Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cán bộ quản lý giỏi

Được đăng lên bởi lmtrung-kv
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tại khoản 1, Điều 17 theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày 30/12/2010
của Bộ GD&ĐT quy định số học sinh trong mỗi lớp học là:
A . Không quá 35 học sinh. (x)
B . Không quá 30 học sinh.
C . Không quá 25 học sinh.
Câu 2: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo
được quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013,
bao gồm:
A . Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng.
B . Các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
C . Cả hai ý A và B. (x)
Câu 3: Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học theo Điều lệ
trường Tiểu học được ban hành ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT là:
A . Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm. (x)
B . Có chứng chỉ sư phạm tiểu học.
C . Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Câu 4: Kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên được quy định tại Thông tư số
26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 gồm:
A . 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình và loại không hoàn thành kế hoạch. (x)
B . 2 loại: loại hoàn thành kế hoạch và loại không hoàn thành kế hoạch.
C . 3 loại: Xuất sắc, Đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.
Câu 5: Tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên trong một năm học đối với mỗi giáo viên
được quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 là:
A . 120 tiết/năm học. (x)
B . 60 tiết/năm học.
C . Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng năm học mà nhà trường tự quy định số tiết/
năm học sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Câu 6: Năng lực giáo dục của giáo viên tiểu học được đánh giá dựa theo:
A . Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học. (x)
B . Khả năng làm việc của giáo viên.
C . Điều lệ trường Tiểu học.
Câu 7: Mỗi học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung nhiều nhất là 3 lần / 1 môn học được
quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 sẽ được thực hiện vào thời
điểm nào?
A . Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị để có kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung.
B . Cuối năm học hoặc sau hè. (x)
C . Cả hai ý A và B.
Câu 8: Tại khoản 1, Điều 6, Chương I theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định phân cấp quản lý như sau:
A . Trường tiểu học do Phòng GD&ĐT quản lý.
B . Trường tiểu học do Sở GD&ĐT quản lý.
C . Trường tiểu học do UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là
cấp huyện) quản lý. (x)

Câu 9: Việc cần tránh khi thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực
từng môn học, xếp loại giáo dục của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ...
Câu 1: Tại khoản 1, Điều 17 theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày 30/12/2010
của Bộ GD&ĐT quy định số học sinh trong mỗi lớp học là:
A . Không quá 35 học sinh. (x)
B . Không quá 30 học sinh.
C . Không quá 25 học sinh.
Câu 2: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo
được quy định tại Thông liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013,
bao gồm:
A . Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng.
B . Các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
C . Cả hai ý A và B. (x)
Câu 3: Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học theo Điều lệ
trường Tiểu học được ban hành ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT là:
A . Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm. (x)
B . Có chứng chỉ sư phạm tiểu học.
C . Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Câu 4: Kết quả xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên được quy định tại Thông số
26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 gồm:
A . 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình và loại không hoàn thành kế hoạch. (x)
B . 2 loại: loại hoàn thành kế hoạch và loại không hoàn thành kế hoạch.
C . 3 loại: Xuất sắc, Đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.
Câu 5: Tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên trong một năm học đối với mỗi giáo viên
được quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 là:
A . 120 tiết/năm học. (x)
B . 60 tiết/năm học.
C . Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng năm học mà nhà trường tự quy định số tiết/
năm học sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Câu 6: Năng lực giáo dục của giáo viên tiểu học được đánh giá dựa theo:
A . Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học. (x)
B . Khả năng làm việc của giáo viên.
C . Điều lệ trường Tiểu học.
Câu 7: Mỗi học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung nhiều nhất là 3 lần / 1 môn học được
quy định tại Thông số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 sẽ được thực hiện vào thời
điểm nào?
A . Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị để có kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung.
B . Cuối năm học hoặc sau hè. (x)
C . Cả hai ý A và B.
Câu 8: Tại khoản 1, Điều 6, Chương I theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT quy định phân cấp quản lý như sau:
A . Trường tiểu học do Phòng GD&ĐT quản lý.
B . Trường tiểu học do Sở GD&ĐT quản lý.
C . Trường tiểu học do UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là
cấp huyện) quản lý. (x)
Đề thi cán bộ quản lý giỏi - Trang 2
Đề thi cán bộ quản lý giỏi - Người đăng: lmtrung-kv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi cán bộ quản lý giỏi 9 10 46