Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" THỰC HIỆN CÔNG BẰNG
XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP
GIẢI QUYẾT "

THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU
THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

NGUYỄN TẤN HÙNG (*)
LÊ HỮU ÁI (**)
Thực hiện công bằng xã hội đòi hỏi phải nhận thức và giải quyết đúng đắn,
hài hoà các mối quan hệ lợi ích. Song, ở đây lại thường nảy sinh những mâu
thuẫn đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết. Thực hiện công bằng xã
hội ở Việt Nam hiện nay, những mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải được nghiên
cứu và giải quyết là: 1) Mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội; 2) Mâu thuẫn
giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội của Nhà nước; 3) Mâu thuẫn
giữa lợi ích nhà đầu tư và lợi ích người lao động; 4) Mâu thuẫn trong lĩnh
vực giáo dục - đào tạo.
1. Công bằng xã hội và vai trò của nó đối với sự ổn định và phát triển xã
hội
Thuật ngữ “công bằng” được dùng trong tiếng Việt theo nghĩa hẹp hơn so với
trong một số tiếng nước ngoài. “Justice” trong tiếng Anh và tiếng Pháp,
“справедливость” trong tiếng Nga, được hiểu theo nghĩa rộng hơn, là sự
đúng đắn, chính đáng, lẽ phải, công lý… Do đó, khi đề cập đến “social
justice”, trước hết, người ta nói đến khía cạnh pháp lý của nó. Vấn đề phân
phối chỉ là một trong những khía cạnh của công bằng xã hội. Ngoài ra, vấn đề
tự do cá nhân, quyền con người, vấn đề môi trường,… cũng được coi là
những khía cạnh khác nhau của công bằng xã hội.
Trong tiếng Việt, khi nói tới công bằng, người ta thường liên tưởng đến “sự
bằng nhau”, tức sự bình đẳng. Thật ra, công bằng và bình đẳng tuy có liên
quan với nhau, nhưng đó là hai khái niệm khác nhau. Công bằng có khía cạnh

bình đẳng, đồng thời có khía cạnh bất bình đẳng. Bình đẳng về quyền và
nghĩa vụ công dân trước pháp luật; bình đẳng về nhân phẩm, chủng tộc, giới
tính, tín ngưỡng tôn giáo chống lại mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử là những
yêu cầu của công bằng xã hội. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng về hưởng thụ do
sự không ngang nhau về phẩm chất và năng lực trong lao động, cống hiến
cũng là một yêu cầu của công bằng xã hội.
Bản chất của công bằng xã hội, theo chúng tôi, là sự tương xứng (sự phù hợp)
giữa một loạt các khía cạnh khác nhau trong quan hệ giữa cái mà cá nhân,
nhóm xã hội làm cho tập thể, cho xã hội hoặc cho cá nhân, nhóm xã hội khác
với cái mà họ được hưởng từ tập thể, xã hội hay từ cá nhân, nhóm xã hội
khác. Cái mà cá nhân làm có thể là điều tốt lành cho xã hội (lao động, cống
hiến, nghĩa vụ, công lao, ...) hoặc cũng có thể là điều xấu, có hại cho xã hội...
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" THỰC HIỆN CÔNG BẰNG
XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
MÂU THUN VÀ PHƯƠNG PHÁP
GIẢI QUYẾT "
Đề tài: THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MÂU THUẪN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT 9 10 388