Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cao học KTQD

Được đăng lên bởi quyedh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
___________________

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC
THÁNG 5 NĂM 2013
Môn thi: KINH TẾ HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

PHẦN I: KINH TẾ VI MÔ
Câu 1: Câu hỏi đúng/sai, giải thích và minh họa bằng đồ thị (1,5 điểm)
1.1 Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, lợi ích cá nhân cận biên sẽ lớn hơn lợi ích xã
hội cận biên.
1.2 Nếu A và B là 2 hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất
hàng hóa A giảm thì giá của cả hàng hóa A và B đều giảm.
1.3 Khi Chính phủ đánh thuế một lần (T) đối với nhà độc quyền thì tổng doanh thu sẽ
giảm đi một lượng đúng bằng phần thuế đó.
Câu 2: Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị các tình huống sau (1,5 điểm)
2.1 Tại sao giá cân bằng có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi khi cả cung và cầu đều
tăng?
2.2 Tại sao đặt giá sàn làm giảm phúc lợi ròng của xã hội?
2.3 Tại sao hãng cạnh tranh hoàn hảo thu được lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài
hạn?
Câu 3: Bài tập (2 điểm)
Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = 4Q + 6.
Biết rằng khi giá thị trường là 46$ thì hãng lỗ 300$.
3.1 Đường cung của hãng là gì?
3.2 Hãy xác định điểm hòa vốn của hãng.
3.3 Khi giá thị trường là 96$ thì hãng sẽ thu được lợi nhuận là bao nhiêu?
3.4 Hãy xác định thặng dư sản xuất của hãng tại mức giá 96$ và minh họa bằng đồ thị.
PHẦN II: KINH TẾ VĨ MÔ
Câu 4: Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (1,5
điểm)
4.1. Thất nghiệp tạm thời và thấp nghiệp cơ cấu xuất hiện ngay cả khi thị trường lao
động cân bằng.
4.2. Giả sử người cho vay và đi vay thống nhất về lãi suất danh nghĩa dựa trên dự kiến
của họ về lạm phát tương lai. Trong thực tế lạm phát lại thấp hơn mức mà họ dự kiến

ban đầu. Khi đó, người cho vay sẽ được lợi hơn, còn người đi vay sẽ bị thiệt hơn so
với dự kiến ban đầu.
4.3 Trong năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã thắt chặt tài khóa và tiền tệ nhằm kiềm
chế lạm phát. Tuy nhiên, thực tế 8 tháng đầu năm 2011 cho thấy lạm phát có xu hướng
tăng trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Thực tế này không thể giải thích
bằng mô hình đường Phillip được.
Câu 5: Bài tập (1,5 điểm)
Dưới đây là thông tin về một nền kinh tế với giả thiết ban đầu sản xuất ba sản phẩm: A, B
và C. Năm 2012 là năm cơ sở.
Năm

A

B

C

Giá
Lượng
Giá
Lượng
Giá
Lượng
2010
6
95
4
60
25
25
2011
7
100
5
63
26
27
2012
8
105
6
65
27
28
5.1. Hãy tính chỉ số điều chỉnh GDP cho cho các năm 2010, 2011 và 2012.
5.2. Hãy tính tỷ lệ lạm ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO ĐỀ THI TUYN SINH CAO HC
TRƯNG ĐI HC KINH T QUC DÂN THÁNG 5 NĂM 2013
___________________ Môn thi: KINH T HC
Thi gian làm bài: 180 phút
HỘI ĐỒNG TUYN SINH SAU ĐI HC 2013
PHN I: KINH T VI MÔ
Câu 1: Câu hỏi đúng/sai, giải thích và minh ha bằng đồ th (1,5 điểm)
1.1 Trong trường hp ngoi ng tích cc, li ích cá nhân cn biên s lớn hơn lợi ích xã
hi cn biên.
1.2 Nếu A và B là 2 hàng hóa b sung trong tiêu dùng và chi phí ngun lực để sn xut
hàng hóa A gim thì giá ca c hàng hóa A và B đều gim.
1.3 Khi Chính ph đánh thuế mt lần (T) đối với nhà độc quyn thì tng doanh thu s
giảm đi một lượng đúng bằng phn thuế đó.
Câu 2: Hãy gii thích và minh ha bằng đồ th các tình huống sau (1,5 điểm)
2.1 Ti sao giá cân bng có th tăng, giảm hoặc không thay đi khi c cung và cu đều
tăng?
2.2 Tại sao đặt giá sàn làm gim phúc li ròng ca xã hi?
2.3 Ti sao hãng cnh tranh hoàn hảo thu được li nhun kinh tế bng không trong dài
hn?
Câu 3: Bài tập (2 điểm)
Mt hãng cnh tranh hoàn ho có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = 4Q + 6.
Biết rng khi giá th trưng là 46$ thì hãng l 300$.
3.1 Đường cung ca hãng là gì?
3.2 Hãy xác định đim hòa vn ca hãng.
3.3 Khi giá th trường 96$ thì hãng s thu được li nhun là bao nhiêu?
3.4 Hãy xác định thặng dư sản xut ca hãng ti mc giá 96$ và minh ha bằng đồ th.
PHN II: KINH T VĨ MÔ
Câu 4: Hãy cho biết các nhn định sau đúng hay sai gii thích ngn gn (1,5
đim)
4.1. Tht nghip tm thi và thp nghip cơ cu xut hin ngay c khi th trường lao
động cân bng.
4.2. Gi s người cho vay và đi vay thống nht v lãi suất danh nghĩa da trên d kiến
ca h v lạm phát ơng lai. Trong thực tế lm phát li thấp hơn mức mà h d kiến
Đề thi cao học KTQD - Trang 2
Đề thi cao học KTQD - Người đăng: quyedh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi cao học KTQD 9 10 377