Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1948 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường THCS Long ðiền A

Trần Viết Phương

ðề tài: Tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập ñiền khuyết trong soạn
giảng bài giảng ñiện tử bằng Microsoft PowerPoint 2003
A. ðẶT VẤN ðỀ:
1. Ý nghĩa cấp thiết của vấn ñề:
Do yêu cầu của Bộ Giáo Dục ðào Tạo, do Sở Giáo Dục ðào Tạo và do yêu cầu của Phòng
Giáo Dục “Năm học 2008 – 2009 là năm ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
ñào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học như là công cụ hổ trợ ñắc lực trong ñổi mới
phương pháp dạy học ở các môn”. Và công nghệ thông tin là phương tiện ñể “xã hội hóa học
tập”.

2. Vì sao có sáng kiến kinh nghiệm:
- Do sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, ñặc biệt là công nghệ thông tin, sản
phẩm công nghệ thông tin hiện nay giá thành không cao phù hợp với khả năng mua sắm phần
lớn của mọi người. Do ñó trường tôi ñã có trang bị các thiết bị: Như màn hình tinh thể lỏng với
kích thước lớn dùng ñể giảng dạy. Do bản thân có tìm tòi học hỏi từ những ñồng nghiệp bên bộ
môn Tin Học của nhà trường.
- Do giáo viên hiện nay chỉ sử dụng Microft Office PowerPoint mang tính chất ñơn thuần là trình
diễn trong giảng dạy.
- Do phần mềm Microft Office PowerPoint còn rất nhiều tính năng hổ trợ rất cao khác mà hiện
nay giáo viên chúng ta chưa tìm hiểu tới.

3. Việc viết sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ ñâu:
ðây là năm thứ hai tôi sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, tôi thấy có sự khác
biệt như sau:
- Trong một bài giảng ñiện tử mang tính chất ñơn thuần là trình diễn, người giáo viên trình diễn
câu hỏi học sinh trả lời giáo viên tạo hiệu ứng ra ñáp án. Không tạo ñược sự hứng thú và kích
thích trong học tập của học sinh vì nó cũng giống như giáo viên sử dụng bảng phụ nêu câu hỏi
rồi học sinh trả lời.
- Trong một bài giảng ñiện tử học sinh thao tác ñược trên màn hình trong lúc trình diễn sẽ tạo
cho học sinh một cảm giác thích thú và tập trung vào bài học hơn. Tạo cho tiết học thêm, sinh
ñộng phong phú hơn.

4. Sáng kiến kinh nghiệm ñã giải quyết khó khăn trong công tác như thế nào:
Sự ñầu tư trong tạo slide trắc nghiệm và ñiền từ ñòi hỏi giáo viên phải tốn nhiều công sức
hơn, nhưng bù lại nó tạo cho học sinh thích thú hơn trong học tập, nắm vững ñược kiến thức
trọng tâm của bài, rèn luyện ñược kĩ năng sử dụng máy vi tính của học sinh, tạo không khí cho
lớp học sinh ñộng hơn.

B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT:
I. Quá trình phát triển kinh nghiệm:
ða số hiện nay giáo viên soạn một bài giảng ñiện tử trong phần củng cố giữa bài hoặc cuối
bài, thông thường giáo...
Trường THCS Long ðiền A Trần Viết Phương
Email: ngoccattuong@yahoo.com.vn
1
ðề tài:
Tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập ñiền khuyết trong soạn
giảng bài giảng ñiện tử bằng Microsoft PowerPoint 2003
A. ðẶT VẤN ðỀ:
1. Ý nghĩa cấp thiết của vấn ñề:
Do yêu cầu của Bộ Giáo Dục ðào Tạo, do Sở Giáo Dục ðào Tạo và do yêu cầu của Phòng
Giáo Dục “Năm học 2008 – 2009 là năm ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục
ñào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học như là công cụ hổ trợ ñắc lực trong ñổi mới
phương pháp dạy học ở các môn”. Và công nghệ thông tin là phương tiện ñể “xã hội hóa học
tập”.
2. Vì sao có sáng kiến kinh nghiệm:
- Do sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, ñặc biệt là công nghệ thông tin, sản
phẩm công nghệ thông tin hiện nay giá thành không cao phù hợp với khả năng mua sắm phần
lớn của mọi người. Do ñó trường tôi ñã có trang bị các thiết bị: Như màn hình tinh thể lỏng với
kích thước lớn dùng ñể giảng dạy. Do bản thân có tìm tòi học hỏi từ những ñồng nghiệp bên bộ
môn Tin Học của nhà trường.
- Do giáo viên hiện nay chỉ sử dụng Microft Office PowerPoint mang tính chất ñơn thuần là trình
diễn trong giảng dạy.
- Do phần mềm Microft Office PowerPoint còn rất nhiều tính năng hổ trợ rất cao khác mà hiện
nay giáo viên chúng ta chưa tìm hiểu tới.
3. Việc viết sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ ñâu:
ðây là năm thứ hai tôi sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, tôi thấy có sự khác
biệt như sau:
- Trong một bài giảng ñiện tử mang tính chất ñơn thuần là trình diễn, người giáo viên trình diễn
câu hỏi học sinh trả lời giáo viên tạo hiệu ứng ra ñáp án. Không tạo ñược sự hứng thú và kích
thích trong học tập của học sinh vì nó cũng giống như giáo viên sử dụng bảng phụ nêu câu hỏi
rồi học sinh trả lời.
- Trong một bài giảng ñiện tử học sinh thao tác ñược trên màn hình trong lúc trình diễn sẽ tạo
cho học sinh một cảm giác thích thú và tập trung vào bài học hơn. Tạo cho tiết học thêm, sinh
ñộng phong phú hơn.
4. Sáng kiến kinh nghiệm ñã giải quyết khó khăn trong công tác như thế nào:
Sự ñầu tư trong tạo slide trắc nghiệm và ñiền từ ñòi hỏi giáo viên phải tốn nhiều công sức
hơn, nhưng bù lại nó tạo cho học sinh thích thú hơn trong học tập, nắm vững ñược kiến thức
trọng tâm của bài, rèn luyện ñược kĩ năng sử dụng máy vi tính của học sinh, tạo không khí cho
lớp học sinh ñộng hơn.
B. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT:
I. Quá trình phát triển kinh nghiệm:
ða số hiện nay giáo viên soạn một bài giảng ñiện tử trong phần củng cố giữa bài hoặc cuối
bài, thông thường giáo viên chỉ soạn nội dung câu hỏi trắc nghiệm, bài tập dạng ñiền khuyết, sau
ñó giáo viên gọi học sinh nêu câu trả lời, giáo viên chạy hiệu ứng ra ñáp án. Cho nên ña số giáo
viên chúng ta chưa tận dụng hết mọi tính năng của phần mềm Microsoft Office PowerPoint,
chưa tạo ñược cơ hội cho học sinh có thể thao tác trên máy trong lúc giáo viên giảng dạy.
II. Biện pháp thực hiện:
Ở ñây tôi xin trình bày trong bộ Microsoft Office PowerPoint
2003.
1. Tạo Slide trắc nghiệm củng cố từng phần hoặc cuối bài:
Các bước thực hiện như sau: Ở ñây tôi xin bỏ qua các thao tác soạn thảo văn bản trong
Microsoft Office PowerPoint 2003.
- Bước 1: Tạo môi trường làm việc: Bạn tạo một slide với nội dung câu hỏi như sau:
Đề tài tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn bài giảng điện tử - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài tạo slide bài tập trắc nghiệm và bài tập điền khuyết trong soạn bài giảng điện tử 9 10 931