Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn HSG 12 Tỉnh Tiền Giang môn Tin Học

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
S

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

UBND T NH TI N GIANG
GIÁO D C VÀ ÀO T O

K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPT C P T NH
Khóa ngày 30 tháng 10 n m 2007

Môn: TIN H C

" CHÍNH TH#C

Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao

)

Ngày thi: 30/10/2007
( thi g m 2 trang)
T NG QUAN BÀI THI
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Tên bài
Xóa kí t trùng
Giá tr l p
Tìm mi n trên l

i

Tên ch ng trình
XAU.PAS
DAYSO.PAS
LUOI.PAS

File d li u vào
XAU.INP
DAYSO.INP
LUOI.INP

File k t qu
XAU.OUT
DAYSO.OUT
LUOI.OUT

Hãy l p trình gi i các bài toán sau:
Bài 1: Xóa kí t trùng (6 i m)

Tên ch

ng trình: XAU.PAS

Vi t ch ng trình xóa các kí t liên ti p gi ng nhau trong m t xâu cho tr c và
ch ch a l i m t.
D li u: Vào t file v n b n XAU.INP g m 1 dòng ch a xâu ch g m các ch cái in
th ng
K t qu : Ghi ra file v n b n XAU.OUT ch a xâu sau khi xóa các kí t trùng
Ví d!:
XAU.INP
XAU.OUT
ppppppiaanooooo
piano
H n ch :

dài xâu không quá 250 kí t

Bài 2: Giá tr l p (7 i m)

Tên ch

ng trình: DAYSO.PAS

Cho tr c dãy s n s nguyên a1 , a2 , ... , an không gi m và 2 ch s i và j (1 i j n).
Hãy tìm s l n l p l i nhi u nh t c a các s trong dãy s ai , ... , aj.
D li u: Vào t file v n b n DAYSO.INP g m :
• Dòng u tiên ch a s nguyên n
• Dòng th hai ch a dãy s a1 , a2 , ... , an.
• Dòng th ba ch a 2 s i và j
(các s trên cùng m t dòng cách nhau ít nh t b i m t d u cách)
K t qu : Ghi ra file v n b n DAYSO.OUT có :
• Dòng u tiên ch a s l n l p l i nhi u nh t c a các s trong dãy a1 , a2 , ... , an.
• Dòng th hai ch a s l n l p l i nhi u nh t c a các s trong dãy ai , ... , aj
Ví d!:
DAYSO.INP
DAYSO.OUT
10
4
-1 -1 1 1 1 1 3 10 10 10
3
5 10
H n ch : 1

n 100, -10000

ai

10000 v i i ∈ {1, ..., n}

...
UBND TNH TIN GIANG
S GIÁO DC VÀ ÀO TO
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phúc
K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT CP TNH
Khóa ngày 30 tháng 10 nm 2007
Môn: TIN HC
Thi gian làm bài: 180 phút (không k thi gian giao )
Ngày thi: 30/10/2007
( thi gm 2 trang)
TNG QUAN BÀI THI
Tên bài Tên chng trình File d liu vào File kt qu
Bài 1 Xóa kí t trùng XAU.PAS XAU.INP XAU.OUT
Bài 2 Giá tr lp DAYSO.PAS DAYSO.INP DAYSO.OUT
Bài 3 Tìm min trên li LUOI.PAS LUOI.INP LUOI.OUT
Hãy lp trình gii các bài toán sau:
Bài 1: Xóa kí t trùng (6 im) Tên chng trình: XAU.PAS
Vit chng trình xóa các t liên tip ging nhau trong mt xâu cho trc
ch cha li mt.
D liu: Vào t file vn bn XAU.INP gm 1 dòng cha xâu ch gm các ch cái in
thng
K t qu: Ghi ra file vn bn XAU.OUT cha xâu sau khi xóa các kí t trùng
Ví d!:
XAU.INP XAU.OUT
ppppppiaanooooo piano
Hn ch :  dài xâu không quá 250 kí t
Bài 2: Giá tr lp (7 im) Tên chng trình: DAYSO.PAS
Cho trc dãy s n s nguyên a
1
, a
2
, ... , a
n
không gim và 2 ch s ij (1 i j n).
Hãy tìm s ln lp li nhiu nht ca các s trong dãy s a
i
, ... , a
j
.
D liu: Vào t file vn bn DAYSO.INP gm :
Dòng u tiên cha s nguyên n
Dòng th hai cha dãy s a
1
, a
2
, ... , a
n
.
Dòng th ba cha 2 s ij
(các s trên cùng mt dòng cách nhau ít nht bi mt du cách)
K t qu: Ghi ra file vn bn DAYSO.OUT có :
Dòng u tiên cha s ln lp li nhiu nht ca các s trong dãy a
1
, a
2
, ... , a
n
.
Dòng th hai cha s ln lp li nhiu nht ca các s trong dãy a
i
, ... , a
j
Ví d!:
DAYSO.INP DAYSO.OUT
10
-1 -1 1 1 1 1 3 10 10 10
5 10
4
3
Hn ch : 1 n 100, -10000 a
i
10000 vi i
{1, ..., n}
" CHÍNH TH#C
Đề thi chọn HSG 12 Tỉnh Tiền Giang môn Tin Học - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi chọn HSG 12 Tỉnh Tiền Giang môn Tin Học 9 10 974