.
Do nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò con ng­êi, em ®· chän
®Ò tµi: “Quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c vÒ con ng­êi”.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

TiÓu luËn triÕt häc

Néi dung
ch­¬ng i. lý luËn cña chñ nghÜa m¸c vÒ con ng­êi.

I.B¶n chÊt cña con ng­êi.
a. Quan ®iÓm cña c¸c nhµ triÕt häc tr­íc M¸c vÒ con ng­êi:
Cã thÓ nãi vÊn ®Ò con ng­êi lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt
cña thÕ giíi tõ tr­íc tíi nay. §ã lµ vÊn ®Ò mµ lu«n ®­îc c¸c nhµ khoa häc, c¸c
nhµ nghiªn cøu ph©n tÝch mét c¸ch s©u s¾c nhÊt. Kh«ng nh÷ng thÕ trong nhiÒu
®Ò tµi khoa häc cña x· héi x­a vµ nay th× ®Ò tµi con ng­êi lµ mét trung t©m
®­îc c¸c nhµ nghiªn cøu cæ ®¹i ®Æc biÖt chó ý. C¸c lÜnh vùc t©m lý häc, sinh
häc, y häc, triÕt häc, x· héi häc.v.v...Tõ rÊt sím trong lÞch sö ®·...
Đề tài: “Quan
điểm của chủ
nghĩa Mác về con
người”.
Đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người 9 10 479