Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối học kỳ môn khoa học lớp 5 (2012-2013)

Được đăng lên bởi Hà Đón
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN
HỌ TÊN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.LỚP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGÀY KIỂM TRA : . . . . . . . . . . . . . .

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2011 -2012)
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
(40 phút)

Số thứ tự

Chữ ký giám thị

Mật mã

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm

Nhận xét

Chữ ký GK 1

Chữ ký GK 2

Số thứ tự

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 8 Đ) Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
Caâu 1: Trong caâu sau ñaây: Nhôø coù……(1)…….maø caùc……(2)……trong moãi gia ñình……(3)……ñöôïc……(4)……
keá tieáp nhau.
Vò trí caùc choã chaám (1), (2), (3), (4) laàn löôït laø:
A. söï sinh daûn; doøng hoï; theá heä; duy trì.
B. söï sinh saûn; theá heä; doøng hoï; duy trì.
C. doøng hoï; theá heä; duy trì; sinh saûn.
D. duy trì; theá heä; doøng hoï; sinh saûn.
Caâu 2: Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà:
A. Gioïng haùt
B. Khaû naêng naáu aên
C. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh duïc
D. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan hoâ haáp
Caâu 3: Phuï nöõ coù thai neân traùnh nhöõng vieäc naøo sau ñaây?
A. Aên uoáng ñuû chaát, ñuû löôïng
B. Söû duïng caùc chaát kích thích nhö röôïu, bia, thuoác laù
C. Ñi khaùm thai ñònh kì 3 thaùng 1 laàn
D. Giöõ cho tinh thaàn thoaûi maùi.
Caâu 4: Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
A. 16 ñeán 20 tuoåi
B. 15 ñeán 19 tuoåi
C. 13 ñeán 17 tuoåi
D. 10 ñeán 15 tuoåi
Caâu 5: Tuoåi vò thaønh nieân laø ñoä tuoåi ôû giai ñoaïn naøo?
A. Giai ñoaïn chuyeån tieáp töø treû con thaønh ngöôøi lôùn
B. Laø giai ñoaïn sau tuoåi daäy thì
C. Laø giai ñoaïn coù theå laäp gia ñình
Caâu 6: Khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì?
A. Thöôøng xuyeân taém giaët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo
B. Söû duïng thuoác laù, bia
C. Aên ñuû chaát
D. Taäp theå thao
Caâu 7: Coù nhöõng caùch naøo ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå?
A. Uoáng vi-ta-min
B. Tieâm vi-ta-min
C. Aên thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min
D. Caû 3 caùch treân.

HỌC SINH KHÔNG LÀM BÀI VÀO PHẦN GẠCH CHÉO NÀY

Caâu 8: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà baänh soát reùt laø khoâng ñuùng?
A. Soát reùt laø beänh truyeàn nhieãm
B. Beänh do kí sinh truøng gaây ra
C. Soát reùt laø beänh hieän nay khoâng coù thuoác chöõa
D. Caàn giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh ñeå phoøng beänh naøy.
Caâu 9: Soát xuaát huyeát laø loaïi beänh nhö theá naøo?
A. Soát xuaát huyeát laø beänh tr...
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN
HỌ TÊN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.LỚP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NGÀY KIỂM TRA : . . . . . . . . . . . . . .
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2011 -2012)
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
(40 phút)
Số thứ tự
Chữ ký giám thị
Mật mã
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Nhận xét Chữ ký GK 1 Chữ ký GK 2 Số thứ tự
I/ TR ẮC NGHI M : ( 8 Đ) Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
Caâu 1: Trong caâu sau ñaây: Nhôø coù……(1)…….maø caùc……(2)……trong moãi gia ñình……(3)……ñöôïc……(4)……
keá tieáp nhau.
Vò trí caùc choã chaám (1), (2), (3), (4) laàn löôït laø:
A. söï sinh daûn; doøng hoï; theá heä; duy trì.
B. söï sinh saûn; theá heä; doøng hoï; duy trì.
C. doøng hoï; theá heä; duy trì; sinh saûn.
D. duy trì; theá heä; doøng hoï; sinh saûn.
Caâu 2: Giöõa nam vaø nöõ coù söï khaùc nhau cô baûn veà:
A. Gioïng haùt
B. Khaû naêng naáu aên
C. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan sinh duïc
D. Caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan hoâ haáp
Caâu 3: Phuï nöõ coù thai neân traùnh nhöõng vieäc naøo sau ñaây?
A. Aên uoáng ñuû chaát, ñuû löôïng
B. Söû duïng caùc chaát kích thích nhö röôïu, bia, thuoác laù
C. Ñi khaùm thai ñònh kì 3 thaùng 1 laàn
D. Giöõ cho tinh thaàn thoaûi maùi.
Caâu 4: Tuoåi daäy thì ôû con gaùi thöôøng baét ñaàu vaøo khoaûng naøo?
A. 16 ñeán 20 tuoåi
B. 15 ñeán 19 tuoåi
C. 13 ñeán 17 tuoåi
D. 10 ñeán 15 tuoåi
Caâu 5: Tuoåi vò thaønh nieân laø ñoä tuoåi ôû giai ñoaïn naøo?
A. Giai ñoaïn chuyeån tieáp töø treû con thaønh ngöôøi lôùn
B. Laø giai ñoaïn sau tuoåi daäy thì
C. Laø giai ñoaïn coù theå laäp gia ñình
Caâu 6: Khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä söùc khoeû veà theå chaát vaø tinh thaàn ôû tuoåi daäy thì?
A. Thöôøng xuyeân taém giaët, goäi ñaàu vaø thay quaàn aùo
B. Söû duïng thuoác laù, bia
C. Aên ñuû chaát
D. Taäp theå thao
Caâu 7: Coù nhöõng caùch naøo ñeå cung caáp vi-ta-min cho cô theå?
A. Uoáng vi-ta-min
B. Tieâm vi-ta-min
C. Aên thöùc aên chöùa nhieàu vi-ta-min
D. Caû 3 caùch treân.
Đề thi cuối học kỳ môn khoa học lớp 5 (2012-2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi cuối học kỳ môn khoa học lớp 5 (2012-2013) - Người đăng: Hà Đón
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi cuối học kỳ môn khoa học lớp 5 (2012-2013) 9 10 691