Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
…………..o0o…………..

Nghiên cứu triết học
Đề tài:" TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC
THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ "

TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA
LỊCH SỬ

ĐINH NGỌC THẠCH (*)
Để làm rõ thực chất và ý nghĩa lịch sử trong tính sáng tạo của triết học
Mác, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải việc C.Mác đã kế
thừa có chọn lọc và phát triển sáng tạo di sản văn hoá nhân loại, nhất là
lịch sử tư tưởng triết học nhân loại, gắn kết với thực tiễn đấu tranh cách
mạng của giai cấp vô sản toàn thế giới và những thành tựu mới của khoa
học, gắn kết hữu cơ chủ nghĩa duy vật với phép biện chứng để tạo nên một
học thuyết cách mạng về giải phóng con người, giải phóng xã hội. Với tư
cách một hệ thống lý luận chặt chẽ nhưng lại mang tính mở, triết học Mác
vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa cách mạng của nó trong thời đại
ngày nay, vẫn là công cụ nhận thức và cải tạo thế giới của nhân loại tiến
bộ, là cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta trong
công cuộc đổi mới đất nước.

1. Triết học Mác ra đời từ những năm 40 của thế kỷ XIX, khi mà trong văn
hoá châu Âu quá trình phi cổ điển hoá đã đạt được kết quả bước đầu, với
sự hình thành những môtíp mới của sáng tạo, khác với truyền thống cổ điển
thời kỳ Hy Lạp – La Mã cổ đại. Về triết học, quá trình phi cổ điển hoá gắn
liền với sự hình thành hai khuynh hướng chủ đạo – phi duy lý và thực
chứng – khoa học. Cả hai khuynh hướng này đều từ bỏ cách tiếp cận đã tồn
tại suốt hàng ngàn năm đối với các vấn đề triết học. Khuynh hướng thứ

nhất gắn liền với tên tuổi của A.Schopenhauer - cha đẻ của triết học sự
sống và ý chí luận. Khuynh hướng thứ hai gắn với A.Comte - người khởi
xướng chủ nghĩa thực chứng xã hội học. Đối với Comte, các khái niệm triết
học chủ đạo của siêu hình học truyền thống, như vật chất, tồn tại, tinh thần,
ý thức, cái phổ quát, cũng như cuộc tranh luận triền miên xung quanh vấn
đề tính có trước và tính có sau trong quan hệ vật chất – ý thức là mơ hồ và
vô giá trị trước những đòi hỏi của sự phát triển khoa học, nhận thức. Vì
vậy, ông chủ trương vượt qua cả chủ nghĩa duy vật lẫn chủ nghĩa duy tâm,
xác lập con đường thứ ba trong triết học, hướng triết học vào các vấn đề
của khoa học cụ thể, trước hết là khoa học thực nghiệm, nhằm kiểm chứng
các luận điểm triết học thông qua tính hiệu quả, tính khách quan theo cách
hiểu của ông. Ngược lại, trong ý chí luận của mình, A. Schopenhauer xem
ý chí như sức mạnh thiết định sự tồn tại của thế giới. Là đối thủ tư tưởng
của Hêgh...
…………..o0o…………..
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC
THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ "
Đề tài: TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: TÍNH SÁNG TẠO CỦA TRIẾT HỌC MÁC THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 9 10 267