Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA 8

Được đăng lên bởi kongnguyensp
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LONH MỸ
TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
MÔN: HÓA

Câu 1 : Công thức hóa học 1 số hợp chất của nhôm viết như sau : ( 3đ ) .
AlCl4 ; AlNO3 , Al2O3 , AlS , Al2( SO4 )2 , Al (OH)2 , Al2(PO4)3 .
Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng . Hãy sữa lại những công
thức sai .
Câu 2 : ( 3đ ) .
Phân tích hợp chất A có % về khối lượng các nguyên tố là Na chiếm 43,4% ,
C chiếm 11,3% , O chiếm 45,3% . Xác định công thức hóa học của A .
Câu 3 : ( 4đ ) .
Thay dấu hỏi bằng công thức hóa học của chất phù hợp và hoàn thành
Phương trình .
a/ Al + ?  Al2O3
b/ ? + O2  P2O5
c/ CH4 + ?  CO2 + H2O
d/ Fe + ?  FeS
Câu 4 :5đ Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy 11,2 lít khí A . Biết rằng .
- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552
- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75%C , 25%H , các thể tích khí
đo ở đktc .
Câu 5 : ( 5đ )
Cho sơ đồ phản ứng Mg + HCl  MgCl2 + H2
Khi cho 2,4g Mg tác dụng với dung dịch chứa 14,6 g HCl . Hãy tính
a/ Chất nào còn thừa sau phản ứng và có khối lượng bằng bao nhiêu gam ?
b/ Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc ?
c/ Khối lượng các chất có trong dung dịch sau phản ứng .
Cho biết : H= 1 , Cl =35,5 , Mg = 24
C = 12 , O = 16 , Na = 23 .

ĐÁP ÁN
Câu 1 : ( 3đ ) Sữa sai mỗi công thức ( 0,5điểm )
- Công thức đúng : Al2O3
- Sữa lại công thức sai thành đúng .
AlCl3 , Al( NO3 )3 , Al2S3 , Al2( SO4 )3 , Al (OH)3 , Al PO4
Câu 2 : ( 3đ )
Gọi x , y , z lần lược là số nguyên tử của Na , C , O , trong A
 Công thưc chung NaxCyOZ :
43,4
11,3
45,3
x,y,z=
=
=
23
12
16
=
=
x=2
Vậy CTHH

1,89 : 0,94 : 2,83
2
: 1
: 3
;y=1;z=3
của A : Na2 CO3

Câu 3 : ( 4đ ) Mỗi phương trình đúng 1 điểm ( nếu thiếu điều kiện hay cân bằng
sai trừ 0,25 điểm )
a/ 4Al + 3O2 t
2Al2O3
t

b/ 4P + 5O2

t

c/ CH4 + 2O2
d/ Fe + S

P2O5

t

CO2 + 2H2O
FeS

Câu 4 : ( 5đ )
mA = dA/kk x 29 = 0,552 x 29 = 16g
75
12
mc = 16 x
= 12g  nc =
= 1 mol (1đ )
100
12
4
mH = 16 – 12 = 4g  mH =
= 4 mol (1đ )
1
Công thức hóa học của A là CH4
CH4 + 2O2 t
CO2 + 2H2O (1đ )
1mol
2mol
0,5mol 1mol

11,2

nCH4 =

= 0,5 mol (1đ )
22,4

VO2 = 1 x 22,4 =22,4 lít (1đ )
Câu 5 : ( 5đ )
Tìm số mol Mg , HCl (1đ )
2,4

nMg =

14,6
= 0,1 mol ,

nHCl =

= 0,4 mol (1đ )

24
36,5
t
PT : Mg + 2HCl
MgCl2 +
H2
(1đ )
1mol
2mol
1mol
1mol
0,1mol
0,2mol
0,1mol
0,1mol
Số mol HCl tham gia phản ứng là 0,2 mol < o,4 mol
a/ Vậy số mol HCl dư là : (1đ )
nHcl = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol
Khối lượng HCl dư :
mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g
b/ Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc ( 1đ )
VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít
c/ K...
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LONH MỸ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
TRƯỜNG THCS LƯƠNG TÂM MÔN: HÓA
Câu 1 : Công thức hóa học 1 số hợp chất của nhôm viết như sau : ( 3đ ) .
AlCl
4
; AlNO
3
, Al
2
O
3
, AlS , Al
2
( SO
4
)
2
, Al (OH)
2
, Al
2
(PO
4
)
3
.
Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng . Hãy sữa lại những công
thức sai .
Câu 2 : ( 3đ ) .
Phân tích hợp chất A có % về khối lượng các nguyên tố là Na chiếm 43,4% ,
C chiếm 11,3% , O chiếm 45,3% . Xác định công thức hóa học của A .
Câu 3 : ( 4đ ) .
Thay dấu hỏi bằng công thức hóa học của chất phù hợp và hoàn thành
Phương trình .
a/ Al + ? Al
2
O
3
b/ ? + O
2
P
2
O
5
c/ CH
4
+ ? CO
2
+ H
2
O
d/ Fe + ? FeS
Câu 4 :5đ Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy 11,2 lít khí A . Biết rằng .
- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552
- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75%C , 25%H , các thể tích khí
đo ở đktc .
Câu 5 : ( 5đ )
Cho sơ đồ phản ứng Mg + HCl MgCl
2
+ H
2
Khi cho 2,4g Mg tác dụng với dung dịch chứa 14,6 g HCl . Hãy tính
a/ Chất nào còn thừa sau phản ứng và có khối lượng bằng bao nhiêu gam ?
b/ Thể tích khí H
2
sinh ra ở đktc ?
c/ Khối lượng các chất có trong dung dịch sau phản ứng .
Cho biết : H= 1 , Cl =35,5 , Mg = 24
C = 12 , O = 16 , Na = 23 .
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA 8 - Trang 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA 8 - Người đăng: kongnguyensp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA 8 9 10 272