Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: "Vận dụng quan
điểm triết học Mác xit về
qui luật quan hệ sản xuất
phải phù hợp với trình độ
lực lượng sản xuất để
phát triển những thành
tựu, hạn chế trong phát
triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam trong giai đoạn
từ đổi mới đến nay"

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PhÇn më ®Çu

Tõ khi xuÊt hiÖn con ng­êi trªn hµnh tinh nµy, ®Õn ngµy nay ®· tr¶i qua 5
ph­¬ng thøc s¶n xuÊt: c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn,
chñ nghÜa t­ b¶n, chñ nghÜa x· héi. T­ duy nhËn thøc cña con ng­êi kh«ng dõng l¹i
ë mét chç mµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiªn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t
triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt còng nh­ quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i l­îm s¨n b¾t ®Ó duy tr×
cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt l¹c hËu, ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc
®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt
biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt, nh­ M¸c vµ ¡nghen nãi,
®ã lµ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt.
Tõ quan ®iÓm nµy cña chñ nghÜa M¸c xÝt, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· vËn dông
vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n­íc ta trong giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay.
BiÖn chøng quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng
ta cã ®­îc nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi vµ kÜ thuËt. ThÊy ®­îc ý nghÜa ®ã, t«i xin
bµy tá mét vµi ý kiÕn b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò: "VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c xit vÒ
qui luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt ®Ó ph¸t
triÓn nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong
giai ®o¹n tõ ®æi míi ®Õn nay".

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PhÇn néi dung

I. Lùc l­îng s¶n xuÊt - Quan hÖ s¶n xuÊt - quy luËt vÒ sù phï hîp cña quan hÖ
s¶n xuÊt víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt
1. Lùc l­îng s¶n xuÊt
+ Lùc l­îng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi thÓ hiÖn n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng­êi trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt bao gåm: ng­êi lao ®éng
víi kÜ n¨ng lao ®éng cña hä vµ t­ liÖu s¶n xuÊt, tr­íc hÕt lµ cong cô lao ®éng.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, søc lao ®éng cña con ng­êi vµ t­ liÖu s¶n xuÊt, tr­íc hÕt
lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt.
Trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt, con ng­êi lao ®éng vµ c«ng
cô lao ®éng lµ yÕu tè ...
Đề tài: "Vn dụng quan
điểm triết học Mác xit về
qui luật quan hệ sản xuất
phải phù hợp với trình độ
lực lượng sản xuất để
phát triển những thành
tựu, hạn chế trong phát
triển kinh tế - xã hi của
Việt Nam trong giai đoạn
từ đổi mới đến nay"
Đề tài: Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay 9 10 352