Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài tìm hiểu học sinh chưa ngoan

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoặc yahoo:tinhyeumongmanh_01695964395
PHAÀN I:

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG
1. Lí do choïn ñeà taøi:
Giaùo duïc laø neàn taûng vaên hoùa cuûa moät nöôùc laø söùc maïnh töông lai cuûa daân toäc.
Caùc nhaø töông lai hoïc ñaõ khaúng ñònh giaùo duïc laø con ñöôøng ñeå ñi tôùi töông lai,
töông lai cuûa con ngöôøi hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo giaùo duïc, vaøo thôøi ñaïi ngaøy
nay, giaùo duïc phaûi ñöùng haøng ñaàu vaø ñoùng vai troø chuû choát trong söï phaùt trieån
xaõ hoäi töông lai. Giaùo duïc laø ñoäng löïc cho söï phaùt trieån xaõ hoäi, khoâng phaùt trieån
giaùo duïc khoâng theå noùi ñeán phaùt trieån xaõ hoäi nhöng phaùt trieån giaùo duïc khoâng
chæ phaùt trieån tri thöùc ôû hoïc sinh, maø coøn hình thaønh ôû caùc em caùc phaåm chaát
nhaân caùch cuûa moät con ngöôøi taøi ñöùc veïn toaøn.
Trong xu theá ñoåi môùi cuûa xaõ hoäi nhaèm naâng cao trình ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc
sinh. Ngoaøi kieán thöùc caùc em phaûi naém trong hoaït ñoäng hoïc taäp, hoaït ñoäng vui
chôi, sinh hoaït Ñoäi thì beân caïnh ñoù ñaïo ñöùc vaø nhaân caùch giöõ vai troø quan troïng
ñeå caùc em phaùt trieån vaø trôû thaønh ngöôøi toát. Ñoái vôùi hoïc sinh tieåu hoïc, hoïc sinh
ngoan, bieát chaêm chæ hoïc taäp vaâng lôøi oâng baø cha meï. Ñoù laø nieàm mô öôùc cuûa
caùc baäc phuï huynh hoïc sinh vaø caùc thaày coâ giaùo. Vaäy hoïc sinh nhö theá naøo laø
ngoan ? Theá naøo laø chöa ngoan? Trong chöông trình hoïc saùch giaùo khoa moân
ñaïo ñöùc cuõng giaùo duïc caùc em caùc ñöùc tính höôùng tôùi vaø hình thaønh tính caùch
cho caùc em. Nhöng vieäc giaùo duïc hoïc sinh chöa ngoan khoâng chæ coù thaày coâ
giaùo ôû tröôøng, maø coøn phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng soáng, gia ñình cuûa caùc em, caùc
nhaân toá beân ngoaøi nhö baïn beø, laùng gieàng xung quanh…
Do hoïc sinh tieåu hoïc coøn nhoû, cho neân caùc en chöa hieåu bieát ñöôïc taàm quan
troïng cuûa nhöõng tính caùch maø cuoäãc soáng moâi tröôøng ñaõ taùc ñoäng ñeán caùc em,
vaø cuõng raát nhieàu nguyeân nhaân daãn hoïc sinh ñeán vieäc caùc em chöa ñöôïc ngoan.
Ñeå tìm hieåu caùc nguyeân nhaân vaø taùc ñoäng ñeán caùc em, laøm cho caùc em trôû
thaønh nhöõng ñöùa treû chöa ngoan. Laø giaùo vieân daïy tieåu hoïc naém ñöôïc taâm lyù
cuûa hoïc sinh trong lôùp hoïc, ñoù cuõng laø moät böôùc daãn ñeán cho baøi daïy cuûa mình
ñöôïc thaønh coâng vaø coù höôùng giaùo duïc, giuùp ñôõ caùc em trôû thaønh hoïc sinh toát,
hoïc sinh ngoan. Chính vì vaäy toâi ñaõ choïn ñeà taøi “ Tìm hieåu veà hoïc sinh chöa
ngoan” hoïc sinh lôùp 1A t...
LH: buivanhieunghia@gmail.com hoc yahoo:tinhyeumongmanh_01695964395
PHAÀN I:
1. Lí do choïn ñeà taøi:
Giaùo duïc laø neàn taûng vaên hoùa cuûa moät nöôùc laø söùc maïnh töông lai cuûa daân toäc.
Caùc nhaø töông lai hoïc ñaõ khaúng ñònh giaùo duïc laø con ñöôøng ñeå ñi tôùi töông lai,
töông lai cuûa con ngöôøi hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo giaùo duïc, vaøo thôøi ñaïi ngaøy
nay, giaùo duïc phaûi ñöùng haøng ñaàu vaø ñoùng vai troø chuû choát trong söï phaùt trieån
xaõ hoäi töông lai. Giaùo duïc laø ñoäng löïc cho söï phaùt trieån xaõ hoäi, khoâng phaùt trieån
giaùo duïc khoâng theå noùi ñeán phaùt trieån xaõ hoäi nhöng phaùt trieån giaùo duïc khoâng
chæ phaùt trieån tri thöùc ôû hoïc sinh, maø coøn hình thaønh ôû caùc em caùc phaåm chaát
nhaân caùch cuûa moät con ngöôøi taøi ñöùc veïn toaøn.
Trong xu theá ñoåi môùi cuûa xaõ hoäi nhaèm naâng cao trình ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc
sinh. Ngoaøi kieán thöùc caùc em phaûi naém trong hoaït ñoäng hoïc taäp, hoaït ñoäng vui
chôi, sinh hoaït Ñoäi thì beân caïnh ñoù ñaïo ñöùc vaø nhaân caùch giöõ vai troø quan troïng
ñeå caùc em phaùt trieån vaø trôû thaønh ngöôøi toát. Ñoái vôùi hoïc sinh tieåu hoïc, hoïc sinh
ngoan, bieát chaêm chæ hoïc taäp vaâng lôøi oâng baø cha meï. Ñoù laø nieàm mô öôùc cuûa
caùc baäc phuï huynh hoïc sinh vaø caùc thaày coâ giaùo. Vaäy hoïc sinh nhö theá naøo laø
ngoan ? Theá naøo laø chöa ngoan? Trong chöông trình hoïc saùch giaùo khoa moân
ñaïo ñöùc cuõng giaùo duïc caùc em caùc ñöùc tính höôùng tôùi vaø hình thaønh tính caùch
cho caùc em. Nhöng vieäc giaùo duïc hoïc sinh chöa ngoan khoâng chæ coù thaày coâ
giaùo ôû tröôøng, maø coøn phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng soáng, gia ñình cuûa caùc em, caùc
nhaân toá beân ngoaøi nhö baïn beø, laùng gieàng xung quanh…
Do hoïc sinh tieåu hoïc coøn nhoû, cho neân caùc en chöa hieåu bieát ñöôïc taàm quan
troïng cuûa nhöõng tính caùch maø cuoäãc soáng moâi tröôøng ñaõ taùc ñoäng ñeán caùc em,
vaø cuõng raát nhieàu nguyeân nhaân daãn hoïc sinh ñeán vieäc caùc em chöa ñöôïc ngoan.
Ñeå tìm hieåu caùc nguyeân nhaân vaø taùc ñoäng ñeán caùc em, laøm cho caùc em trôû
thaønh nhöõng ñöùa treû chöa ngoan. Laø giaùo vieân daïy tieåu hoïc naém ñöôïc taâm lyù
cuûa hoïc sinh trong lôùp hoïc, ñoù cuõng laø moät böôùc daãn ñeán cho baøi daïy cuûa mình
ñöôïc thaønh coâng vaø coù höôùng giaùo duïc, giuùp ñôõ caùc em trôû thaønh hoïc sinh toát,
hoïc sinh ngoan. Chính vì vaäy toâi ñaõ choïn ñeà taøi “ Tìm hieåu veà hoïc sinh chöa
ngoan” hoïc sinh lôùp 1A tröôøng tieåu hoïc Taân Thaønh xaõ Taân Thaønh huyeän Taân
Chaâu tænh Taây Ninh.
2. Lòch söû nghieân cöùu:
Laø giaùo vieân vôùi tay ngheà coøn non keùm, ôû tröôøng em cuõng ít coù ñieàu kieän tham
khaûo caùc taøi lieäu neân em cuõng chöa bieát ñöôïc coù nhöõng ai ñaõ nghieân cöùu ñeà taøi
naøy. Do vaäy ñeà taøi naøy ñoái vôùi em laø hoaøn toaøn môùi laï vaø haáp daãn. Noù laø böôùc
ñaàu ñeå em hoïc hoûi vaø naâng cao söï hieåu bieát trong söï nghieäp giaùo duïc sau naøy
cuûa mình.
3. Giaû thuyeát khoa hoïc vaø nhieäm vuï nghieân cöùu:
a. Giaû thuyeát khoa hoïc:
Trang 1
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG
Đề tài tìm hiểu học sinh chưa ngoan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài tìm hiểu học sinh chưa ngoan - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề tài tìm hiểu học sinh chưa ngoan 9 10 146