Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC
CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA "

TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ
CẤP, TỰ TÚC CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA
LÊ HUY THỰC (*)
Dưới góc độ triết học, tác giả tiếp cận ba vấn đề về nền kinh tế nông nghiệp
từ tự cấp, tự túc chuyển lên sản xuất hàng hoá. Thứ nhất, phân tích bản chất
và hạn chế của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc. Thứ hai, bàn về bản
chất và tính ưu việt của nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Thứ ba,
làm rõ việc chuyển kinh tế nông nghiệp từ tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng
hoá là một quá trình mang tính quy luật, tất yếu, cần có những điều kiện trực
tiếp: phát triển lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội, thị trường,
năng lực tổ chức và quản lý, nhân tố tài chính, áp dụng khoa học, kỹ thuật và
công nghệ...

1. Bản chất và hạn chế của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc
Trong nhiều tài liệu mácxít, khái niệm "tự cấp, tự túc" còn được viết là "tự
cung tự cấp", v.v.. Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã có những
luận giải sâu sắc về nền kinh tế tự cấp, tự túc. Trong Tiền công, giá cả và lợi
nhuận, C.Mác viết: "Người nào sản xuất ra một vật phẩm cho nhu cầu trực
tiếp của mình để chính mình tiêu dùng vật phẩm ấy thì người đó làm ra một
sản phẩm, chứ không phải một hàng hóa. Với tư cách là người sản xuất tự
cung tự cấp, người đó không có gì dính dáng tới xã hội cả"(1). Như vậy, theo
quan điểm của C.Mác, sản xuất tự cấp, tự túc là sản xuất ra vật phẩm chỉ để
tiêu dùng chứ không phải để đem bán. Quan niệm như vậy về sản xuất tự cấp,
tự túc còn được Ph.Ăngghen trình bày rõ trong một số tác phẩm nổi tiếng.
Chẳng hạn, trong Chống Đuyrinh, ông viết: "Trong xã hội thời trung cổ,... sản
xuất nhằm chủ yếu là để thỏa mãn sự tiêu dùng của bản thân... Do đó, ở đây
không có trao đổi, và vì vậy sản phẩm cũng không mang tính chất hàng hóa.

Gia đình người nông dân sản xuất ra hầu hết những vật họ cần dùng: cả công
cụ và quần áo, cũng như thực phẩm"(2). Trong một tác phẩm khác,
Ph.Ăngghen viết: "Trong xã hội Ấn Độ thời cổ và trong cộng đồng gia tộc
Nam Xlavơ, các sản phẩm không biến thành hàng hóa. Các thành viên của
công xã trực tiếp tổ chức thành xã hội để sản xuất; công việc được phân chia
theo tập quán và các nhu cầu; các sản phẩm cũng đều được phân phối như thế
theo yêu cầu tiêu dùng. Sự sản xuất trực tiếp có tính xã hội, cũng như việc
phân phối trực tiếp, loại trừ mọi sự trao đổi hàng hóa, do đó cũng loại ...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN
KINH TNÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC
CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA "
Đề tài: TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: TIẾP CẬN TỪ GIÁC ĐỘ TRIẾT HỌC NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỰ CẤP, TỰ TÚC CHUYỂN LÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA 9 10 123