Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi casio sinh học 12

Được đăng lên bởi maiuyen81
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN CASIO LẦN 1 – 2013
Thời gian làm bài 150 phút
Họ và tên học sinh:…………………………………
Lớp:………..
Các kết quả làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số thập phân.
Bài 1 (2,0 điểm) Một hợp tử nguyên phân liên tiếp nhiều lần được môi trường cung cấp 84 NST
đơn. Các tế bào con sinh ra đã trải qua một số thế hệ tế bào như nhau và tổng số tế bào con trải
qua các thế hệ là 1240. Các tế bào con ở thế hệ cuối cùng đều bước vào vùng chín để tạo giao tử
và các giao tử này tham gia thụ tinh với hiệu suất 1,25% tạo ra 32 hợp tử.
a) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài và giới tính của cơ thể chứa tế bào nói trên?
b) Xác định số đợt nguyên phân của của hợp tử và các tế bào con?
Bài 2 (2,0 điểm) Xét 7000 tế bào sinh tinh có kiểu gen

 lg
, khi giảm phân đã có 280 tế bào sảy
v

ra HVG:
a) Số lượng mỗi loại giao tử tạo thành khi kết thúc quá trình?
b) Tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu? Nêu dãy bấm máy?
Bài 3 (2,0 điểm) Một phân tử mARN dài 3223,2 Ao và có 1 ribôxôm giải mã hoàn tất 1 lần. Cho
rằng tỉ lệ phần trăm số phân tử tARN đến ribôxôm giải mã 3 lần là 1%, giải mã 2 lần là 3%, còn
lại là giải mã 1 lần . Xác định số phân tử tới ribôxôm giải mã 1 lần, 2 lần , 3 lần. Biết rằng quá
trình tổng hợp chuỗi polipetit được tính từ khi a.a mở đầu được giải mã.
Bài 4 (2,0 điểm) Người ta tiến hành nuôi cấy 3.10 4 vi khuẩn trong một bình nuôi cấy chứa 0,5l
H2O. Sau một thời gian nuôi cấy người ta tách 10ml H2O từ bình nuôi cấy sang 1 ống nghiệm
chứa 90ml H2O. Biết rằng trong 1ml dd ở ống nghiệm chứa 1536vk, tốc độ sinh trưởng của chủng
vi khuẩn là 38250 vk/phút.
a) Xác định thời gian thế hệ và thời gian nuôi cấy của chủng?
b) Tính hằng số tốc độ sinh trưởng riêng (µ) của chủng vi khuẩn trên.
Bài 5 (2,0 điểm) Ở chuột, W quy định chuột đi bình thường, w quy định chuột nhảy van (đi lòng
vòng). Gen này nằm trên NST thường. Một quần thể chuột có tần số alen loại w bằng 0,1 ở phần
cái, khi quần thể cân bằng thì có cấu trúc di truyền là 0,7225WW: 0,075Ww: 0,0225ww.
a) Xác định tần số mỗi loại alen ở phần đực?
b) Sau khi đạt trạng thái cân bằng, do áp lực của CLTN nên toàn bộ cá thể có kiểu hình lặn
đều không có khả năng sinh sản nhưng vẫn tồn tại qua các thế hệ. Xác định cấu trúc di truyền của
quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối.
Bài 6 (2,0 điểm) Nghiên cứu sự di truyền của 2 tính trạng ở người là màu mắt và thuận tay trong 1
dòng họ người ta thu được phả hệ sau:
(I)

Nam, nữ mắt nâu, thuận tay phải
Nam, nữ mắt đen, thuận tay phải

(II)

Nam, nữ mắt nâu, thuận tay trái
(III)

Nam...
ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN CASIO LẦN 1 – 2013
Thời gian làm bài 150 phút
Họ và tên học sinh:………………………………… Lớp:………..
Các kết quả làm tròn sau dấu phẩy 4 chữ số thập phân.
Bài 1 (2,0 điểm) Một hợp tử nguyên phân liên tiếp nhiều lần được môi trường cung cấp 84 NST
đơn. Các tế bào con sinh ra đã trải qua một số thế htế bào như nhau tổng số tế bào con trải
qua các thế hệ 1240. Các tếo con thế hệ cuối cùng đều bước vào vùng chín để tạo giao tử
và các giao tử này tham gia thụ tinh với hiệu suất 1,25% tạo ra 32 hợp tử.
a) Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài và giới tính của cơ thể chứa tế bào nói trên?
b) Xác định số đợt nguyên phân của của hợp tử và các tế bào con?
Bài 2 (2,0 điểm) Xét 7000 tế bào sinh tinh kiểu gen
v
lg
, khi giảm phân đã 280 tế bào sảy
ra HVG:
a) Số lượng mỗi loại giao tử tạo thành khi kết thúc quá trình?
b) Tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu? Nêu dãy bấm máy?
Bài 3 (2,0 điểm) Một phân tử mARNi 3223,2 A
o
1 ribôxôm giải mã hoàn tất 1 lần. Cho
rằng tỉ lệ phần trăm số phân tử tARN đến ribôxôm giải 3 lần là 1%, giải 2 lần 3%, còn
lại giải mã 1 lần . Xác định số phân tử tới ribôxôm giải 1 lần, 2 lần , 3 lần. Biết rằng quá
trình tổng hợp chuỗi polipetit được tính từ khi a.a mở đầu được giải mã.
Bài 4 (2,0 điểm) Người ta tiến hành nuôi cấy 3.10
4
vi khuẩn trong một bình nuôi cấy chứa 0,5l
H
2
O. Sau một thời gian nuôi cấy người ta tách 10ml H
2
O từ bình nuôi cấy sang 1 ống nghiệm
chứa 90ml H
2
O. Biết rằng trong 1ml dd ở ống nghiệm chứa 1536vk, tốc độ sinh trưởng của chủng
vi khuẩn là 38250 vk/phút.
a) Xác định thời gian thế hệ và thời gian nuôi cấy của chủng?
b) Tính hằng số tốc độ sinh trưởng riêng (µ) của chủng vi khuẩn trên.
Bài 5 (2,0 điểm) chuột, W quy định chuột đi bình thường, w quy định chuột nhảy van (đi lòng
vòng). Gen này nằm trên NST thường. Một quần thể chuột tần số alen loại w bằng 0,1 phần
cái, khi quần thể cân bằng thì có cấu trúc di truyền là 0,7225WW: 0,075Ww: 0,0225ww.
a) Xác định tần số mỗi loại alen ở phần đực?
b) Sau khi đạt trạng thái cân bằng, do áp lực của CLTN nên toàn bộ cá thể có kiểu hình lặn
đều không có khả năng sinh sản nhưng vẫn tồn tại qua các thế hệ. Xác định cấu trúc di truyền của
quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối.
Bài 6 (2,0 điểm) Nghiên cứu sự di truyền của 2 tính trạng ở người là màu mắt và thuận tay trong 1
dòng họ người ta thu được phả hệ sau:
Nam, nữ mắt nâu, thuận tay phải
Nam, nữ mắt đen, thuận tay phải
Nam, nữ mắt nâu, thuận tay trái
Nam, nữ mắt đen, thuận tay trái
(I)
(II)
(III)
Đề thi casio sinh học 12 - Trang 2
Đề thi casio sinh học 12 - Người đăng: maiuyen81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi casio sinh học 12 9 10 291