Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
"



VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

CAO THU HẰNG (*)
Trên cơ sở phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố sinh học
và nhân tố xã hội trong con người, bài viết lý giải sự hình thành
nhân cách dưới tác động của môi trường xã hội và tính tích cực của
mỗi cá nhân. Theo đó, nhân tố xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến
sự hình thành nhân cách là tồn tại xã hội, hoàn cảnh sống mang tính
lịch sử – cụ thể mà cá nhân đó sống. Còn tính tích cực xã hội của
mỗi cá nhân, một mặt, phụ thuộc vào nhu cầu và lợi ích của họ; mặt
khác, phụ thuộc vào môi trường xã hội và khuynh hướng tiến bộ xã
hội, như nền dân chủ, các quan hệ xã hội…
Nhân cách là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác
nhau, như triết học, xã hội học, kinh tế - chính trị học, luật học, tâm
lý học, y học, giáo dục học, v.v.. Trong đó, quan điểm triết học về
nhân cách con người, về cơ bản, có những khác biệt so với quan
điểm của các khoa học cụ thể. Triết học Mác - Lênin xem nhân cách
là “những cá nhân con người với tính cách là sản phẩm của sự phát
triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của nhận thức, bị
quy định bởi những điều kiện lịch sử – cụ thể của đời sống xã hội”(1).
Theo đó, nhân cách trước hết là đặc trưng xã hội của con người, là
“phẩm chất xã hội” của con người.
Khi nghiên cứu về nhân cách, một trong những vấn đề đầu tiên và
cũng là then chốt, là vấn đề sự hình thành nhân cách. Giải quyết vấn
đề này theo những cách khác nhau sẽ dẫn tới quan niệm khác nhau
về bản chất của nhân cách. Chính vì thế, sự tranh luận giữa các
trường phái triết học bàn về nhân cách thường xoay quanh chủ đề

này. Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng trình bày mọi
quan điểm của các trường phái triết học trong lịch sử, mà chỉ tập
trung vào quan điểm mácxít về sự hình thành nhân cách.
1. Trước hết, để giải quyết vấn đề nhân cách, chúng ta cần xem xét
mối quan hệ giữa cái sinh học và cái xã hội trong con người, bởi như
C.Mác đã nói, con người là một thực thể sinh học - xã hội. Trong
quá trình phát triển của mình, con người bỏ xa giới động vật trong sự
tiến hoá, nhưng điều đó không có nghĩa là con người đã lột bỏ tất cả
những cái tự nhiên, cái sinh học.
Khi nói tới những yếu tố sinh học trong con người, có thể hiểu đó là
những yếu tố hữu sinh, hữu cơ, những cái mà về mặt phát sinh, luôn
gắn bó với tổ tông động vật của con người, những cái làm cho con
người hình thành và hoạt động như một cá thể, một hệ thống phục
tùng các quy luật s...
Nghiên cứu triết học
Đề tài:" VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
"

Đề tài: VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 9 10 673