Ktl-icon-tai-lieu

đề thi đại học môn sinh khối b 2014

Được đăng lên bởi lethanhphuoc12345
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn: SINH HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 426

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Câu 1: Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử
dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
(2) Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
(4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy.
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 2: Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương
pháp nào sau đây?
A. Lai khác dòng.
B. Công nghệ gen.
C. Lai tế bào xôma khác loài.
D. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.
Câu 3: Ở một loài động vật, xét một lôcut nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen, alen A quy định
thực quản bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định thực quản hẹp. Những con thực quản hẹp
sau khi sinh ra bị chết yểu. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới đực và
giới cái như nhau, qua ngẫu phối thu được F1 gồm 2800 con, trong đó có 28 con thực quản hẹp. Biết
rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ (P) là
A. 0,6AA : 0,4Aa.
B. 0,9AA : 0,1Aa.
C. 0,7AA : 0,3Aa.
D. 0,8AA : 0,2Aa.
Câu 4: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể
như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu
gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng
này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục
nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả của thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết
luận đúng trong các kết luận sau đây?
(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy
định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.
(2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút
của cơ thể lông có màu đen.
(3) Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biể...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 7 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2014
Môn: SINH HC; Khi B
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 426
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GM 50 CÂU (T CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TT C THÍ SINH.
Câu 1: Trong nhng hot động sau đây ca con người, có bao nhiêu hot động góp phn vào vic s
dng bn vng tài nguyên thiên nhiên?
(1) S dng tiết kim ngun nước.
(2) Tăng cường khai thác các ngun tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
(3) Xây dng h thng các khu bo tn thiên nhiên.
(4) Vn động đồng bào dân tc sng định canh, định cư, tránh đốt rng làm nương ry.
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 2: Để to ging cây trng có kiu gen đồng hp t v tt c các cp gen, người ta s dng phương
pháp nào sau đây?
A. Lai khác dòng. B. Công ngh gen.
C. Lai tế bào xôma khác loài. D. Nuôi cy ht phn sau đó lưỡng bi hoá.
Câu 3: mt loài động vt, xét mt lôcut nm trên nhim sc th thường có hai alen, alen A quy định
thc qun bình thường tri hoàn toàn so vi alen a quy định thc qun hp. Nhng con thc qun hp
sau khi sinh ra b chết yu. Mt qun th thế h xut phát (P) có thành phn kiu gen gii đực và
gii cái như nhau, qua ngu phi thu được F
1
gm 2800 con, trong đó có 28 con thc qun hp. Biết
rng không xy ra đột biến, theo lí thuyết, cu trúc di truyn ca qun th thế h (P) là
A. 0,6AA : 0,4Aa. B. 0,9AA : 0,1Aa. C. 0,7AA : 0,3Aa. D. 0,8AA : 0,2Aa.
Câu 4: Ging th Himalaya có b lông trng mut trên toàn thân, ngoi tr các đầu mút ca cơ th
như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Ti sao các tế bào ca cùng mt cơ th, có cùng mt kiu
gen nhưng li biu hin màu lông khác nhau các b phn khác nhau ca cơ th? Để lí gii hin tượng
này, các nhà khoa hc đã tiến hành thí nghim: co phn lông trng trên lưng th và buc vào đó cc
nước đá; ti v trí này lông mc lên li có màu đen. T kết qu ca thí nghim trên, có bao nhiêu kết
lun đúng trong các kết lun sau đây?
(1) Các tế bào vùng thân có nhit độ cao hơn các tế bào các đầu mút cơ th nên các gen quy
định tng hp sc t mêlanin không được biu hin, do đó lông có màu trng.
(2) Gen quy định tng hp sc t mêlanin biu hin điu kin nhit độ thp nên các vùng đầu mút
ca cơ th lông có màu đen.
(3) Nhit độ đã nh hưởng đến s biu hin ca gen quy định tng hp sc t mêlanin.
(4) Khi buc cc nước đá vào vùng lông b co, nhit độ gim đột ngt làm phát sinh đột biến gen
vùng này làm cho lông mc lên có màu đen.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 5: Trong quá trình phát sinh s sng trên Trái Đất, s kin nào sau đây không din ra trong giai
đon tiến hoá hoá hc?
A. T các cht vô cơ hình thành nên các cht hu cơ đơn gin.
B. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thu).
C. Các axit amin liên kết vi nhau to nên các chui pôlipeptit đơn gin.
D. Các nuclêôtit liên kết vi nhau to nên các phân t axit nuclêic.
Câu 6: Trên đồng c, các con bò đang ăn c. Bò tiêu hoá được c nh các vi sinh vt sng trong d c.
Các con chim sáo đang tìm ăn các con rn sng trên da bò. Khi nói v quan h gia các sinh vt trên,
phát biu nào sau đây đúng?
A. Quan h gia rn và bò là quan h sinh vt này ăn sinh vt khác.
B. Quan h gia chim sáo và rn là quan h hi sinh.
C. Quan h gia bò và vi sinh vt là quan h cng sinh.
D. Quan h gia vi sinh vt và rn là quan h cnh tranh.
Trang 1/7 - Mã đề 426
đề thi đại học môn sinh khối b 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi đại học môn sinh khối b 2014 - Người đăng: lethanhphuoc12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi đại học môn sinh khối b 2014 9 10 914