Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: "Vận dụng quan
điểm toàn diện của triết
học Mác _ Lê Nin để giải
thích nguyên nhân của vấn
đề thất nghiệp của sinh
viên sau khi ra trường".

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

LêI NãI §ÇU
Tõ ngµy ®Êt n­íc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung
sang c¬ chÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt
n­íc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt n­íc nhiÒu
thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh­ x· héi. Nh­ng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th×
c¬ chÕ thÞ tr­êng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®­îc th× còng cßn nh÷ng mÆt ch­a ®­îc :
Mét trong nh÷n g mÆt ch­a ®­îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh viªn ra
tr­êng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh­ kh«ng cã trong nÒn
kinh tÕ bao cÊp.
§Êt n­íc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc
l­îng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®­îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguå n
nh©n lùc rÊt quan träng cÇn ®­îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶.
T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt ngh iÖp sÏ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, p h¶i ch¨n g
lµ:
-

Tr×nh ®é cña sin h viªn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy mét cao cña

c«ng viÖc, do chÊt l­îng ®µo t¹o thÊp cña c¸c tr­êng ®¹i häc,cao ®¼ng ?
- Do l­îng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ?
- Do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ch­a hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ?
- Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng v ïng xa,
khã kh¨n ?
VÊn ®Ò nµy ®­îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ng­êi cã mét
quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ ch­a nh×n
nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do
vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ "VËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc
M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña sinh
viªn sau khi ra tr­êng".

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau :
Ch­¬ng I : PhÇn néi dung
I.

Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin

II.

Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra tr­êng thÊt nghiÖp.

III.

Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò

Ch­¬ ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p
Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt.
Em kÝnh mong nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã
thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. ...
Đề tài: "Vận dụng quan
điểm toàn diện của triết
học Mác _ Lê Nin để giải
thích nguyên nhân của vấn
đề thất nghiệp của sinh
viên sau khi ra trường".
Đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường 9 10 772