Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Dao động điều hòa - con lắc đơn

Được đăng lên bởi microorganisib
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3031 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Dao ñộng ñiều hòa – Con lắc ñơn - Trần Thế An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557)

Trang 1

§Ò thi m«n 12 CLD 27 bai tap nang cao
(M· ®Ò 279)
C©u 1 : Một con lắc ñơn ñược treo vào trần của một xe ô tô ñang chuyển ñộng. Chu kỳ dao ñộng của con lắc
trong trường hợp xe chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc a trên mặt phẳng ngang là T1, khi xe
chuyển ñộng nhanh dần ñều xuống dốc với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển ñộng nhanh dần ñều lên
dốc với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau ñây ñúng?
B. T2 = T1 = T3.
C. T2 = T3 < T1.
D. T2 < T1 < T3.
A. T2 > T1 > T3
C©u 2 : Hai con lắc ñơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất ñiểm, chúng ñược ñặt ở
cùng một nơi và trong ñiện trường ñều E có phương thẳng ñứng hướng xuống, gọi T0 là chu kỳ chưa
tích ñiện của mỗi con lắc, các vật nặng ñược tích ñiện là q1 và q2 thì chu kỳ trong ñiện trường tương
ứng là T1 và T2, biết T1 = 0,8T0 và T1 = 1,2T0. Tỉ số q1/q2 là:
B. 44/81.
C. - 44/81.
D. 81/44.
A. - 81/44.
C©u 3 : Một con lắc ñơn ñược treo vào một ñiện trường ñều có ñường sức thẳng ñứng. Khi quả nặng của con
lắc ñược tích ñiện q1 thì chu kỳ dao ñộng ñiều hòa của con lắc là 1,6s. Khi quả năng của con lắc
ñược tích ñiện q2 = 2q1 thì chu kỳ dao ñộng ñiều hòa của con lắc là 2s. Khi quả nặng của con lắc
không mang ñiện thì chu kì dao ñộng ñiều hòa của con lắc là:
A. 1,71s.
B. 1,37s.
C. 2,25s.
D. 1,78s.
C©u 4 : Một con lắc ñơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài l = 40 cm. Bỏ qua sức
cản không khí. ðưa con lắc lệch khỏi phương thẳng ñứng góc α0 = 0,15 rad rồi thả nhẹ, quả cầu dao
ñộng ñiều hòa. Quãng ñường cực ñại mà quả cầu ñi ñược trong khoảng thời gian 2T/3 là
B. 8cm.
C. 18cm.
D. 16cm.
A. 20cm.
C©u 5 : Con lắc ñơn chiều dài dây treo l, treo vào trần thang máy, khi thang máy ñứng yên chu kỳ dao ñộng
ñúng là T = 0,2s, khi thang máy bắt ñầu ñi nhanh dần ñều với gia tốc a = 1m/s2 lên ñộ cao 50m thì
con lắc chạy sai lệch so với lúc ñứng yên bằng bao nhiêu.
A. Chậm 0,541s
B. Nhanh 0,541s
C. Nhanh 0,465s
D. Chậm 0,465s
C©u 6 : Một con lắc ñơn có chu kỳ T trong vùng không có ñiện trường, quả lắc có khối lượng m = 10g bằng
kim loại mang ñiện tích q = 10-5C. Con lắc ñược ñem treo trong ñiện trường ñều E = 4000V/m. Biết
vector cường ñộ ñiện trường E hợp với vector gia tốc trọng trường g một góc 1200. Lấy g = 10m/s2.
Gọi α là góc hợp bởi con lắc với mặt phẳng thẳng ñứng khi con lắc ở vị trí cân bằng, hãy xác ñịnh α.
A. α = 23024'
B. α = 21048'
C. α = 19006'
D. α = 11018'
C©u 7 : Có ba con lắc ...
Dao ñộng ñiều hòa – Con lắc ñơn - Trần Thế An (tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557) Trang 1
§Ò thi m«n 12 CLD 27 bai tap nang cao
(M· ®Ò 279)
C©u 1 :
Một con lắc ñơn ñược treo vào trần của một xe ô tô ñang chuyển ñộng. Chu kỳ dao ñộng của con lắc
trong trường hợp xe chuyển ñộng nhanh dần ñều với gia tốc a trên mặt phẳng ngang T
1
, khi xe
chuyển ñộng nhanh dần ñều xuống dốc với gia tốc a T
2
khi xe chuyển ñộng nhanh dần ñều lên
dốc với gia tốc a là T
3
. Biểu thức nào sau ñây ñúng?
A.
T
2
> T
1
> T
3
B.
T
2
= T
1
= T
3
.
C.
T
2
= T
3
< T
1
.
D.
T
2
< T
1
< T
3
.
C©u 2 :
Hai con lắc ñơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất ñiểm, chúng ñược ñặt ở
cùng một nơi và trong ñiện trường ñều E có phương thẳng ñứng hướng xuống, gọi T
0
là chu kỳ chưa
tích ñiện của mỗi con lắc, các vật nặng ñược tích ñiện là q
1
và q
2
thì chu kỳ trong ñiện trường tương
ứng là T
1
và T
2
, biết T
1
= 0,8T
0
T
1
= 1,2T
0
. Tỉ số q
1
/q
2
là:
A.
- 81/44.
B.
44/81.
C.
- 44/81.
D.
81/44.
C©u 3 :
Một con lắc ñơn ñược treo vào một ñiện trường ñều có ñường sức thẳng ñứng. Khi quả nặng của con
lắc ñược tích ñiện q
1
thì chu kỳ dao ñộng ñiều hòa của con lắc là 1,6s. Khi quả năng của con lắc
ñược tích ñiện q
2
= 2q
1
thì chu kỳ dao ñộng ñiều hòa của con lắc là 2s. Khi quả nặng của con lắc
không mang ñiện thì chu kì dao ñộng ñiều hòa của con lắc là:
A.
1,71s.
B.
1,37s.
C.
2,25s.
D.
1,78s.
C©u 4 :
Một con lắc ñơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài
l
= 40 cm. Bỏ qua sức
cản không khí. ðưa con lắc lệch khỏi phương thẳng ñứng góc α
0
= 0,15 rad rồi thả nhẹ, quả cầu dao
ñộng ñiều hòa. Quãng ñường cực ñại mà quả cầu ñi ñược trong khoảng thời gian 2T/3 là
A.
20cm.
B.
8cm.
C.
18cm.
D.
16cm.
C©u 5 :
Con lắc ñơn chiều dài dây treo l, treo vào trần thang máy, khi thang máy ñứng yên chu kỳ dao ñộng
ñúng là T = 0,2s, khi thang máy bắt ñầu ñi nhanh dần ñều với gia tốc a = 1m/s
2
lên ñộ cao 50m t
con lắc chạy sai lệch so với lúc ñứng yên bằng bao nhiêu.
A.
Chậm 0,541s
B.
Nhanh 0,541s
C.
Nhanh 0,465s
D.
Chậm 0,465s
C©u 6 :
Một con lắc ñơn có chu kỳ T trong vùng không có ñiện trường, quả lắc có khối lượng m = 10g bằng
kim loại mang ñiện tích q = 10
-5
C. Con lắc ñược ñem treo trong ñiện trường ñều E = 4000V/m. Biết
vector cường ñộ ñiện trường E hợp với vector gia tốc trọng trường g một góc 120
0
. Lấy g = 10m/s
2
.
Gọi α là góc hợp bởi con lắc với mặt phẳng thẳng ñứng khi con lắc ở vị trí cân bằng, hãy xác ñịnh α.
A.
α = 23
0
24'
B.
α = 21
0
48'
C.
α = 19
0
06'
D.
α = 11
0
18'
C©u 7 :
Có ba con lắc ñơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng ñược treo trong ñiện trường ñều có E thẳng
ñứng. Con lắc th nhất và thứ hai tích ñiện q
1
và q
2
, con lắc thứ ba không tích ñiện. Chu kỳ dao
ñộng nhỏ của chúng lần lượt là T
1
, T
2
, T
3
có T
1
= 1/3T
3
; T
2
= 5/3T
3
. Tỉ số q
1
/q
2
?
A.
12,5
B.
-2
C.
- 12,5
D.
2
C©u 8 :
Một con lắc ñơn có chiều dài 1m, ñầu trên cố ñịnh ñầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. ðiểm
cố ñịnh cách mặt ñất 2,5m. Ở thời ñiểm ban ñầu ñưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α =
0,09rad (góc nhỏ) rồi thả nhẹ. Khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị ñứt. Bỏ qua mọi sức
cản, lấy g = π
2
= 10 m/s
2
. Tốc ñộ của vật nặng ở thời ñiểm t = 0,55s có giá trị gần bằng:
A.
5,5 m/s
B.
1 m/s
C.
0,5753m/s
D.
0,2826 m/s
C©u 9 :
Một con lắc ñơn có khối lượng m
1
= 400g, có chiều dài 160cm. Ban ñầu ngưới ta kéo vật khỏi vị trí
cân bằng một góc 60
0
rồi thả nhẹ cho vật dao ñộng, khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m
2
= 100g ñang ñứng yên. Lấy g = 10m/s
2
. Biên ñộ của con lắc sau khi va chạm là:
A.
53,13
0
.
B.
47,16
0
.
C.
77,36
0
.
D.
53
0
.
C©u 10 :
Một con lắc ñơn dao ñộng nhỏ có chu kì T = 1,9s. Tích ñiện âm cho vật và cho con lắc dao ñộng
trong ñiện trường ñiều có chiều thẳng ñứng hướng xuống thì thấy chu kỳ T' = 2T. Nếu ñảo chiều của
ñiện trường và giữ nguyên ñộ lớn của ñiện trường thì chu kỳ dao ñộng mới T' là?
A.
1,21s
B.
1,78s
C.
2,2s
D.
1,44s
C©u 11 :
Một con lắc ñơn treo thẳng ñứng có m = 0,2kg dao ñộng ñiều hoà với biên ñộ 5cm, tần số góc
4rad/s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng của nó thì sợi dây treo vướng phải cái ñinh. Biết ñinh ñóng
cách ñiểm treo 0,225m. Lấy g = 10m/s
2
. Lực căng của si dây ngay sau khi vướng ñinh?
A.
2N
B.
2,04N
C.
2.02N
D.
2,01N
C©u 12 :
Một con lắc ñơn ñang dao ñộng ñiều hòa. Biết vật nặng của con lắc ñược tích ñiện q > 0. Vào thời
ñiểm vật nặng ñi qua vị trí cân bằng thì chịu tác dụng của lực ñiện với cường ñộ ñiện trường E có
phương thẳng ñứng hướng xuống. Hỏi sau ñó trong quá trình dao ñộng của con lắc so với khi không
Đề thi Dao động điều hòa - con lắc đơn - Trang 2
Đề thi Dao động điều hòa - con lắc đơn - Người đăng: microorganisib
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Dao động điều hòa - con lắc đơn 9 10 893