Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON
NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN
LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI
MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY

NGUYỄN THẾ KIỆT(*)
Xây dựng và phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn lực
con người đã trở thành nhân tố quyết định sức mạnh của công cuộc
đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện thắng lợi công việc lớn
lao này, cần phải: 1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; 2) Nâng cao chất lượng, hiệu
quả giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; 3) Từng bước hoàn
thiện và mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; 4) Đẩy mạnh cuộc đấu
tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy đảng và nhà nước.

Xuất phát điểm của đổi mới là gì, nếu không phải là từ con người,
bởi không có sự đổi mới xã hội nào nếu như không có sự đổi mới từ
con người. Một loạt vấn đề về con người, nhân cách con người, trí
tuệ con người, tiềm năng, nguồn lực con người, xây dựng và phát
triển con người Việt Nam đầu thế kỷ XXI đòi hỏi phải tiếp tục đi sâu
nghiên cứu, làm sáng tỏ trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn giới hạn ở vấn đề xây
dựng và phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn lực con
người trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Thực ra, vấn đề con người không phải là vấn đề mới, không phải đến
khi xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta mới bàn đến, mà ngay khi
con người có ý thức và khả năng tìm hiểu thế giới xung quanh, con
người cũng đồng thời tìm cách giải đáp những bí mật về mình. Lịch
sử nhân loại, xét đến cùng, là lịch sử giải quyết vấn đề con người và
giải phóng con người từng bước thoát khỏi thần quyền và bạo quyền
để đi đến mục tiêu cuối cùng là phát triển toàn diện cá nhân trong xã
hội văn minh. Không một dân tộc nào tồn tại và phát triển lại không
chú ý đến con người, chỉ có điều là khác nhau ở mục đích và phương
pháp giải quyết mà thôi. Thực tiễn đổi mới ở Việt Nam vừa qua đã
chứng minh rằng, không phải bộ máy, cũng không phải khâu nào
khác trong hệ thống chính trị với tầm quan trọng của nó, mà chính là
con người với phẩm chất và năng lực nhất định đã trở thành nhân tố
quyết định sức mạnh của đổi mới. Vì thế, đổi mới không thể thành
công, nếu chúng ta không tạo ra được môi trường xã hội thuận lợi để
khơi dậy hoạt động sáng tạo của con ngư...
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON
NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN
LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI
MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "
Đề tài: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 860