Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC
TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC
LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN "

VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC LUẬN
CỦA TÍNH THỤ NHẬN

MEGAN LAVERTY (*)
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của giáo dục là xây dựng
và thúc đẩy sự thông hiểu lẫn nhau cũng như lòng khoan dung với tính đa
dạng có trong học sinh. Nhằm bày tỏ sự ủng hộ và hơn thế, góp phần tìm
kiếm những giải pháp cho việc thực hiện cam kết đó, trong bài viết này, tác
giả đã luận giải vai trò, vị thế của triết học trong đối thoại và nhận thức
luận của tính thụ nhận đối với học sinh, sinh viên. Theo tác giả, trong môi
trường có những khác biệt về văn hoá, học sinh trở nên khoan dung hơn,
đồng cảm hơn khi họ có được cơ hội tham gia tích cực vào tiến trình kiến
tạo ý nghĩa mang tính tập thể thông qua sự đối thoại về những khái niệm,
như tình bạn hữu, thực tại, công bằng và hòa bình,… Triết học không chỉ
giúp đỡ giáo viên, mà còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục học sinh,
sinh viên.

1. Đặt vấn đề
Đối thoại mang tính triết học cung cấp những nguyên lý thiết yếu để thúc
đẩy sự thông hiểu và lòng khoan dung đối với tính đa dạng của học sinh
trong các buổi thảo luận tại lớp học. Hiện nay, tương đối luận và hoài nghi
luận (chủ nghĩa tương đối và thái độ hoài nghi) đang đe dọa nguyên tính
của những buổi thảo luận này khi học sinh phải chịu sự chi phối của những
vấn đề mang tính sư phạm và nhận thức luận đòi hỏi họ cần cởi mở chia sẻ
và tích cực hưởng ứng những quan điểm, cảm trạng mang tính cá nhân của
nhau. Tôi ủng hộ việc giáo dục hiện nay chú trọng đến tính khoan dung và

sự đối thoại trong lớp học. Mặc dù chưa phải là tất cả, nhưng tính khoan
dung rất cần thiết trong quan hệ giữa con người với nhau - từ những quan
hệ lâu bền giữa những người bạn thân thiết đến những liên hệ tạm thời hay
quan hệ mang tính công việc, xã giao(1). Mặc dù khoan dung là một giá trị
trong cộng đồng con người, nhưng tôi không tin rằng nó phải dựa trên một
thứ triết học của sự khác biệt văn hóa. Khi nhất trí coi khoan dung là cần
thiết trong một xã hội tự do chấp nhận sự khác biệt và đa văn hóa, người ta
đã ngầm định rằng, xã hội càng thuần nhất thì công dân ở đó càng ít cần
đến khoan dung hơn. Quan điểm mà theo đó, khác biệt văn hóa đòi hỏi
phải có khoan dung đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ luận thuyết cho
rằng, bản sắc là một thiết định mang tính văn hóa. Luận thuyết này đã làm
cho người ta không thể nhận ra hình ảnh của chính mình được phản ánh
như thế nào...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC
TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHN THỨC
LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN "
Đề tài: VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: VỊ THẾ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỐI THOẠI VÀ NHẬN THỨC LUẬN CỦA TÍNH THỤ NHẬN 9 10 879