Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 5 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….

SỐ BÁO
DANH

Lớp:…………………………………………..……..

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN LỚP 5
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
SỐ THỨ TỰ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

BẰNG CHỮ

SỐ PHÁCH

SỐ THỨ TỰ

Thời gian làm bài: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
Từ câu 1 đến câu 15 chỉ ghi kết quả câu 16 trình bày bài đầy đu
Điểm

Bài 1: Tổng của hai số là 390. Nếu thêm số 3 vào trước số thứ hai sẽ được số thứ nhất. Tìm
hai số đó.
Kết quả:

Số thứ nhất là: ………………………
Số thứ hai là:………………………..

Điểm

Bài 2: Tính:

(4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 – 4,08

Kết quả:…………………………
Điểm

Bài 3: Tìm số có hai chữ số biết rắng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị của nó.
Kết quả:…………………….

Điểm

Bài 4: Điền vào chỗ chấm
6 hm2 24 dm2……………………..m2
Kết quả:…………………………….

Điểm

Bài 5: Tìm X biết:
X – 15,7 – 2,18 = 36,5

Điểm

Kết quả:……………………………
Bài 6: Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bằng
4
tuổi anh Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
5

Tuổi anh:……………………………
Tuổi em:………………………….…
Điểm

Bài 7: Tính:

8 ngày 7 giờ - 3ngày 14 giờ

Kết quả:…………………………….
Điểm

Bài 8: Cho m = 27,63 ; n = 9,8 ; p = 3,67. Tính giá trị của p x n – m
Kết quả:…………………………….

Điểm

Bài 9: Trung bình cộng của hai số bằng 15,5. Số bé bằng 13,5 tìm số lớn.
Kết quả:…………………………….

Điểm

Bài 10: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5
ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn
lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ?
Kết quả:…………………………….

Điểm

Bài 11: Tìm số tự nhiên X biết:

15 38
67
56
x
<X<
+
19
5
15
15

Kết quả:………………………….
Điểm

Bài 12: Tính:

1
1
1
1
: 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1
2
4
8
10

Kết quả:…………………………….
Điểm

Bài 13: Tính giá trị của A, biết a = 53,63:

A = 4,1 x (a + 46,47) – 217

Kết quả:…………………………….
Điểm

Bài 14: : Một cửa hàng mua 60000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra giá
bao nhiêu để được lãi 25 % giá bán ?
Kết quả:…………………………….

Điểm

Bài 15: Đoàn khách du lịch có 50 người, muốn thuê xe loại 4 chỗ ngồi. Hỏi cần thuê ít nhất
bao nhiêu xe để chở hết số khách đó ?
Kết quả:…………………………….

Bài 16 ( tự luận): Cho hình tam giác ABC vuông ở A có chu vi là 120 cm. Độ dài cạnh AC lớn hơn
AB 10 cm. BC dài 50 cm.
a. Tính độ dài cạnh AB; AC.
b. Tính diện tích hình tam giác ABC
Bài giải:
……………………………………...
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
Họ và tên:………………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..
SỐ BÁO
DANH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN LỚP 5
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

Điểm Bài 1: Tổng của hai số là 390. Nếu thêm số 3 vào trước số thứ hai sẽ được số thứ nhất. Tìm
hai số đó.
Kết quả: Số thứ nhất là: ………………………
Số thứ hai là:………………………..
Điểm Bài 2: Tính: (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 – 4,08
Kết quả:…………………………
Điểm Bài 3: Tìm số có hai chữ số biết rắng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị của nó.
Kết quả:…………………….
Điểm Bài 4: Điền vào chỗ chấm
6 hm
2
24 dm
2
……………………..m
2
Kết quả:…………………………….
Điểm Bài 5: Tìm X biết:
X – 15,7 – 2,18 = 36,5
Kết quả:……………………………
Điểm
Bài 6: Tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa thì số tuổi của em bằng
4
5
tuổi anh Tính tuổi hiện nay của mỗi người.
Tuổi anh:……………………………
Tuổi em:………………………….…
Điểm Bài 7: Tính: 8 ngày 7 giờ - 3ngày 14 giờ
Kết quả:…………………………….
Điểm Bài 8: Cho m = 27,63 ; n = 9,8 ; p = 3,67. Tính giá trị của p x n – m
Kết quả:…………………………….
Điểm Bài 9: Trung bình cộng của hai số bằng 15,5. Số bé bằng 13,5 tìm số lớn.
Kết quả:…………………………….
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 5 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 5 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi chọn Học sinh giỏi Lớp 5 năm 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 815