Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Kamikorosu Vivi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ 5 là $1.000. Lãi suất danh nghĩa (nominal interest
rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng nhất?
Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm
Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
Lãi suất định kỳ là 5%
Cả b và c đều đúng
Tất cả các câu trên đều đúng

Giải: Lãi suất thực tế hằng năm = EAR=

Lãi suất định kỳ =

10
i per= =5
2

2

10
1+ −1=10,25
2

( )

b đúng

c đúng

Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi nửa năm:

¿

$1.000
=$613,91
(1+10,25 )5

Lãi suất thực tế hằng năm nếu ghép theo tháng = EAR=

Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi theo tháng:

¿

10 12
1+
−1=10,47
12

( )

$1.000
=$ 607,82
5
(1+10,47 )

a sai

Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho Gomez vay số
vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Ngân hàng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào
cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công
ty là bao nhiêu?
a.
0,25% b.0,50%
c. 0,70%
d. 1,00%
e.1,25%
Giải: Ngân hàng B có lãi suất thực tế = 9%
2.

Ngân hàng A có lãi suất thực tế =

12

8
1+
−1=8,3
12

( )

Chênh lệch:
3.

a.

Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn số theo đơn vị 1 đôla là bao
nhiêu?

$2.500 b. $4.804
c.$5.302
0
1.000
2.000
Giải:

4.

d.$7.962
e. $10.000
3.000
4.000

1.000 2.000 3.000 4.000
+
+
+
=$7.962
1+8 (1+8 )2 (1+8 )3 (1+8 )4

Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau:

Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a.

-$300
$15,55 b.$94,95

Giải:

0=−300+

$100

$125,43
c.$100,25 $90,12
d.$103.10?

100 125,43 90,12
a
+
+
+
1+15 (1+15 )2 (1+15 )3 (1+15 )4

e.150.75

 a = $103,10

Bạn có một khoản vay $175.000, thời hạn 30 năm, lãi suất danh nghĩa (nominal rate) 9%/năm. Bạn trả
góp hàng tháng. Số dư nợ của bạn sau 5 năm là bao nhiêu?
a.
$90.514,62
b. $153.680,43
c.$167.790,15 d.$173.804,41
e.$174.514,83

5.

Giải: Lãi suất thực tế =

12

9
1+
−1=9,38
12

( )

−30

1−(1+9,38 )
$ 175.000=PMT ×
9,38
Trong đó: Lãi vay năm 1 =

Tiền trả nợ gốc năm 1 =



(tiền trả hằng năm)

Dư nợ cuối năm 1 =

Năm

Nợ vay đầu năm

Tiền trả hằng năm

Lãi vay

Tiền trả nợ gốc

Nợ cuối năm

1

175,000

17,610.75

16,415.00

1,195.75

173,804.25

2

173,804.25

17,610.75

16,302.84
...
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ 5 là $1.000. Lãi suất danh nghĩa (nominal interest
rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
Giải: Lãi suất thực tế hằng năm = EAR=
(
1+
10
2
)
2
1=10,25
b đúng
Lãi suất định kỳ =
i
per
=
10
2
=5
c đúng
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi nửa năm:
¿
$ 1.000
(1+10,25 )
5
=$ 613,91
Lãi suất thực tế hằng năm nếu ghép theo tháng = EAR=
(
1+
10
12
)
12
1=10,47
Giá trị hiện tại của $1.000 nếu ghép lãi theo tháng:
¿
$ 1.000
(1+10,47 )
5
=$ 607,82
a sai
2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho Gomez vay số
vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Ngân hàng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào
cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công
ty là bao nhiêu?
a. 0,25% b.0,50% c. 0,70% d. 1,00% e.1,25%
Giải: Ngân hàng B có lãi suất thực tế = 9%
Ngân hàng A có lãi suất thực tế =
(
1+
8
12
)
12
1=8,3
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: Kamikorosu Vivi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 639