Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học

Được đăng lên bởi mai-dinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4737 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT
Khoá ngày: 02/12/2008
Môn: Sinh học
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1.0 điểm)
Các nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích.
a. Thành tế bào không tan trong nước nên không dẫn nước.
b. Đường mía là một loại đường đôi.
c. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol nhỏ sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng.
d. Trong chuỗi đơn ADN, đường đêôxiribôzơ luôn được gắn với axit photphoric ở vị trí C3’.
e. Colagen là một loại prôtêin có chức năng điều hoà.
f. ARN được dùng làm vật chất mang thông tin di truyền.
g. Các liên kết yếu trong các hợp chất hữu cơ là cơ sở cho tính mềm dẻo linh động của
các cấu trúc, các phản ứng và điều hoà các hoạt động sống.
h. Fructozơ, glicogen, triglixerit đều không tan trong nước.
Câu 2. (1.0 điểm)
Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.
a. Đó là bào quan nào?
b. Trong điều kiện nào thì ATP được tổng hợp tại các bào quan đó?
c. Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó.
Câu 3. (1.5 điểm)
a. Vì sao người ta có thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ gì (kể cả khi
ngủ)?
b. Tại sao ở cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn, trong khi động vật có xương sống bậc cao
(chim, thú) có vòng tuần hoàn kép?
c. Giải thích tại sao công nhân làm việc trong các hầm than thường có hiện tượng bị ngạt thở?
Câu 4. (1.0 điểm)
Nhân tố nào là nguyên nhân chính gây ra ung thư ? Vì sao khi vắng mặt protein RB lại
thúc đẩy phát triển ung thư?
Câu 5. (1.0 điểm)
Trình bày cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp.
Câu 6. (0.5 điểm)
Để hình thành nên 1 phân tử Glucôzơ, chu trình Calvin đã sử dụng tổng cộng bao
nhiêu phân tử ATP? Hãy chỉ rõ sự tham gia của ATP và NADPH 2 vào giai đoạn nào của
chu trình Calvin?
Câu 7. (2.0 điểm)
Chứng minh rằng trong các quy luật di truyền: P thuần chủng thì F1 đồng tính. Hãy nêu
trường hợp P thuần chủng nhưng F1 phân tính.
Viết 3 sơ đồ lai đại diện cho 3 quy luật di truyền khác nhau, trong đó P không thuần
chủng nhưng F1 vẫn đồng tính.
Câu 8. (1.0 điểm)
Có 4 gen a, b, d, e cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. Biết tần số hoán vị giữa gen a và gen
e là 12%, giữa gen b và gen d là 16%, giữa gen d và gen e là 21 %. Hãy viết bản đồ gen
trên nhiễm sắc thể.
Câu 9. (1.0 điểm)
Hai bố mẹ đều là những thể dị hợp đối với một bệnh lặn có một trong bốn nguy cơ là
đứa con của họ mắc bệnh. Không may, các nhà tư vấn di truyền thường nghe những ông bố
- bà mẹ như vậy nói rằ...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT
Khoá ngày: 02/12/2008
Môn: Sinh học
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (1.0 điểm)
Các nhận định sau là đúng hay sai? Hãy giải thích.
a. Thành tế bào không tan trong nước nên không dẫn nước.
b. Đường mía là một loại đường đôi.
c. Khi tỉ lệ photpholipit/cholesterol nhỏ sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng.
d. Trong chuỗi đơn ADN, đưng đêôxiribôzơ luôn được gắn vi axit photphoric vị trí C
3
.
e. Colagen là một loại prôtêin có chức năng điều hoà.
f. ARN được dùng làm vật chất mang thông tin di truyền.
g. Các liên kết yếu trong các hợp chất hữu là cơ sở cho tính mềm dẻo linh động của
các cấu trúc, các phản ứng và điều hoà các hoạt động sống.
h. Fructozơ, glicogen, triglixerit đều không tan trong nước.
Câu 2. (1.0 điểm)
Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP.
a. Đó là bào quan nào?
b. Trong điều kiện nào thì ATP được tổng hợp tại các bào quan đó?
c. Nêu sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng ATP ở các bào quan đó.
Câu 3. (1.5 điểm)
a. sao người ta thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ (kể cả khi
ngủ)?
b. Tại sao cá tồn ti hệ tuần hoàn đơn, trong khi động vật có xương sống bậc cao
(chim, thú) có vòng tuần hoàn kép?
c. Gii thích ti sao công nhân làm vic trong các hm than tng có hin tưng b ngt th?
Câu 4. (1.0 điểm)
Nhân tố nào nguyên nhân chính gây ra ung thư ? Vì sao khi vắng mặt protein RB lại
thúc đẩy phát triển ung thư?
Câu 5. (1.0 điểm)
Trình bày cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp.
Câu 6. (0.5 điểm)
Để hình thành nên 1 phân tử Glucôzơ, chu trình Calvin đã sử dụng tổng cộng bao
nhiêu phân tử ATP? y chỉ sự tham gia của ATP NADPH
2
vào giai đoạn nào của
chu trình Calvin?
Câu 7. (2.0 điểm)
Chứng minh rằng trong các quy luật di truyền: P thuần chủng thì F
1
đồng tính. Hãy nêu
trường hợp P thuần chủng nhưng F
1
phân tính.
Viết 3 sơ đồ lai đại diện cho 3 quy luật di truyền khác nhau, trong đó P không thuần
chủng nhưng F
1
vẫn đồng tính.
Câu 8. (1.0 điểm)
Có 4 gen a, b, d, e cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể. Biết tần số hoán vị giữa gen a và gen
e 12%, giữa gen b gen d 16%, giữa gen d gen e 21 %. Hãy viết bản đồ gen
trên nhiễm sắc thể.
Câu 9. (1.0 điểm)
Hai bố mđều những thể dị hợp đối với một bệnh lặn có một trong bốn nguy
đứa con của họ mắc bệnh. Không may, các nhà vấn di truyền thường nghe những ông bố
- mẹ nvậy nói rằng đây không phải vấn đề họ đã lên kế hoạch chỉ cho ba đứa
con thôi. Tính xác suất để ít nhất 1 trong 3 đứa con của họ biểu hiện bệnh?
-----------Hết-----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học - Trang 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học - Người đăng: mai-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BẬC THPT Môn: Sinh học 9 10 789