Ktl-icon-tai-lieu

đề thi chọn học sinh giỏi thpt năm 2009 môn sinh học

Được đăng lên bởi bachoc26-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 6 lần
s&
GIAO
~yc
VA
oAo
T~O
LAO
CAI
KI
THI HQC
SINH
GIOI
CAP
T~NH
2008 -2009
Miin: Sinh h~c
I@
12
Th6i gian
ldm
bGi
180
phut, kh6ng
I@
thai gian giao
dd.
(D&
thi gbm c6
02
trang)
%
CPu
1
(1.0 didm):
I
Vi khukn lactic (Lactobacillus arabinosus) chimg
1
tu t6ng hqp duqc axit folic (mot
I
loai vitamin) va kh6ng
tq
t6ng hv duqc pheninalanin (mot loai axit amin), cbn vi khukn
i
lactic chhng
2
thi nguqc lai. C6 the nu6i
2
chhg vi sinh vat niy trsn m6i tnrbng thiku axit
folic vii phsninalanin nhung
du
cb chit dinh duhg khb duqc kheng, vi sao?
CPu
2
(1.0 didm):
a/
Tai sao khi nu& ciy vi sinh v& trong m6i trubng nu6i chY khkhg lien tpc lai xay
ra pha suy vong?
DB
khic phuc hien tuqng nay ngulri ta liun gi?
b/
Mot s6 loai virut gay benh
ir
nguhi, nhung ngulri
ta
kh6ng th8 tao ra duac vacxin
phbng ch6ng. Hiiy cho bi6t d6 la loai virut c6 v@t chit di truy$n la ADN hay ARN? Giii
thich.
CPu
3
(1,0 didm):
Tai sao ngulri nhih HIV lai dB bi mic cb b&nh ca hiji nhu: lao, viem ia chhy,
ung thu?
CPu
4
(1,0 didm):
6
t6 bao thuc v&, oxi duqc tao ra trong quang hqp nhlr qu9 trinh nao? Tu nai duqc
@o ra oxi phii di qua nhhg 16p mang nao d8 ra kh6i t6 bio?
CPu
5
(1.0 didm):
a/
Luc ngh t6 bb thuc vat sang vio dung dd/ch c6 hi&n tupg gi xiy ra? Giai thich
hi* tlcqng d6.
b/ Hien tupg nb xiy ra giup ta phh bi&t t6 bb thuc vat cbn sang hay t& bao dZ
ch&t?
CBu
6
(1,O didm):
L.
~ubi giim dqc, bo nhigm sic thb 2n
=
8
c6
ki
hieu la AaBbddXY. Hiiy cho bikt
6
ki
cubi cfia giim phh
I
cac t6 bao c6 the c6
ki
hi& bo nhigm sic
th6
nhu th6 nao?
CBu
7
(1.0 didm):
Trong t6 bb thuc vet c6 hai loai bio quan thuc hign chuc niing t6ng hw ATP.
a/
D6 18 hai loai bao quan nao?
b/ Neu su khPc nhau trong qua trinh t6ng hqp va
sir
dung ATP
5
ch bb quan d6.
CPu
8
(1.5 didm):
a/
Gihi thich $i sao nubc 18 dung m6i t6t nhit trong t6 bao?
b/ suit thh thiu duqc hinh thanh nhu th6 nao?
T&
bao sang c6 cach gi dB
trhh
ap suit thim thiu?
CPu
9
(1.0 didm):
Trong
tg
nhien, &Zing ciy la miu 86 c6 quang hqp kheng? Tai saorc
CPu 10
(0.5 didm):
HEy
giii thich c9c hien tuqng sau, tren ca s3 hien tuyg hi~t nubc vii thokt nubc cua
ciy xanh:
a/
Khi b6n nhi&u phin dam vao g6c thi ciy bi h6o.
b/ Nguiri ta thuhg xbi xho, livn c6 suc bh cho mot s6 loai ciy trbng.
đề thi chọn học sinh giỏi thpt năm 2009 môn sinh học - Trang 2
đề thi chọn học sinh giỏi thpt năm 2009 môn sinh học - Người đăng: bachoc26-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi chọn học sinh giỏi thpt năm 2009 môn sinh học 9 10 336