Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố

Được đăng lên bởi phanthiha1971
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.

Së GD&§T Thanh ho¸

§Ò thi häc sinh giái líp 9
M«n: To¸n
(Thêi gian lµm bµi: 150 phót )

Bµi 1: (4 ®iÓm)
Cho ph¬ng tr×nh x4 + 2mx2 + 4 =0
T×m gi¸ trÞ cña tham sè m ®Ó ph¬ng tr×nh cã 4 nghiÖm ph©n biÖt x 1, x2, x3, x4 tháa
m·n x14 + x24 + x34 + x44 = 32
Bµi 2: (4 ®iÓm)
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh
 2 x 2  xy  y 2  5 x  y  2  0


2
2
 x  y  x  y  4  0

Bµi 3: (3,5 ®iÓm)
T×m c¸c sè nguyªn x, y tháa m·n ®¼ng thøc
x2 + xy + y2 = x2y2
Bµi 4: (6 ®iÓm)
Cho nöa ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB=2R (R lµ mét ®é dµi cho tríc). M, N lµ hai
®iÓm trªn nöa ®êng trßn (O) sao cho M thuéc cung AN vµ tæng c¸ckho¶ng c¸ch tõ A, B
®Õn ®êng th¼ng MN b»ng R 3
1) TÝnh ®é dµi ®o¹n MN theo R.
2) Gäi giao ®iÓm cña hai d©y AN vµ BM lµ I, giao ®iÓm cña c¸c ®êng th¼ng AM vµ BN
lµ K. Chøng minh r»ng 4 ®iÓm M, N, I, K cïng n»m trªn mét ®êng trßn. TÝnh b¸n kÝnh
cña ®êng trßn ®ã theo R.
3) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña diÖn tÝch KAB theo R khi M, N thay ®æi nh÷ng vÉn tháa
m·n gi¶ thiÕt cña bµi to¸n.
Bµi 5: (2,5 ®iÓm)
Sè thùc x thay ®æi vµ tháa m·n ®iÒu kiÖn x2 + (3 -x)2  5. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
biÓu thøc:
P = x4 + (3-x)4 + 6x2(3-x)2.

Híng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 9
1

M«n: To¸n. B¶ng A
C©u
Bµi 1

Néi dung
Ph¬ng tr×nh x4 + 2mx2 + 4 =0 (1).
§Æt t = x2
Ph¬ng tr×nh (1) trë thµnh: t2+ 2mt +4 =0 (2)
Ph¬ng tr×nh (1) cã 4 nghiÖm ph©n biÖt khi vµ chØ khi ph¬ng tr×nh (2)
cã 2 nghiÖm d¬ng ph©n biÖt t1, t2
  '  m2  4  0

  t1  t2  2m  0  m  2
 t .t  4  0
 1 2

Bµi 2

§iÓm
4
0,5

1,5

Khi ®ã ph¬ng tr×nh (1) cã 4 nghiÖm lµ x1,2 =  t1 ; x 3,4   t2
Vµ x14 + x24 + x34 + x44 = 2 (t12 + t22)
= 2[(t1 + t2)2 - 2 t1.t2]
= 2[(-2m)2 -2.4]
= 8m2 - 16
Tõ gi¶ thiÕt ta cã 8m2 - 16 = 32  m   6 ; m= 6 (lo¹i).
VËy gi¸ trÞ cÇn t×m cña m lµ: m   6
HÖ ph¬ng tr×nh:

1,5
0,5
4

 2 x 2  xy  y 2  5 x  y  2  0


2
2
 x  y  x  y  4  0

 y 2  ( x  1) y  2 x 2  5 x  2  0



2
2
 x  y  x  y  4  0

1

 ( y  x  2)( y  2 x  1)  0



2
2
 x  y x y40
  y x2  0
  2
2
  x  y  x y40

y  2x 1  0
 
  x 2  y 2  x  y  4  0

1

1,5

  x 1
 
  y 1


   x4

 x=1
5
 
va 
 
13
 y=1
  y
5
 

0,5

4 13
VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm: (1; 1);   ; - 


Bµi 3

5

5

3,5

2

2 2
2
 x y  4 x
2 2
2
 x y  4 y

Bµi 4
1

*Víi x 2 vµ y 2 ta cã: 

0,5

 x2y2  2 (x2 + y2) = x2 + y2 +x2 + y2 x2 + y2 + 2xy> x2 + y2 + xy
* VËy x 2 hoÆc y  2
- Víi x =2 thay vµo ph¬ng tr×nh ta ®îc 4 + 2y + y2 =...
.
Së GD&§T Thanh ho¸ §Ò thi häc sinh giái líp 9
M«n: To¸n
(Thêi gian lµm bµi: 150 phót )
Bµi 1: (4 ®iÓm)
Cho ph¬ng tr×nh x
4
+ 2mx
2
+ 4 =0
T×m gi¸ trÞ cña tham m ®Ó ph¬ng tr×nh 4 nghiÖm ph©n biÖt x
1
, x
2
, x
3
, x
4
tháa
m·n x
1
4
+ x
2
4
+ x
3
4
+ x
4
4
= 32
Bµi 2: (4 ®iÓm)
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh
Bµi 3: (3,5 ®iÓm)
T×m c¸c sè nguyªn x, y tháa m·n ®¼ng thøc
x
2
+ xy + y
2
= x
2
y
2
Bµi 4: (6 ®iÓm)
Cho nöa ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB=2R (R mét ®é dµi cho tríc). M, N hai
®iÓm trªn nöa ®êng trßn (O) sao cho M thuéc cung AN tæng c¸ckho¶ng c¸ch A, B
®Õn ®êng th¼ng MN b»ng
3R
1) TÝnh ®é dµi ®o¹n MN theo R.
2) Gäi giao ®iÓm cña hai d©y AN BM I, giao ®iÓm cña c¸c ®êng th¼ng AM BN
K. Chøng minh r»ng 4 ®iÓm M, N, I, K cïng n»m trªn mét ®êng trßn. TÝnh b¸n kÝnh
cña ®êng trßn ®ã theo R.
3) T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña diÖn tÝch KAB theo R khi M, N thay ®æi nh÷ng vÉn tháa
m·n gi¶ thiÕt cña bµi to¸n.
Bµi 5: (2,5 ®iÓm)
Sè thùc x thay ®æi vµ tháa m·n ®iÒu kiÖn x
2
+ (3 -x)
2
5. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
biÓu thøc:
P = x
4
+ (3-x)
4
+ 6x
2
(3-x)
2
.
Híng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 9
1
2 2
2 2
2 5 2 0
4 0
x xy y x y
x y x y
Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố - Trang 2
Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố - Người đăng: phanthiha1971
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi chọn HSG lớp 9 thành phố 9 10 753