Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….

SỐ BÁO
DANH

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 3
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
SỐ THỨ TỰ

Lớp:…………………………………………..……..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

BẰNG CHỮ

SỐ PHÁCH

GIÁM KHẢO

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng
Câu 1:Có 10 đứa trẻ đang chơi trò trốm tìm, đã tìm: được 5 đứa. Hỏi còn bao nhiêu đứa đang trốn?
A. 5

B. 9

C. 4

D. 10

Câu 2: Có 5 người ăn 5 quả táo trong 5 phút. Hỏi có 20 người ăn 20 quả táo hết bao nhiêu phút?
A. 20

B. 5

C. 100

D. 200

Câu 3: Cho tích 126 x X. Nếu tăng X thêm 3 đơn vị thì tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
A. 126

B. 315

C. 421

D. 378

Câu 4. (1điểm) Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số chẵn lớn nhất có hai chữ số là:
A.900

B. 901

C. 989

Câu 5. (1điểm) Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán
bao nhiêu máy bơm?
A. 4 máy bơm

B. 32 máy bơm

D. 801
1
số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại
9

C. 9 máy bơm

D. 36 máy bơm

Câu 6. (1điểm) x là số lớn nhất có 4 chữ số; y là số bé nhất có 4 chữ số. Vậy x - y =
A. 8999

B. 9999

C. 1000

D. 9000

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 14 điểm)
Bài 1. (2điểm)Tính nhanh:
236 + 372 + 453 - 253 - 172 - 36
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức:
612 - 342 : 9 + (102 – 68 )
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..
SỐ BÁO
DANH
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 3
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ SỐ PHÁCH GIÁM KHẢO
Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng
Câu 1:Có 10 đứa trẻ đang chơi trò trốm tìm, đã tìm: được 5 đứa. Hỏi còn bao nhiêu đứa đang trốn?
A. 5 B. 9 C. 4 D. 10
Câu 2: Có 5 người ăn 5 quả táo trong 5 phút. Hỏi có 20 người ăn 20 quả táo hết bao nhiêu phút?
A. 20 B. 5 C. 100 D. 200
Câu 3: Cho tích 126 x X. Nếu tăng X thêm 3 đơn vị thì tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
A. 126 B. 315 C. 421 D. 378
Câu 4. (1điểm) Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số chẵn lớn nhất có hai chữ số là:
A.900 B. 901 C. 989 D. 801
Câu 5. (1điểm) Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán
9
1
số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại
bao nhiêu máy bơm?
A. 4 máy bơm B. 32 máy bơm C. 9 máy bơm D. 36 máy bơm
Câu 6. (1điểm) x là số lớn nhất có 4 chữ số; y là số bé nhất có 4 chữ số. Vậy x - y =
A. 8999 B. 9999 C. 1000 D. 9000
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 14 điểm)
Bài 1. (2điểm)Tính nhanh:
236 + 372 + 453 - 253 - 172 - 36
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức:
612 - 342 : 9 + (102 68 )
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 880