Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cuối kì giải tích 2

Được đăng lên bởi Phan Văn Tài
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập ôn cuối học kỳ hai.
Các phần tập trung khi ôn bài: các em phải nắm vững kỹ thuật xử lý các dạng toán sau:
1. Đạo hàm và vi phân hàm thường.
2. Cực trị tự do
3. Đổi biến tọa độ cực trong tp kép
4. Tính tp đường 2 bằng tham sô hóa và Công thức Green,tp không phụ thuộc đường đi.
5. Công thức Gauss cho mặt 2(tức là phải có tp bội 3).
6. Tổng chuỗi.
7. Miền hội tụ.
Bỏ tp đường loại 1. Các phần khác nếu có chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp(hàm hợp, hàm ẩn, cực trị có
điều kiện, mặt 1, stokes...)
ĐỀ 1
1. Cho hàm hai biến f ( x , y )  x 2  2 xy  x 3 , tính d 2 f (1, 5).
2. Tìm cực trị hàm số f ( x , y )  4 x  x 2  2 y 2


3. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi


n 1



1
n  1 
2n



4. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa


n 1

5. Tính tích phân đường: I =
6. Tính tích phân I 

2n 2

.

3n  (1)n
( x  2)2n .
n 1

 
,0 ñeán (0,1) .
2



 sin xdx  ydy , C : y  cos x , töø 

C

 | x  y

3 | dxdy , trong đó D là miền phẳng:

x 2  y 2  4, y  x.

D

7. Cho S là phía ngoài mặt biên miền giới hạn bởi nón z  2 x 2  y 2 và trụ z  4  y 2 ,
tính tích phân: I 

 2yzdydz  xdzdx  z dxdy .
2

S

ĐỀ 2
1. Cho hàm ẩn z  z ( x , y ) xác định từ phương trình x 2  y 2  z 2  4 x  2y  4z  7  0

 zx  0,
 zy  0.

Tìm tất cả các (x,y,z) thỏa hệ phương trình: 

2. Tìm cực trị của hàm số f ( x , y )  xy  3x thỏa x  y  1  0 .


3. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

  2 1
n 1

n 1



1 

n 1

3



( x  4)n .



4. Tính tổng chuỗi số S 

 n3 2 .
n 0

n



5. Tính tích phân đường loại hai I  2 xydx  x dy , trong đó C là biên định hướng dương
2

C

 1  x  2

của miền phẳng D:

 2  x  y  2 x  x

2

bằng hai cách:

a. Tính trực tiếp bằng tham số hóa đường cong.
b. Dùng công thức Green.
6. Tính tích phân I 



5  4zds trong đó S là phần mặt paraboloid
z  1  x 2  y 2 bị chắn

S

bởi mặt phẳng z  0.
ĐỀ 3
1. Cho hàm số f ( x , y , z )  x 2  3xy  e xyz , M  (1,1,0) . Tính giá trị

A

f (M )
f (M )
f (M )
2
3
.
x
y
z

2. Tìm cực trị tự do của hàm số f ( x , y )  x 3  3xy 2  15 x  12 y .


3. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số

 (1)

n

2.5.8....(3n  4)

n 1



4. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa



.

 n

 2  xn .
n!

en cos 

n 1

5. Tính I 

23n 1.3n .n !

y
3
C x dx  ( x  ln x )dy , trong đó C là đường tròn ( x  2)2  (y  1)2  1,

laáy theo chieàu KÑH töø (2,2)  (3,1) .

6. Tính tích phân sau bằng cách dùng tọa dộ cầu: I 

 z

x 2  y 2 dxdydz , trong ...
Bài tập ôn cuối học kỳ hai.
Các phần tập trung khi ôn bài: các em phải nắm vững kỹ thuật xử lý các dạng toán sau:
1. Đạo hàm và vi phân hàm thường.
2. Cực trị tự do
3. Đổi biến tọa độ cực trong tp kép
4. Tính tp đường 2 bằng tham sô hóa và Công thức Green,tp không phụ thuộc đường đi.
5. Công thức Gauss cho mặt 2(tức là phải có tp bội 3).
6. Tổng chuỗi.
7. Miền hội tụ.
Bỏ tp đường loại 1. Các phần khác nếu có chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp(hàm hợp, hàm ẩn, cực trị có
điều kiện, mặt 1, stokes...)
ĐỀ 1
1. Cho hàm hai biến
2 3
( , ) 2f x y x xy x
, tính
2
(1, 5).d f
2. Tìm cực trị hàm số
2 2
( , ) 4 2f x y x x y
3. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi
2
2
1
1
1
2
n
n
n
n
.
4. Tìm bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa
2
1
3 ( 1)
( 2)
1
n n
n
n
x
n
.
5. Tính tích phân đường: I =
sin
C
xdx ydy
,
: cos , ,0
2
töø ñeán (0,1)C y x
.
6. Tính tích phân
| 3 |
D
I x y dxdy
, trong đó D là miền phẳng:
7. Cho S là phía ngoài mặt biên miền giới hạn bởi nón
2 2
2z x y
và trụ
2
4z y
,
tính tích phân:
2
2
S
I yzdydz xdzdx z dxdy
.
ĐỀ 2
1. Cho hàm ẩn
( , )z z x y
xác định từ phương trình
2 2 2
4 2 4 7 0x y z x y z
Tìm tất cả các (x,y,z) thỏa hệ phương trình:
0,
0.
x
y
z
z
2. Tìm cực trị của hàm số
( , ) 3f x y xy x
thỏa
1 0x y
.
3. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa
1 1
1
1 1
( 4)
2 3
n
n n
n
x
.
đề thi cuối kì giải tích 2 - Trang 2
đề thi cuối kì giải tích 2 - Người đăng: Phan Văn Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi cuối kì giải tích 2 9 10 628