Ktl-icon-tai-lieu

Đề tham khảo môn Hóa lớp 12

Được đăng lên bởi thanhtrungvtt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THAM KHẢO MÔN HOÁ HỌC LỚP 12
Câu 1: Nguyên tử kim loại kiềm có lớp electron ngoài cùng được xây dựng:
a) ns2
b) ns1
c) np1
d) ns2np1
Câu 2: Cấu hình eclectron có phân lớp eclectron cuối cùng 3p6 là của:
a) Ar (Z = 18)
b) Cl- (Z = 17)
c) Ca2+ (Z = 20)
d) a,b,c đều đúng
Câu 3: Na (Z = 11), Mg (Z = 12) , Al (Z = 13) cấu tạo nguyên tử đều giống nhau về:
a) Số eclectron hóa trị
b) Bán kính nguyên tử
c) Số lớp eclectron
d) Số electron ngoài cùng
Câu 4: Tính kim loại theo thứ tự Na, Mg, Al sắp xếp theo chiều:
a) Tăng dần
b) Giảm dần
c) Không đổi
d) tăng sau đó giảm
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố kim loại có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 40.
Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây:
a) Ca
b) Ba
c) Na
d) Al
Câu 6: Kim loại Kiềm là kim loại:
a) Mềm
b) Khối lượng riêng nhỏ
c) Nhiệt độ nóng chảy thấp
d) a,b,c đều đúng
Câu 7: Nhôm là kim loại:
a) Màu trắng bạc, mềm, khối lượng riêng lớn, dẫn nhiệt tốt.
b) Màu trắng bạc, mềm, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.
c) Màu xám, mềm, khối lượng riêng nhỏ, dẫn nhiệt tốt.
d) Màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.
Câu 8: Để bảo vệ kim loại kiềm bằng cách:
a) Ngâm trong nước
c) Ngâm trong dầu hoả
b) Ngâm trong axit
d) Để trong lọ thuỷ tinh đậy kín.
Câu 9: Phương pháp dùng điều chế các kim loại Na, Ca, Al là:
a) Điện phân nóng chảy
b) Thuỷ luyện
c) Thuỷ phân d) Nhiệt luyện
Câu 10: Kim loại nào sau đây được dùng nhiều để đóng gói thực phẩm?
a) Sn
b) Al
c) Zn
d) Pb
Câu 11: Không gặp kim loại kiềm và kiềm thổ ở dạng tự do trong tự nhiên vì:
a) Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.
b) Đây là những kim loại hoạt động rất mạnh.
c) Đây là những kim loại được điều chế bằng cách điện phân
d) Đây là những kim loại nhẹ .
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch A. Sục V khí CO 2
vào dung dịch A thu được 2,5 gam kết tủa. Tính V (đktc).
a) 0,56 lít
b) 8,4 lít
c) 8,96 lít
d) a hoặc b
Câu 13: Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na + ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+ ; 0,05
mol HCO3- và 0,02 mol Cl - . Nước trong cốc là:
a) Nước mềm
b) Nước cứng tạm thời

c) nước cứng vĩnh cửu
d) Nước cứng toàn phần
Câu 14: Khi hoà tan Al bằng dung dịch HCl , nếu thêm vài giọt thuỷ ngân vào thì quá
trình hoà tan Al sẽ :
a) Xảy ra chậm hơn
b) Xảy ra nhanh hơn
c) Không thay đổi
d) Tất cả đều sai .
Câu 15: Để thu được kết tủa Al(OH)3 người ta dùng cách nào sau đây ?
a) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư .
b) Cho nhanh dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư .
c) Cho từ từ dung dịch AlCl3...
ĐỀ THAM KHẢO MÔN HOÁ HỌC LỚP 12
Câu 1: Nguyên tử kim loại kiềm có lớp electron ngoài cùng được xây dựng:
a) ns
2
b) ns
1
c) np
1
d) ns
2
np
1
Câu 2: Cấu hình eclectron có phân lớp eclectron cuối cùng 3p
6
là của:
a) Ar (Z = 18) b)
-
Cl
(Z = 17) c) Ca
2+
(Z = 20) d) a,b,c đều đúng
Câu 3: Na (Z = 11), Mg (Z = 12) , Al (Z = 13) cấu tạo nguyên tử đều giống nhau về:
a) Số eclectron hóa trị b) Bán kính nguyên tử
c) Số lớp eclectron d) Số electron ngoài cùng
Câu 4: Tính kim loại theo thứ tự Na, Mg, Al sắp xếp theo chiều:
a) Tăng dần b) Giảm dần c) Không đổi d) tăng sau đó giảm
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố kim loại tổng số hạt proton, nơtron electron 40.
Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây:
a) Ca b) Ba c) Na d) Al
Câu 6: Kim loại Kiềm là kim loại:
a) Mềm b) Khối lượng riêng nhỏ
c) Nhiệt độ nóng chảy thấp d) a,b,c đều đúng
Câu 7: Nhôm là kim loại:
a) Màu trắng bạc, mềm, khối lượng riêng lớn, dẫn nhiệt tốt.
b) Màu trắng bạc, mềm, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.
c) Màu xám, mềm, khối lượng riêng nhỏ, dẫn nhiệt tốt.
d) Màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.
Câu 8: Để bảo vệ kim loại kiềm bằng cách:
a) Ngâm trong nước c) Ngâm trong dầu hoả
b) Ngâm trong axit d) Để trong lọ thuỷ tinh đậy kín.
Câu 9: Phương pháp dùng điều chế các kim loại Na, Ca, Al là:
a) Điện phân nóng chảy b) Thuỷ luyện c) Thuỷ phân d) Nhiệt luyện
Câu 10: Kim loại nào sau đây được dùng nhiều để đóng gói thực phẩm?
a) Sn b) Al c) Zn d) Pb
Câu 11: Không gặp kim loại kiềm và kiềm thổ ở dạng tự do trong tự nhiên vì:
a) Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.
b) Đây là những kim loại hoạt động rất mạnh.
c) Đây là những kim loại được điều chế bằng cách điện phân
d) Đây là những kim loại nhẹ .
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch A. Sục V khí CO
2
vào dung dịch A thu được 2,5 gam kết tủa. Tính V (đktc).
a) 0,56 lít b) 8,4 lít c) 8,96 lít d) a hoặc b
Câu 13: Trong một cốc nước chứa 0,01 mol Na
+
; 0,02 mol Ca
2+
; 0,01 mol Mg
2+
; 0,05
mol
-
3
HCO
và 0,02 mol
-
Cl
. Nước trong cốc là:
a) Nước mềm b) Nước cứng tạm thời
Đề tham khảo môn Hóa lớp 12 - Trang 2
Đề tham khảo môn Hóa lớp 12 - Người đăng: thanhtrungvtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề tham khảo môn Hóa lớp 12 9 10 584