Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Cao học môn Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Bé Coca Đáng Yêu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Section 1: STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION

1. A

9. A

17. A

25. B

33. B

2. C

10. A

18. B

26. B

34. B

3. C

11. C

19. D

27. D

35. B

4. A

12. D

20. A

28. B

36. A

5. B

13. A

21. B

29. C

37. A

6. D

14. B

22. D

30. B

38. B

7. A

15. C

23. B

31. A

39. A

8. D

16. A

24. B

32. A

40. A

Section 2: READING COMPREHENSION
41. A

51. C

61. C

71. A

81. D

42. C

52. D

62. A

72. D

82. D

43. A

53. A

63. B

73. C

83. A

44. A

54. B

64. A

74. C

84. C

45. A

55. A

65. D

75. C

85. B

46. A

56. B

66. C

76. A

86. A

47. C

57. C

67. B

77. A

87. B

48. D

58. B

68. A

78. D

88. C

49. B

59. D

69. D

79. C

89. D

50. D

60. C

70. C

80. C

90. B

TEST 05
Section 2: STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION
1. D

9. C

17. C

25. C

33. A

2. B

10. C

18. D

26. C

34. D

3. D

11. C

19. B

27. D

35. C

4. B

12. A

20. B

28. D

36. C

5. C

13. A

21. D

29. A

37. B

6. B

14. D

22. A

30. A

38. D

7. A

15. D

23. C

31. C

39. A

8. D

16. C

24. D

32. B

40. C

21. B

31. A

41. C

Section 3: READING COMPREHENSION
1. D

11. D

2. C

12. C

22. C

32. C

42. A

3. A

13. B

23. B

33. D

43. A

4. D

14. A

24. C

34. C

44. A

5. A

15. A

25. D

35. D

45. C

6. B

16. B

26. A

36. B

46. D

7. C

17. C

27. D

37. B

47. B

8. B

18. A

28. B

38. C

48. D

9. D

19. B

29. A

39. B

49. A

10. B

20. D

30. C

40. D

50. B

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Cao học môn Tiếng Anh - Người đăng: Bé Coca Đáng Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề thi Cao học môn Tiếng Anh 9 10 430