Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Anh văn khối D năm 2011

Được đăng lên bởi fa04_tshd
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn: TIẾNG ANH; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 195

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: ............................................................................

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest in
meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 1: His new work has enjoyed a very good review from critics and readers.
A. viewing
B. regard
C. opinion
D. look
Question 2: Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth.
A. marked
B. separated
C. shared
D. hidden
Question 3: We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we do
not want to leave.
A. possessed by the surroundings
B. planted many trees in the surroundings
C. loved the surroundings
D. haunted by the surroundings
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each
pair of sentences in the following questions.
Question 4: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.
A. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.
B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.
C. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.
D. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.
Question 5: His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigious
institution.
A. His academic record at high school was poor as a result of his failure to apply to that
prestigious institution.
B. Failing to apply to that prestigious institution, his academic record at high school was poor.
C. His academic record at high school was poor; as a result, he failed to apply to that prestigious
institution.
D. His academic record at high school was poor because he didn’t apply to that prestigious
institution.
Question 6: He cannot lend me the book now. He has not finished reading it yet.
A. Having finished reading the book, he cannot lend it to me.
B. He cannot lend me the book until he has finished reading it.
C. As long as he cannot finish reading the book, he will le...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 07 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: TING ANH; Khi D
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 195
H, tên thí sinh: ..........................................................................
S báo danh: ............................................................................
ĐỀ THI GM 80 CÂU (T QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest in
meaning to the underlined part in each of the following questions.
Question 1: His new work has enjoyed a very good review from critics and readers.
A. viewing B. regard C. opinion D. look
Question 2: Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth.
A. marked B. separated C. shared D. hidden
Question 3: We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we do
not want to leave.
A. possessed by the surroundings B. planted many trees in the surroundings
C. loved the surroundings D. haunted by the surroundings
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each
pair of sentences in the following questions.
Question 4: Smoking is an extremely harmful habit. You should give it up immediately.
A. As smoking is an extremely harmful habit, you should give it up immediately.
B. You should give up smoking immediately and you will fall into an extremely harmful habit.
C. When you give up smoking immediately, you will affect your health with this harmful habit.
D. Stop your smoking immediately so it will become one of your extremely harmful habits.
Question 5: His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigious
institution.
A. His academic record at high school was poor as a result of his failure to apply to that
prestigious institution.
B. Failing to apply to that prestigious institution, his academic record at high school was poor.
C. His academic record at high school was poor; as a result, he failed to apply to that prestigious
institution.
D. His academic record at high school was poor because he didn’t apply to that prestigious
institution.
Question 6: He cannot lend me the book now. He has not finished reading it yet.
A. Having finished reading the book, he cannot lend it to me.
B. He cannot lend me the book until he has finished reading it.
C. As long as he cannot finish reading the book, he will lend it to me.
D. Not having finished reading the book, he will lend it to me.
Question 7: He behaved in a very strange way. That surprised me a lot.
A. His behaviour was a very strange thing, that surprised me most.
B. He behaved very strangely, which surprised me very much.
C. What almost surprised me was the strange way he behaved.
D. I was almost not surprised by his strange behaviour.
Question 8: Crazianna is a big country. Unfortunately, it has never received respect from its
neighbours.
A. Though Crazianna is a big country, it has never received respect from its neighbours.
B. It is Crazianna, a big country, that has never received respect from its neighbours.
C. Crazianna has never received respect from its neighbours because it is a big country.
D. Crazianna is such a big country that it has never received respect from its neighbours.
Trang 1/7 - Mã đề thi 195
www.1000dethi.com
Đề thi Anh văn khối D năm 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Anh văn khối D năm 2011 - Người đăng: fa04_tshd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi Anh văn khối D năm 2011 9 10 68