Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

Được đăng lên bởi lehoakr89
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

MỤC LỤC
I. Phần mở đầu………………………………………………………………………
1
1. Lí do chọn đề tài .……………………………………………………………........ 1
2. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………...... 1
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ………………………………………………...... 1
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………………………
1
5. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………… 1
6. Nội dung đề tài .……………………………………………………………........... 1
II. Phần nội dung ………... …………………………………………………………. 1
Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu………………………… 1
1. Cơ sở pháp lý .……………………………………………………………............. 1
2. Cơ sở lý luận .…………………………………………………………….............. 2
3. Cơ sở thực tiễn .……………………………………………………………........... 2
Chương II: Thực trạng của đề tài…………………………………………………
3
1. Khái quát phạm vi .………………………………………………………………
3
2. Thực trạng của đề tài .……………………………………………………………
3
3. Nguyên nhân của thực trạng .……………………………………………………
3
Chương III: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện…………………………
3
1. Cơ sở đề xuất giải pháp .…………………………………………………………
3
2. Các giải pháp chủ yếu .…………………………………………………………… 3
3. Tổ chức triển khai thực hiện……………………………………………………… 4
III. Kết luận và kiến nghi……………………………………………………………
8
1. Kết luận…………………………………………………………………………… 8
2. Kiến nghị…………………………………………………………………………
8
Tổ chuyên môn nhận xét và xếp loại SKKN……………………………………
Phần đánh giá của Hội đồng khoa học cấp trường………………………………
Phần đánh giá của Hội đồng khoa học cấp huyện………………………………
Danh mục tham khảo……………………………………………………………
9
Nội dung
trang sô

0
Trường THCS Nguyễn Thị Định

GV: Đỗ Thị Kim Trúc

SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Để thực hiện mục tiêu và nội dung dạy học, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo triết
lý lấy người học làm trung tâm được đặt ra một cách bức thiết. Bản chất của dạy học lấy người
học làm trung tâm là phát huy cao độ tính tự giác, tích cực,độclập, sáng tạo của người học.
Trong thực tế hiện nay, còn nhiều học sinh học tập một cách thụ động, chỉ đơn thuần là
nhớ kiến thức một cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ năng tư duy. Học sinh chỉ học bài nào biết
bài đó, cô lập nội dung của các bài học mà chưa có sự liên hệ kiến thức với nhau vì vậy nên chưa
phát triển được tư duy logic và tư duy h...
SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6





 !"
#$%!"
&'()
*$+
 
 !"#
,(-.)/0
,(-./0/1
,(-.23
$%" &'"( !
4)5) !"
627 89
$:;8927 
)*+,+-.+,+"(/0 %"*
,(-.<=>)
,)>)8:?
6@7AB92% #
1 2!34 C
4?/1 C
4?D C
6@:!E1<F"<?/ G44$
'H))89I+JB9=7K
'H))89I+JB9=:%
L9!9!B> M
5 &6
Trường THCS Nguyễn Thị Định GV: Đỗ Thị Kim Trúc
0
Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 - Người đăng: lehoakr89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề tài: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 9 10 35