Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi CASIO lớp 9

Được đăng lên bởi linalee1411cva
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Thi CASIO Lớp 9
Đề 1:
Câu 1 (5 điểm).
1. Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = 3x + 5cos2x trên đoạn [0; π]?

2. Tìm tổng của các hệ số của các số hạng chứa x5, x10 trong khai triển
Câu 2 (5 điểm).
Cho hàm số y = x4 - 4x2 + 1. Tính chu vi tam giác tạo thành từ ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.
Câu 3 (5 điểm).
Tính
gần
đúng
các
nghiệm
của
hệ
phương

trình:

Câu 4 (5 điểm). Cho hai đường tròn (C): x2 + y2 - 2x - 2y - 4 = 0 và (C'): (x - 2)2 + y2 = 6
a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) với (C')
b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua các giao điểm của (C) và (C')
Bài 5:
Cho phương trình: x + log6(47 - 6x) = m (1)
a) Tìm các nghiệm gần đúng của phương trình khi m = 0,4287
b) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để phương trình (1) có nghiệm
Câu 6 (5 điểm).
Có một cái cốc úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của cốc là 20cm, bán kính đáy cốc là 3cm, bán kính
miệng cốc là 4cm. Một con kiến đang đứng ở điểm A của miệng cốc dự định sẽ bò hai vòng quanh thân
cốc để lên đến đáy cốc ở điểm B. Tính quãng đường ngắn nhất để con kiến có thể thực hiện được dự
định của mình.

Đề 2:
Bài 1: (2 điểm). Biết:

Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e, f, g.
Bài 2: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 227285032 và 3896202912.
b) Tìm các ước nguyên tố của A = 19213 + 21473 + 25993
Bài 3: (2 điểm):
Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + c02 + dx + e và cho biết P(1) 7, P(2) = 16, P(3) = 31, P(4) = 52, P(5) =
79.
Tính P(6), P(7), P(8), P(9), P(10), P(11)

Bài 4: (2 điểm):
a. Dân số của một thành phố năm 2008 là 350.000 người. Hỏi năm học 2008-2009, có bao nhiêu học
sinh lớp 1 đến trường, biết trong 10 năm trở lại đây tỉ lệ tăng dân số mỗi năm của thành phố là 1,4% và
thành phố thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều đến lớp 1? (Kết quả làm tròn đến hàng
đơn vị)
b. Nếu đến năm học 2016-2017, thành phố chỉ đáp ứng được 120 phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi
phòng dành cho 35 học sinh thì phải kiềm chế tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là bao nhiêu, bắt đầu từ năm
2008? (Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân)
Bài 5: (2 điểm)
Cho ba hàm số:
a) Vẽ đồ thị của ba hàm số trên mặt phẳng tọa độ của Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm A(xA, yA) của hai đồ thị hàm số (1) và (2); giao điểm B(xB, yB) của hai đồ thị hàm
số (2) và (3); giao điểm C (xC, yC) của hai đồ thị hàm số (1) và (3) (kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn
số).
c) Tính các góc của tam giác ABC (lấy nguyên kết quả trên máy).
d) Viết phương trình đường thẳng là phân giác của góc BAC (hệ số góc lấy kết quả với hai chữ số...
Đề Thi CASIO Lớp 9
Đề 1:
Câu 1 (5 điểm).
1. Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = 3x + 5cos2x trên đoạn [0; π]?
2. Tìm tổng của các hệ số của các số hạng chứa x
5
, x
10
trong khai triển
Câu 2 (5 điểm).
Cho hàm số y = x
4
- 4x
2
+ 1. Tính chu vi tam giác tạo thành từ ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.
Câu 3 (5 điểm).
Tính gần đúng các nghiệm của hệ phương trình:
Câu 4 (5 điểm). Cho hai đường tròn (C): x
2
+ y
2
- 2x - 2y - 4 = 0 và (C'): (x - 2)
2
+ y
2
= 6
a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) với (C')
b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua các giao điểm của (C) và (C')
Bài 5:
Cho phương trình: x + log
6
(47 - 6
x
) = m (1)
a) Tìm các nghiệm gần đúng của phương trình khi m = 0,4287
b) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để phương trình (1) có nghiệm
Câu 6 (5 điểm).
một cái cốc úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của cốc là 20cm, bán kính đáy cốc 3cm, bánnh
miệng cốc là 4cm. Một con kiến đang đứng ở điểm A của miệng cốc dự định sẽhai vòng quanh thân
cốc để lên đến đáy cốc điểm B. nh quãng đường ngắn nhất để con kiến có th thực hiện được dự
định của mình.
Đề 2:
Bài 1: (2 điểm). Biết:
Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e, f, g.
Bài 2: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 227285032 và 3896202912.
b) Tìm các ước nguyên tố của A = 1921
3
+ 2147
3
+ 2599
3
Bài 3: (2 điểm):
Cho đa thức P(x) = x
5
+ ax
4
+ bx
3
+ c0
2
+ dx + e và cho biết P(1) 7, P(2) = 16, P(3) = 31, P(4) = 52, P(5) =
79.
Tính P(6), P(7), P(8), P(9), P(10), P(11)
Đề thi CASIO lớp 9 - Trang 2
Đề thi CASIO lớp 9 - Người đăng: linalee1411cva
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi CASIO lớp 9 9 10 46