Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9

Được đăng lên bởi hoaksnt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THCS
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9
Khóa ngày: 08/4/2014
Môn: Sinh học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm)
Nêu khái niệm và thành phần cấu tạo của Hệ sinh thái. Lấy ví dụ minh họa.
Câu 2. (2,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân, cơ chế và hậu quả của chứng xơ vữa động mạch.
Câu 3. (2,0 điểm)
a. Vì sao nói ngủ là một nhu cầu sinh lí của cơ thể, giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào đối với
sức khỏe ?
b. Muốn có giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì? Nêu những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến giấc ngủ.
Câu 4. (3,0 điểm)
Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong quá trình nhân đôi ADN, tổng hợp ARN và chuỗi
axit amin như thế nào ?
Câu 5. (3,0 điểm)
Thế nào là nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng ? Sự khác nhau giữa nhiễm
sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Câu 6. (3,0 điểm)
Một tế bào sinh dục sơ khai của Gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra các
tế bào con có tổng số là 9828 NST mới hoàn toàn. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào
sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 6,25 %. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo
ra một hợp tử bình thường. Gà mái sau khi thụ tinh đẻ được 12 trứng và ấp nở thành 7 con.
a. Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai trên.
b. Tìm số NST có trong các trứng không nở.
Câu 7. (2,0 điểm)
Một gen có nuclêôtit loại T = 900, biết số nuclêôtit loại T gấp 1,5 lần nuclêôtit không bổ sung
với nó. Trên mạch 1 của gen có G = 105, mạch 2 gen có A = 210. Tính
a. Tổng số nuclêôtit của gen.
b. Số liên kết Hiđrô của gen.
c. Thành phần các nuclêôtit có trên từng mạch của gen.
Câu 8. (3,0 điểm)
Cho hai dòng thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được
F1. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 20.000 cây, trong đó có 1250 cây thấp,
hạt bầu. Số lượng (trung bình) của cây cao, hạt dài là bao nhiêu? Viết sơ đồ lai từ P đến F2.
Biết các gen phân li độc lập.

........ Hết .........

HƯỚNG DẤN TRẢ LỜI
( Đây là gợi ý làm bài của thầy Quýnh chứ chưa phải đáp án của Sở GD )
Câu 1:
+ Khái niêm: ( SGK): hệ ST = Quần xã + sinh cảnh
+ Thành phần của 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh: 4 thành phần:
- Thành phần vô sinh: đất, nước không khí ánh sáng ....
- Sinh vật sản xuất ( Sinh vật tự dưỡng) : Thực vật.
- Sinh vật tiêu thụ các bậc ( dị dưỡng): chuột; cào cào; ếch nhái; rắn ...
- Sinh vật phân hủy: Vi khuẩn
Câu 2:
- Nguyên nhân:Do nồng độ Côlesterron trong máu cao. Bệnh thường...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9
THCS
QUẢNG TRỊ Khóa ngày: 08/4/2014
Môn: Sinh học
Thời gian: 150 pt (không kể thời gian giao đề)
u 1. (2,0 điểm)
Nêu khái niệm và thành phn cấu tạo của Hệ sinh thái. Lấy ví dụ minh họa.
u 2. (2,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân, cơ chế và hậu quả của chứng xơ vữa động mạch.
u 3. (2,0 điểm)
a. Vì sao nói ng là mt nhu cầu sinh lí của cơ thể, giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào đi với
sức khỏe ?
b. Muốn có giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì? Nêu những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến giấc ngủ.
u 4. (3,0 điểm)
Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong quá trình nhân đôi ADN, tổng hợp ARN và chuỗi
axit amin như thế nào ?
u 5. (3,0 điểm)
Thế nào là nhiễm sắc th kép và cp nhiễm sắc thể tương đồng ? Skhác nhau giữa nhiễm
sắc thể kép và cp nhiễm sắc thể tương đồng.
u 6. (3,0 điểm)
Một tế bào sinh dc sơ khai của Gà (2n = 78 NST) nguyên phân ln tiếp một số đợt to ra các
tế bào con có tổng số là 9828 NST mới hoàn toàn. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào
sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh ca trứng là 6,25 %. Mỗi trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo
ra mt hợp tử bình thường. Gà mái sau khi thụ tinh đẻ được 12 trứng và ấp nở thành 7 con.
a. Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dc sơ khai trên.
b. Tìm số NST có trong các trứng không nở.
u 7. (2,0 điểm)
Một gennuclêôtit loi T = 900, biết số nuclêôtit loại T gp 1,5 lần nuclêôtit không b sung
với nó. Trên mạch 1 của gen có G = 105, mạch 2 gen có A = 210. Tính
a. Tng số nuclêôtit ca gen.
b. S liên kết Hiđrô của gen.
c. Thành phn các nuclêôtit có trên từng mạch của gen.
u 8. (3,0 điểm)
Cho hai dòng thuần chủng là thân cao, ht bầu và thân thp, hạt dài thụ phấn với nhau được
F
1
. Cho F
1
tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F
2
thu được 20.000 cây, trong đó có 1250 cây thấp,
ht bầu. Số lưng (trung bình) ca cây cao, hạt dài là bao nhiêu? Viết sơ đồ lai từ P đến F
2
.
Biết các gen phân li độc lập.
........ Hết .........
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 - Trang 2
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 - Người đăng: hoaksnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 9 9 10 55