Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN THI: HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi trandaiduongtta
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
27
32
14
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau: 13 Al , 16 S , 7 N , 11H ,

56
26

Fe ,

12
6

C

Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào H2O thu được dung dịch A và 2,24 lít H2 (đkc)
a/ Xác định kim loại M.
b/ Trung hoà dung dịch A bằng dung dịch H2SO4 , cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được bao
nhiêu gam muối khan?
(Li=7,Na=23,K=39, S=16,,O=16. không sử dụng bảng tuần hoàn)

ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
27
32
1
Al , 16
S , 14
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau: 13
7 N , 1H ,

56
26

Fe ,

12
6

C

Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào H2O thu được dung dịch A và 2,24 lít H2 (đkc)
a/ Xác định kim loại M.
b/ Trung hoà dung dịch A bằng dung dịch H2SO4 , cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được bao
nhiêu gam muối khan?
(Li=7,Na=23,K=39, S=16,,O=16. không sử dụng bảng tuần hoàn)

ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
27
32
14
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau: 13 Al , 16 S , 7 N , 11H ,

56
26

Fe ,

12
6

C

Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào ...
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau:
Al
27
13
,
S
32
16
,
N
14
7
,
H
1
1
,
Fe
56
26
,
C
12
6
Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào H
2
O thu được dung dịch A và 2,24 lít H
2
(đkc)
a/ Xác định kim loại M.
b/ Trung hoà dung dịch A bằng dung dịch H
2
SO
4
, cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được bao
nhiêu gam muối khan?
(Li=7,Na=23,K=39, S=16,,O=16. không sử dụng bảng tuần hoàn)
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau:
Al
27
13
,
S
32
16
,
N
14
7
,
H
1
1
,
Fe
56
26
,
C
12
6
Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào H
2
O thu được dung dịch A và 2,24 lít H
2
(đkc)
a/ Xác định kim loại M.
b/ Trung hoà dung dịch A bằng dung dịch H
2
SO
4
, cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được bao
nhiêu gam muối khan?
(Li=7,Na=23,K=39, S=16,,O=16. không sử dụng bảng tuần hoàn)
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1. Xác định số proton, nơtron, eletron trong các nguyên tử sau:
Al
27
13
,
S
32
16
,
N
14
7
,
H
1
1
,
Fe
56
26
,
C
12
6
Câu 2. Cho các nguyên tử có z lần lượt là 15,13,26,10,8.
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử và cho biết đó là kim loại hay phi kim ? tại sao?
b/ Xác định vị trí (ô, chu kỳ, nhóm) của nguyên tố trong bảng tuần hoàn (không dùng bảng)
Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA.
- Nguyên tử X có mấy lớp electron?
- Lớp electron nào liên kết yếu nhất với hạt nhân? Có bao nhiêu electron trên lớp đó?
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam kim loại kiềm M vào H
2
O thu được dung dịch A và 2,24 lít H
2
(đkc)
a/ Xác định kim loại M.
b/ Trung hoà dung dịch A bằng dung dịch H
2
SO
4
, cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì thu được bao
nhiêu gam muối khan?
(Li=7,Na=23,K=39, S=16,,O=16. không sử dụng bảng tuần hoàn)
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN THI: HOÁ HỌC - Người đăng: trandaiduongtta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI BÁN KÌ I KHỐI 10 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN THI: HOÁ HỌC 9 10 300