Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Đại học môn lý khối A năm 2002

Được đăng lên bởi Bách Rumple
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dethivn.com

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
---------------------------§Ò chÝnh thøc

kú thi tuyÓn sinh ®¹I häc, cao ®¼ng n¨m 2002
M«n thi: VËt lÝ
(Thêi gian lµm bµi: 180 phót)

Chó ý: ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm phÇn 2 C©u 8, phÇn 2 C©u 9 vµ phÇn 2 C©u 10.
C©u 1 (§H:1 ®; C§:1 ®): Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y quang phæ dùa vµo hiÖn t−îng quang häc chÝnh nµo ?
Trong m¸y quang phæ th× bé phËn nµo thùc hiÖn t¸c dông cña hiÖn t−îng trªn ? Nªu nguyªn nh©n cña hiÖn
t−îng nµy.
C©u 2 (§H:1 ®; C§:1 ®): H·y cho biÕt ©m thanh do ng−êi hoÆc nh¹c cô ph¸t ra cã ®−îc biÓu diÔn (theo thêi
gian) b»ng ®−êng h×nh sin kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ? ThÕ nµo lµ ng−ìng nghe, ng−ìng ®au vµ miÒn nghe ®−îc
cña tai ng−êi ? MiÒn nghe ®−îc phô thuéc vµo nh÷ng ®¹i l−îng vËt lý nµo ?
C©u 3 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10- 6 H, tô
®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10-10 F, ®iÖn trë thuÇn R = 0. X¸c ®Þnh tæng n¨ng l−îng ®iÖn-tõ trong m¹ch, biÕt r»ng
hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn b»ng 120 mV. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®−îc c¸c sãng ®iÖn tõ
cã b−íc sãng tõ 57 m (coi b»ng 18π m) ®Õn 753 m (coi b»ng 240π m), ng−êi ta thay tô ®iÖn trong m¹ch trªn
b»ng mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. Hái tô ®iÖn nµy ph¶i cã ®iÖn dung trong kho¶ng nµo? Cho c=3.108m/s
C©u 4 (§H:1 ®; C§:1 ®): Hái sau bao nhiªu lÇn phãng x¹ α vµ bao nhiªu lÇn phãng x¹ β cïng lo¹i th× h¹t nh©n
208
232
biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n 82
Pb ? H·y x¸c ®Þnh lo¹i h¹t β ®ã.
90 Th
C©u 5 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¾t mét ng−êi cËn thÞ cã kho¶ng thÊy râ ng¾n nhÊt lµ 12,5 cm vµ giíi h¹n nh×n râ
lµ 37,5 cm.
1) Hái ng−êi nµy ph¶i ®eo kÝnh cã ®é tô b»ng bao nhiªu ®Ó nh×n râ ®−îc c¸c vËt ë v« cùc mµ kh«ng ph¶i ®iÒu
tiÕt. Ng−êi ®ã ®eo kÝnh cã ®é tô nh− thÕ nµo th× sÏ kh«ng thÓ nh×n thÊy râ ®−îc bÊt k× vËt nµo tr−íc m¾t ? Coi
kÝnh ®eo s¸t m¾t.
2) Ng−êi nµy kh«ng ®eo kÝnh, cÇm mét g−¬ng ph¼ng ®Æt s¸t m¾t råi dÞch g−¬ng lïi dÇn ra xa m¾t vµ quan s¸t
¶nh cña m¾t trong g−¬ng. Hái tiªu cù cña thuû tinh thÓ thay ®æi nh− thÕ nµo trong khi m¾t nh×n thÊy râ ¶nh ? §é
lín cña ¶nh vµ gãc tr«ng ¶nh cã thay ®æi kh«ng ? NÕu cã th× t¨ng hay gi¶m ?
C©u 6 (§H:1 ®; C§:1 ®): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi l−îng m = 250 g vµ mét lß xo
nhÑ cã ®é cøng k = 100 N/m. KÐo vËt m xuèng d−íi theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5 cm råi th¶
nhÑ. Chän gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc to¹ ®é th¼ng ®øng, chiÒu d−¬ng h−íng lªn trªn, chän gèc
thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10 m/s2. Co...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
----------------------------
§Ò chÝnh thøc
kú thi tuyÓn sinh ®¹I häc, cao ®¼ng n¨m 2002
M«n thi:
VËt lÝ
(Thêi gian lµm bµi: 180 phót)
Chó ý: ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm phÇn 2 C©u 8, phÇn 2 C©u 9 vµ phÇn 2 C©u 10.
C©u 1 (§H:1 ®; C§:1 ®): Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y quang phæ dùa vµo hiÖn tîng quang häc chÝnh nµo ?
Trong m¸y quang phæ th× bé phËn nµo thùc hiÖn t¸c dông cña hiÖn tîng trªn ? Nªu nguyªn nh©n cña hiÖn
tîng nµy.
C©u 2 (§H:1 ®; C§:1 ®): H·y cho biÕt ©m thanh do ngêi hoÆc nh¹c cô ph¸t ra cã ®îc biÓu diÔn (theo thêi
gian) b»ng ®êng h×nh sin kh«ng ? Gi¶i thÝch t¹i sao ? ThÕ nµo lµ ngìng nghe, ngìng ®au vµ miÒn nghe ®îc
cña tai ngêi ? MiÒn nghe ®îc phô thuéc vµo nh÷ng ®¹i lîng vËt lý nµo ?
C©u 3 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2.10
- 6
H, tô
®iÖn cã ®iÖn dung C = 2.10
-10
F, ®iÖn trë thuÇn R = 0. X¸c ®Þnh tæng n¨ng lîng ®iÖn-tõ trong m¹ch, biÕt r»ng
hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn b»ng 120 mV. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®îc c¸c sãng ®iÖn tõ
cã bíc sãng tõ 57 m (coi b»ng 18π m) ®Õn 753 m (coi b»ng 240π m), ngêi ta thay tô ®iÖn trong m¹ch trªn
b»ng mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. Hái tô ®iÖn nµy ph¶i cã ®iÖn dung trong kho¶ng nµo? Cho c=3.10
8
m/s
C©u 4 (§H:1 ®; C§:1 ®): Hái sau bao nhiªu lÇn phãng x¹ α vµ bao nhiªu lÇn phãng x¹ β cïng lo¹i th× h¹t nh©n
biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n
208
82
? H·y x¸c ®Þnh lo¹i h¹t β ®ã.
Th
232
90
Pb
C©u 5 (§H:1 ®; C§:1 ®): M¾t mét ngêi cËn thÞ cã kho¶ng thÊy râ ng¾n nhÊt lµ 12,5 cm vµ giíi h¹n nh×n râ
lµ 37,5 cm.
1) Hái ngêi nµy ph¶i ®eo kÝnh cã ®é tô b»ng bao nhiªu ®Ó nh×n râ ®îc c¸c vËt ë v« cùc mµ kh«ng ph¶i ®iÒu
tiÕt. Ngêi ®ã ®eo kÝnh cã ®é tô nh thÕ nµo th× sÏ kh«ng thÓ nh×n thÊy râ ®îc bÊt k× vËt nµo tríc m¾t ? Coi
kÝnh ®eo s¸t m¾t.
2) Ngêi nµy kh«ng ®eo kÝnh, cÇm mét g¬ng ph¼ng ®Æt s¸t m¾t råi dÞch g¬ng lïi dÇn ra xa m¾t vµ quan s¸t
¶nh cña m¾t trong g¬ng. Hái tiªu cù cña thuû tinh thÓ thay ®æi nh thÕ nµo trong khi m¾t nh×n thÊy râ ¶nh ? §é
lín cña ¶nh vµ gãc tr«ng ¶nh cã thay ®æi kh«ng ? NÕu cã th× t¨ng hay gi¶m ?
C©u 6 (§H:1 ®; C§:1 ®): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm vËt nhá cã khèi lîng m = 250 g vµ mét lß xo
nhÑ cã ®é cøng k = 100 N/m. KÐo vËt m xuèng díi theo ph¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5 cm råi th¶
nhÑ. Chän gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, trôc to¹ ®é th¼ng ®øng, chiÒu d¬ng híng lªn trªn, chän gèc
thêi gian lµ lóc th¶ vËt. Cho g = 10 m/s
2
. Coi vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, viÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng vµ t×m thêi gian
tõ lóc th¶ vËt ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng lÇn thø nhÊt.
C©u 7 (§H:1 ®; C§:1 ®): ChiÕu bøc x¹ cã bíc sãng λ = 0,533
µ
m lªn tÊm kim lo¹i cã c«ng tho¸t A = 3.10
-19
J.
Dïng mµn ch¾n t¸ch ra mét chïm hÑp c¸c ªlectr«n quang ®iÖn vµ cho chóng bay vµo tõ trêng ®Òu theo híng
vu«ng gãc víi c¸c ®êng c¶m øng tõ. BiÕt b¸n kÝnh cùc ®¹i cña quü ®¹o cña c¸c ªlectr«n lµ R = 22,75 mm. T×m
®é lín c¶m øng tõ B cña tõ trêng.
Cho vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.10
8
m/s, h»ng sè Pl¨ng h = 6,625.10
-34
J.s, ®é lín ®iÖn tÝch vµ khèi
lîng cña ªlectr«n e = 1,6.10
-19
C; m
e
= 9,1.10
-31
kg. Bá qua t¬ng t¸c gi÷a c¸c ªlectr«n.
C©u 8 (§H:1 ®; C§:1 ®): VËt AB lµ ®o¹n th¼ng s¸ng nhá ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña mét g¬ng cÇu låi cã
mét ¶nh cao b»ng 0,5 lÇn vËt vµ c¸ch vËt 60 cm. §Çu A cña vËt n»m t¹i trôc chÝnh cña g¬ng.
1) X¸c ®Þnh tiªu cù cña g¬ng vµ vÏ ¶nh.
2) §Æt thªm mét thÊu kÝnh héi tô trong kho¶ng tõ vËt ®Õn g¬ng, ®ång trôc víi g¬ng vµ c¸ch g¬ng a = 20 cm.
Khi dÞch chuyÓn vËt däc theo trôc chÝnh th× ¶nh cuèi cïng cã ®é cao kh«ng ®æi. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh.
C©u 9 (§H:1 ®; C§:1 ®): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn
thÕ u
AB
hai ®Çu m¹ch cã tÇn sè f = 100 Hz vµ gi¸ trÞ hiÖu dông U kh«ng ®æi.
B
A
N
M
L R
2
R
1
C
1) M¾c ampe kÕ cã ®iÖn trë rÊt nhá vµo M vµ N th× ampe kÕ chØ I = 0,3 A,
dßng ®iÖn trong m¹ch lÖch pha 60
0
so víi u
AB
, c«ng suÊt to¶ nhiÖt trong m¹ch
lµ P = 18 W. T×m R
1
, L, U. Cuén d©y lµ thuÇn c¶m.
2) M¾c v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín vµo M vµ N thay cho ampe kÕ th× v«n kÕ chØ 60V, hiÖu ®iÖn thÕ trªn v«n kÕ
trÔ pha 60
0
so víi u
AB
. T×m R
2
, C.
C©u 10: (§H:1 ®; C§:1 ®)
1) So s¸nh sù phãng x¹ vµ sù ph©n h¹ch.
2) T×m n¨ng lîng to¶ ra khi mét h¹t nh©n urani U234 phãng x¹ tia α t¹o thµnh ®ång vÞ thori Th230. Cho c¸c
n¨ng lîng liªn kÕt riªng: cña h¹t α lµ 7,10 MeV; cña U234 lµ 7,63 MeV; cña Th230 lµ 7,70 MeV.
------------- HÕt -------------
C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.
Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh:
dethivn.com
dethivn.com
Đề thi Đại học môn lý khối A năm 2002 - Người đăng: Bách Rumple
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Đại học môn lý khối A năm 2002 9 10 957