Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chuyên khoa học tự nhiên giải chi tiết

Được đăng lên bởi tuanpysl97
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN

BÀI KIỀM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA LỚP 12

Trường THPT Chuyên KHTN

Năm học 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên học sinh………………………………………………..

Mã đề thi: 180

Câu 1: Cho các chất: CH3CH2OH; C2H6; CH3OH; CH3CHO; C6H12O6; C4H10; C2H5Cl. Số chất
có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản
ứng, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong
NH3; đun nóng thu được 3,87 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozo là:
A. 69,27%

B. 87,5%

C. 62,5%

D. 75,0%

Câu 3. Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian thu được 3,12
gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,95 gam bột Zn vào dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn
thu được 3,45 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất. Giá trị của m là:
A. 0,64

B. 1,28

C. 1,92

D. 1,6

Câu 4. Một rượu đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân tử là 50%. Chất X được điều chế
trực tiếp từ andehit Y. Công thức của Y là:
A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3OH

D. CH3OCH3

Câu 5. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm NaCl và KCl có vài giọt phenolphthalein; hiện tượng
quan sát được là:
A. dung dịch không màu chuyển thành hồng
B. dung dịch không màu chuyển thành xanh
C. dung dịch luôn không màu
D. dung dịch luôn có màu hồng
Câu 6. Đốt cháy một rượu X, thu được số mol nước gấp đôi số mol CO2. Rượu X đã cho là:
A. rượu eylic

B. glyxerol

C. etylenglycol

D. rượu metylic

Câu 7. Hấp thụ 3,36 lít CO2 vào 200,0ml dung dịch hỗn hợp NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu
được dung dịch X có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung
dịch ban đầu là:
A. 0,70M

B. 0,75M

C. 0,50M

D. 0,60M

Câu 8. Phenol phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau : NaOH, HCl ; Br2 ;
(CH3CO)2O; CH3COOH ; Na, NaHCO3 ; CH3COCl ?
A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Sưu tầm và giải chi tiết : Nguyễn Anh Phong – ĐH Ngoại Thương Hà Nội 0975.509.422

1

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa
đủ thu được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản
ứng là:
A. 7,66 gam.

B. 7,78 gam

C. 8,25 gam

D. 7,72 gam

Câu 10. Phân biệt 3 dung dịch: H2N – CH2 – CH2COOH; CH3COOH; C2H5 – NH2. Chỉ cần
cùng một thuốc thử là:
A. Natri kim loại

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH

D. quỳ tím

Câu 11. Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1mol Zn; 0,05mol Cu; 0,3mol Fe trong dung dịch HNO...
Sưu tầm và gii chi tiết : Nguyn Anh Phong ĐH Ngoại Thương Hà Ni 0975.509.422 1
TRƯỜNG ĐẠI HC KHTN
Trường THPT Chuyên KHTN
BÀI KIM TRA KIN THC MÔN HÓA LP 12
Năm học 2014 2015
Thi gian làm bài: 90 phút
H và tên học sinh………………………………………………..
Mã đề thi: 180
Câu 1: Cho các cht: CH
3
CH
2
OH; C
2
H
6
; CH
3
OH; CH
3
CHO; C
6
H
12
O
6
; C
4
H
10
; C
2
H
5
Cl. S cht
có th điều chế trc tiếp axit axetic (bng 1 phn ng) là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2. Đun nóng 3,42 gam mantozo trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng. Sau phản
ứng, trung hòa axit dư rồi cho hn hp sn phm tác dng hoàn toàn vi dung dch AgNO
3
trong
NH
3
; đun nóng thu được 3,87 gam Ag. Hiu sut phn ng thy phân mantozo là:
A. 69,27% B. 87,5% C. 62,5% D. 75,0%
Câu 3. Cho m gam bt Cu vào 200ml dung dch AgNO
3
0,2M sau mt thời gian thu được 3,12
gam cht rn X và dung dch Y. Cho 1,95 gam bt Zn vào dung dịch Y đến phn ng hoàn toàn
thu được 3,45 gam cht rn Z và dung dch ch cha mt mui duy nht. Giá tr ca m là:
A. 0,64 B. 1,28 C. 1,92 D. 1,6
Câu 4. Một rượu đơn chức X có % khối lượng oxi trong phân t là 50%. Chất X được điều chế
trc tiếp t andehit Y. Công thc ca Y là:
A. CH
3
CHO B. HCHO C. CH
3
OH D. CH
3
OCH
3
Câu 5. Điện phân dung dch hn hp gm NaCl và KCl có vài git phenolphthalein; hiện tượng
quan sát được là:
A. dung dch không màu chuyn thành hng
B. dung dch không màu chuyn thành xanh
C. dung dch luôn không màu
D. dung dch luôn có màu hng
Câu 6. Đốt cháy một rượu X, thu được s mol nước gấp đôi số mol CO
2
. Rượu X đã cho là:
A. rượu eylic B. glyxerol C. etylenglycol D. rượu metylic
Câu 7. Hp th 3,36 lít CO
2
vào 200,0ml dung dch hn hp NaOH xM và Na
2
CO
3
0,4M thu
được dung dch X có cha 19,98 gam hn hp mui khan. Nồng độ mol/l ca NaOH trong dung
dịch ban đầu là:
A. 0,70M B. 0,75M C. 0,50M D. 0,60M
Câu 8. Phenol phn ứng được vi bao nhiêu cht trong s các cht sau : NaOH, HCl ; Br
2
;
(CH
3
CO)
2
O; CH
3
COOH ; Na, NaHCO
3
; CH
3
COCl ?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Đề thi chuyên khoa học tự nhiên giải chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chuyên khoa học tự nhiên giải chi tiết - Người đăng: tuanpysl97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi chuyên khoa học tự nhiên giải chi tiết 9 10 91