Ktl-icon-tai-lieu

đề thi đại học vật lí

Được đăng lên bởi Bùi Học
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THAM KHẢO 1
(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn: Vật Lí; Khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 458

Họ, tên thí sinh:………………………………………
Số báo danh:………………………………………….

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 Câu, từ Câu 1 đến Câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 g treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m dao
động điều hòa với biên độ 5 cm. Biết tại thời điểm ban đầu vật bắt đầu dao động tại vị trí mà lò xo có
chiều dài lớn nhất. Tỷ số giữa tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời
3
gian
s kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
20
A. 3.
B. 2.
C. 3 .
D. 2 .
Câu 2: Chia lò xo thành ba phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần là 8 cm (ON > OM). Khi vật treo đi
68
qua vị trí cân bằng thì đoạn ON =
cm. Gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2. Tần số góc của dao động
3
riêng này là
A. 2,5 rad/s.
B. 10 rad/s.
C. 10 2 rad/s.
D. 5 rad/s.
Câu 3: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây
mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m tại nơi có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai
vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì
khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.
A. 70 cm.
B. 50 cm.
C. 80 cm.
D. 20 cm.

Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x 1 = A1cos(20t + ) (cm), x2 =
6
5
3cos(20t –
) (cm). Biết vận tốc cực đại của vật là 140 cm/s. Biên độ A1 của dao động thứ nhất là
6
A. 7 cm.
B. 8 cm.
C. 10 cm.
D. 6 cm.
Câu 5: Một quả lắc đồng hồ coi như con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s, vật nặng có khối lượng m
= 1 kg dao động tại nơi có g = π 2 m/s2. Biên độ góc lúc đầu là α0 = 50. Do chịu tác dụng của một lực
cản không đổi Fc = 0,011 N nên nó dao động tắt dần. Người ta dùng một pin có suất điện động 3 V
điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ sung là
25%. Pin có điện lượng ban đầu Q 0 = 104 C. Đồng hồ phải thay pin sau khi chạy được một khoảng thời
gian t xấp xỉ bằng
A. 11,5 ngày.
B. 46 ngày.
C. 92 ngày.
D. 23 ngày.
Câu 6: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu dưới cố định, đầu trên...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THAM KHẢO 1
(Đề thi có 07 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn: Vật Lí; Khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:………………………………………
Số báo danh:………………………………………….
Cho biết: hằng sPlăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 Câu, từ Câu 1 đến Câu 40)
Câu 1: Một con lắc xo gồm vật nặng khối lượng 100 g treoo xo độ cứng 100 N/m dao
động điều hòa với biên độ 5 cm. Biết tại thời điểm ban đầu vật bắt đầu dao động tại vị trí xo
chiều dài lớn nhất. Tỷ số giữa tốc độ trung bình độ lớn vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời
gian
3
20
s kể từ lúc vật bắt đầu dao động là
A. 3. B. 2. C.
3
. D.
2
.
Câu 2: Chia lò xo thành ba phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần là 8 cm (ON > OM). Khi vật treo đi
qua vị trí cân bằng thì đoạn ON =
68
3
cm. Gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Tần số góc của dao động
riêng này là
A. 2,5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 10
2
rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 3: Hai vật A B cùng khối lượng 1 kg kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây
mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào xo độ cứng k = 100 N/m tại nơi gia tốc trọng
trường g = 10 m/s
2
. Lấy π
2
= 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai
vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A n đến vị trí cao nhất thì
khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.
A. 70 cm. B. 50 cm. C. 80 cm. D. 20 cm.
Câu 4: Mt vt thc hin đồng thi hai dao đng điều hoà có phương trình: x
1
= A
1
cos(20t +
6
) (cm), x
2
=
3cos(20t
5
6
) (cm). Biết vận tc cực đại của vật là 140 cm/s. Biên đ A
1
ca dao đng th nhất là
A. 7 cm. B. 8 cm. C. 10 cm. D. 6 cm.
Câu 5: Một quả lắc đồng hồ coi như con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s, vật nặng có khối lượng m
= 1 kg dao động tại nơi g = π
2
m/s
2
. Biên độ góc lúc đầu α
0
= 5
0
. Do chịu tác dụng của một lực
cản không đổi F
c
= 0,011 N nên nó dao động tắt dần. Người ta dùng một pin suất điện động 3 V
điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất của quá trình bổ sung là
25%. Pin có điện lượng ban đầu Q
0
= 10
4
C. Đồng hồ phải thay pin sau khi chạy được một khoảng thời
gian t xấp xỉ bằng
A. 11,5 ngày. B. 46 ngày. C. 92 ngày. D. 23 ngày.
Câu 6: Một xo nhẹ độ cứng k, đầu dưới cố định, đầu trên nối với một sợi dây nhẹ không dãn.
Sợi dây được vắt qua một ròng rọc cố định, nhẹ và bỏ qua ma sát. Đầu còn lại của sợi dây gắn với vật
nặng khối lượng m. Khi vật nặng cân bằng, dây trục xo trạng thái thẳng đứng. Từ vị trí cân
bằng cung cấp cho vật nặng vận tốc
0
v
r
theo phương thẳng đứng. Tìm điều kiện về giá trị v
0
để vật
nặng dao động điều hòa?
A.
0
m
v g
k
. B.
0
3g m
v
2 k
. C.
0
2k
v g
m
. D.
0
m
v g
2k
.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều
dương với vận tốc cực đại v
0
. Sau thời gian t
1
=
s vật chưa đổi chiểu chuyển động vận tốc còn
lại một nửa bằng 0,5v
0
. Sau thời gian t
2
= 0,3π s vật đã đi được 12 cm. Vận tốc ban đầu v
0
của vật là
Trang 1/7 - Mã đề thi 458
Mã đề thi 458
đề thi đại học vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi đại học vật lí - Người đăng: Bùi Học
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề thi đại học vật lí 9 10 876