Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ TRUNG QUỐC

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN
ĐỀ TRUNG QUỐC "

TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ TRUNG QUỐC

PHÙNG BÌNH (*)
Bài viết đã luận chứng để làm rõ rằng, đòi hỏi cơ bản nhất của triết học Mác
là hướng tới đời sống hiện thực cụ thể, phát hiện trong đó những vấn đề khó
khăn cần giải quyết. Theo tác giả, để cung cấp cho các hoạt động thực tiễn
của con người sự suy tư về các lý tưởng và mục tiêu, triết học cần nghiên cứu
hiện thực, đứng vững trên hiện thực và vượt lên trên hiện thực, phải trình bày
về lý tưởng và “giá trị/tốt”. Những nghiên cứu triết học của Trung Quốc phải
hướng vào các vấn đề của Trung Quốc. Triết học sẽ không có sức sống nếu
nó không hướng tới nghiên cứu các vấn đề hiện thực. Theo đó, có hai yêu cầu
quan trọng trong sáng tạo triết học, đó là cảm thụ sâu sắc hiện thực và nắm
sâu sắc hiện thực.
Một thế kỷ rưỡi trước, C.Mác đã hoàn thành cuộc cải cách triết học quan
trọng, đánh dấu bằng việc xác lập nguyên tắc thực tiễn. Nguyên tắc này có 3 ý
nghĩa cơ bản: 1) Đời sống loài người và mọi thứ liên quan với nó là đối tượng
quan tâm duy nhất của triết học; 2) Triết học giải thích thế giới là để cải tạo
thế giới. Cải tạo thế giới là mục tiêu và giá trị cuối cùng của nghiên cứu triết
học, giải thích thế giới là tiền đề và phương tiện để cải tạo thế giới; 3) Khi cải
tạo thế giới, con người tuân thủ nguyên tắc giá trị, tức là lợi dụng vật theo
thước đo của con người, cải tạo thế giới hiện thực nhằm thực hiện lý tưởng về
tương lai. Một sự mở rộng lôgíc của 3 ý nghĩa này liên quan đến chính triết
học, tức là: tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá tính hợp pháp và tính hợp lý của
cách đặt và giải đáp vấn đề của triết học là năng lực của nó trong việc giải
quyết (chứ không chỉ giải đáp) các vấn đề thực tiễn. Về bản chất, triết học
C.Mác lấy nguyên tắc thực tiễn làm cơ sở không phải là một thứ triết học
nhìn thế giới (dù nó gồm các kiến giải về phương thức “nhìn thế giới” và các

quan điểm về thế giới), mà là triết học cải tạo thế giới. Yêu cầu cơ bản nhất
của triết học đó là hướng tới chính đời sống hiện thực cụ thể, phát hiện trong
đó những vấn đề khó khăn cần giải quyết và coi những vấn đề đó là vấn đề
nghiên cứu của mình. Vấn đề mà triết học đó quan tâm nhất là, trên cơ sở
hiện thực, chúng ta cần xác lập lý tưởng như thế nào, cần thực hiện như thế
nào lý tưởng của chúng ta. Trong sự phát triển của triết học Trung Quốc ngày
nay, chúng ta cần suy nghĩ và hoạch định việc nghiên cứu của chúng ta theo
những nguyên tắc triết học này.
Nếu hy vọ...
Nghiên cứu triết hc
Đề tài: " TRIT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN
ĐỀ TRUNG QUỐC "
Đề tài: TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ TRUNG QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ TRUNG QUỐC - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: TRIẾT HỌC HƯỚNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ TRUNG QUỐC 9 10 879