Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG
ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN "

VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN (*)

CAO NGẠN KHỞI
Bài viết luận chứng để làm rõ tính khách quan và tính năng động của hoạt
động thực tiễn – một vấn đề không chỉ cần thiết về mặt lý luận, mà còn có
giá trị thực tiễn. Theo tác giả, hoạt động thực tiễn của con người vừa mang
tính khách quan, vừa mang tính năng động. Tính khách quan và tính năng
động của hoạt động thực tiễn luôn thống nhất biện chứng với nhau.

Hoạt động thực tiễn của con người vừa có tính khách quan, vừa có tính
năng động. Hoạt động thực tiễn là sự thống nhất giữa tính quy luật và tính
mục đích, giữa tính khách quan và tính năng động. Nghiên cứu tính khách
quan và tính năng động cùng mối quan hệ giữa chúng sẽ giúp chúng ta lý
giải chính xác tính chủ thể, từ đó tiến thêm một bước trong việc tăng cường
vai trò tích cực cũng như ngăn ngừa tác động tiêu cực của tính chủ thể
trong thực tiễn, khiến cho tính chủ thể của thực tiễn được đặt trên nền
tảng khoa học, đồng thời được phát huy một cách đầy đủ nhất. Xét trên ý
nghĩa đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tính khách quan và tính năng
động không chỉ cần thiết về mặt lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn.
1. Tính khách quan của thực tiễn
Nguyên nhân quan trọng khiến hoạt động của con người khác với bản năng
động vật là ở chỗ, hoạt động của con người có sự tham dự và chi phối của
lý tính, tinh thần, ý thức. Tuy nhiên, thực tiễn không thể được quy về hay
đồng nhất với lý tính, tinh thần, ý thức; nó là một loại hoạt động vật chất
cảm tính, nhận thức và cải tạo thế giới hiện thực một cách năng động dưới

sự chi phối của lý tính, tinh thần, ý thức.
Thực tiễn không phải là một loại hoạt động tinh thần như chủ nghĩa duy
tâm quan niệm, mà đó là hoạt động mang tính vật chất hiện thực. Tại sao
thực tiễn được coi là hoạt động khách quan? Trước hết, yếu tố cấu thành
hoạt động thực tiễn là khách quan. Nói cụ thể hơn, chủ thể thực tiễn (con
người) là khách quan. Thứ nữa, kết quả thực tiễn là khách quan. Kết quả
của thực tiễn độc lập với ý thức của con người và tồn tại khách quan. Cuối
cùng, quá trình thực tiễn cũng là khách quan. Quá trình của thực tiễn là
hoạt động vật chất biến đổi hiện thực. Mức độ, chiều rộng, chiều sâu và
trạng thái phát triển của toàn bộ quá trình đó đều chịu sự chế ước của điều
kiện vật chất khách quan và sự chi phối của quy luật khách quan. Do đó,
thực tiễn là hoạt động khách quan.
Con người là sản phẩm cao nhất của sự tiến hoá, ph...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " VTÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG
ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN "
Đề tài: VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: VỀ TÍNH KHÁCH QUAN VÀ TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA THỰC TIỄN 9 10 511