Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG
TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC
HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT
TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ở THỜI ĐẠI
NGÀY NAY "

THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT
TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY

TRẦN VĂN PHÒNG (*)
Thực chất của cuộc cách mạng trong lịch sử triết học do C.Mác thực hiện
là ở chỗ, khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phương pháp
biện chứng để tạo nên sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật và
phương pháp biện chứng; sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử; đưa triết
học trở thành công cụ nhận thức và cải tạo thế giới; thiết lập mối liên minh
giữa triết học và các khoa học cụ thể. Trong thời đại ngày nay, cuộc cách
mạng đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa to lớn của nó trong việc phát triển triết
học Mác - Lênin, bởi nó là một hệ thống mở, gắn bó hữu cơ với thực tiễn
cách mạng của quần chúng nhân dân, với các khoa học cụ thể.

1. Sự ra đời của triết học Mác vào những năm 40 của thế kỷ XIX đã được
thừa nhận là một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học. Cuộc cách mạng
này đã đưa triết học nhân loại từ thời kỳ chủ yếu là “giải thích thế giới”
sang thời kỳ không chỉ “giải thích thế giới”, mà còn “cải tạo thế giới”. Rõ
ràng là, với sự ra đời của triết học Mác, lịch sử triết học của nhân loại đã
chuyển sang một thời kỳ mới về chất. Thực chất của cuộc cách mạng này
được thể hiện ở những điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phương
pháp biện chứng trong lịch sử triết học trước đó, C.Mác đã tạo nên sự
thống nhất hữu cơ không thể tách rời giữa chủ nghĩa duy vật và phương
pháp biện chứng - đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Trước khi triết học Mác ra đời, trong suốt chiều dài lịch sử triết học, chủ
nghĩa duy vật thường tách khỏi phương pháp biện chứng. Trong triết học
Hy Lạp cổ đại, có thể nói, đã có sự thống nhất nhất định giữa chủ nghĩa
duy vật và phương pháp biện chứng ở một số nhà triết học duy vật. Sự
thống nhất này được thể hiện rõ nhất trong triết học của Hêraclít. Tuy
nhiên, sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng
trong triết học của Hêraclít còn ở trình độ thấp. Hơn nữa, cả chủ nghĩa duy
vật lẫn phương pháp biện chứng của Hêraclít đều còn ở trình độ thô sơ,
chất phác, đúng như Ph.Ăngghen đã đánh giá: "Cái thế giới quan ban đầu,
ngây thơ, nhưng xét về thực chất thì đúng đó là thế giới quan của các nhà
triết học Hy Lạp cổ đạ...
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" THC CHT CA CUC CÁCH MNG
TRONG LCH S TRIT HC DO C.MÁC THC
HIN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐI VI VIC PHÁT
TRIN TRIT HC MÁC - LÊNIN THI ĐẠI
NGÀY NAY "
Đề tài: THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC DO C.MÁC THỰC HIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN Ở THỜI ĐẠI NGÀY NAY 9 10 701