Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ TUYỂN CHỌN

Được đăng lên bởi Trần Hậu Nhân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC NĂM 2014
(Thời gian làm bài: 90 phút)
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1: Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần ( n  1) , thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng
  . Hiệu điện thế ban đầu của ống là :
A.

hc
e ( n  1)  

.

B.

h c ( n  1)
en 

.

C.

hc
en 

.

D.

h c ( n  1)
e 

.

Câu 2: Phần lớn năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch là
A. động năng của các mảnh.
B. động năng của các nơtrôn phát ra.
C. năng lượng các phôtôn của tia gama.
D. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.
Câu 3: Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác:
A. Tuần hoàn theo thời gian.
B. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn.
C. Tuần hoàn theo không gian.
D. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn.
Câu 4: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 đã có 8 0 % số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã. Đến thời
điểm t 2  t1  1 0 0 ( s ) , thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5 % so với hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là:
A. 50 s.
B. 400 s.
C. 25 s.
D. 200 s.
Câu 5: Đặt một hộp kín bằng sắt trong một vùng không gian có điện từ trường. Trong hộp kín sẽ
A. có điện trường.
B. có điện từ trường.
C. không có điện từ trường.
D. có từ trường.
Câu 6: Suất điện động xoay chiều được tạo ra bằng cách:
A. làm cho khung dây dẫn dao động điều hòa trong mặt phẳng nằm trong từ trường đều.
B. làm cho từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên điều hòa.
C. cho khung dây dẫn quay đều quanh một trục.
Wđ(J)
D. cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều.
Câu 7: Một vật có khối lượng 4 0 0 g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời 0,02
0,015
điểm t  0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy  2  1 0 . Phương trình dao động của vật là:
A. x  10 cos(  t   / 6 ) ( cm ) .
B. x  5 cos( 2  t   / 3 ) ( cm ) .
t(s)
O
1/6
C. x  10 cos(  t   / 3 ) ( cm ) .
D. x  5 cos( 2  t   / 3 ) ( cm ) .
Câu 8: Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1, C2 (với C1 > C2). Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp thì
tần số dao động của mạch là 5 0 M H z , khi mạch gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 2 4 M H z .
Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 thì tần số dao động của mạch là
A. 25 MHz.
B. 35 MHz.
C. 30 MHz.
D. 40 MHz.
Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1 0 0 g và lò xo nhẹ có độ cứng 1 0 0 N / m . Lấy  2  1 0 . Vật được kích
thích d...
Trang 1/4 - Mã đề thi 126
ĐỀ THI THĐAI HC NĂM 2014
(Thời gian m i: 90 phút)
A. PHN CHUNG CHO TẤT CC THÍ SINH
u 1: Khi tăng hiệu đin thế ca mt ống tia X lên n ln
( 1)n
, thì bước sóng cc tiu ca tia X mà ống phát ra giảm một ợng
. Hiu đin thế ban đu củang là :
A.
( 1)
hc
en

. B.
( 1)h c n
en
. C.
hc
en
. D.
( 1)h c n
e
.
u 2: Phần ln năng lượng gii png trong phn ứng phân hch là
A. động năng của các mảnh. B. động năng của các nơtrôn phát ra.
C. ng lượng các phôtôn của tia gama. D. ng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mnh.
u 3: Khi nói v sóng cơ học, nhận t o sau đây ca cnh xác:
A. Tun hn theo thời gian. B. Vận tốc dao động của c phn tbiến thiên tun hoàn.
C. Tun hn theo không gian. D. Tốc độ truyn pha dao động biến thiên tuần hn.
u 4: Ban đu một mu chất phóng x X nguyên chất. thời điểm t
1
đã có
80%
sht nhân chất png xạ X pn rã. Đến thi
đim
21
1 0 0 ( )t t s
, thì shạt nn chưa bị phân chcòn
5%
so vi hạt nhân ban đu. Chu kỳ n rã của chất đó :
A. 50 s. B. 400 s. C. 25 s. D. 200 s.
u 5: Đt một hp n bằng st trong mt vùng không gian có đin ttrường. Trong hộp kín s
A. đin trường. B. đin ttrường. C. không có điện từ trường. D. có t trường.
u 6: Suất điện động xoay chiu được tạo ra bng cách:
A. m cho khung y dn dao động điều a trong mặt phẳng nằm trong t tờng đều.
B. làm cho ttng qua một khung dây dẫn biến thiên điều hòa.
C. cho khung dây dẫn quay đều quanh một trục.
D. cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều.
u 7: Một vật có khối ợng
dao động điu h có đ thđng năng như nh v. Tại thời
đim
0t
vt đang chuyn động theo chiu dương, lấy
2
10
. Phương trình dao động của vt là:
A.
)()6/cos(10 cmtx
. B.
)()3/2cos(5 cmtx
.
C.
)()3/cos(10 cmtx
. D.
)()3/2cos(5 cmtx
.
u 8: Cho một cuộn cảm thun L hai t điện C
1
, C
2
(với C
1
> C
2
). Khi mch dao động gồm cun cảm vi C
1
C
2
mc ni tiếp t
tần số dao đng của mạch
50M H z
, khi mạch gồm cuộn cảm với C
1
và C
2
mắc song song t tần s dao động của mạch là
24M H z
.
Khi mch dao đng gồm cuộn cảm vi C
1
t tần sdao động của mch là
A. 25 MHz. B. 35 MHz. C. 30 MHz. D. 40 MHz.
u 9: Một con lắc xo nằm ngang gồm vt nng khối lượng
100g
và lò xo nhẹ có đcứng
100 /Nm
. Lấy
2
10
. Vật được ch
tch dao động điều a dọc theo trc của lò xo, khoảng thời gian nhnhất giữa hai lần động năng bằng ba ln thế ng là:
A. 1/30 s. B. 1/60 s. C. 1/20 s. D. 1/15 s.
u 10: Trong c hành tinh sau đây của hMặt Trời thì hành tinh o không v tinh?
A. Mộc tinh. B. Kim tinh. C. Thtinh. D. Ti Đất.
u 11: Gi sử ban đầu có một mẫu png xạ X nguyên cht, có chu k bán rã T và biến tnh hạt nhân bền Y. Tại thời điểm
1
t
tỉ l
gia hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm
21
2t t T
thì tlđó là
A. k + 4. B. 4k/3. C. 4k+3. D. 4k.
u 12: Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực đại trên tụ
12V
. Tại thời điểm đin tích trên tụ giá
trị
9
6 .1 0qC
thì cường đdòng đin qua cun dây là
33i m A
. Biết cuộn y độ t cảm
. Tần số c của mch :
A. 25.10
5
rad/s. B. 5.10
4
rad/s. C. 5.10
5
rad/s. D. 25.10
4
rad/s.
u 13: Một phôtôn có năng lượng
, truyn trong một môi trường với bước sóng
. Với h là hng số Plăng, c vn tc ánh sáng
truyền trong cn không. Chiết suất tuyt đối của môi trường đó là:
A.
/( )n hc

. B.
/( )n hc

. C.
/( )n c h

. D.
/( )nc

.
u 14: Tốc độ truyn âm trong một môi trường sẽ:
A. ng khi độ đàn hồi của môi trường càng lớn. B. giá trị cực đại khi truyền trong cn kng.
C. giá trị như nhau với mọi môi trường. D. giảm khi khối ợng riêng của môi tờng tăng.
u 15: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S pt bức x đơn sc
, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D,
khongch giữa hai khe S
1
S
2
= a th thay đổi (nhưng S
1
S
2
luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đu là vân sáng bậc 4,
nếu lần lượt giảm hoc tăng khoảng cách S
1
S
2
mt lượng
a
thì tại đó làn sáng bậc k bc 3k. Nếung khoảng cách S
1
S
2
thêm
2 a
thì tại M :
A. vân tối th 9 . B. vân sáng bc 9. C. vân sáng bc 7. D. vân sáng bc 8.
u 16: Điu nào sau đây là ca đúng khi nói v quang điện trở?
A. Quang đin tr có thể ng thay thế cho tế bào quang điện.
B. Quang đin tr là một đin tr mà g trđin trcủa nó thể thay đi theo nhit độ.
O
W
đ
(J)
t(s)
0,015
0,02
1/6
ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ TUYỂN CHỌN - Trang 2
ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ TUYỂN CHỌN - Người đăng: Trần Hậu Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ TUYỂN CHỌN 9 10 320