Ktl-icon-tai-lieu

đề thi đáp án môn marketing căn bản

Được đăng lên bởi Viên Đá Nhỏ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 (4,5 điểm): Chọn phương án trả lời đúng
1.Làm việc với phóng viên để viết một bài báo hay về công ty của bạn là
một ví dụ về
hoạt động:
a.Quan hệ công chúng
- Đáp
án
b.Bán hàng cá nhân
c.Quảng cáo
d.Xúc tiến hỗn hợp
2.Hãng mỹ phẩm Revlon nhận ra rằng khi một người phụ nữ mua một thỏi son thì
người đó không chỉ đơn thuần là mua màu của son mà còn mua niềm hy vọng. Hãng
mỹ phẩm này đã nhận ra cấp độ nào trong các cấp độ
cấu thành sản phẩm sau đây:
a.Sản phẩm hiện thực
b.Những lợi ích
cốt lõi
- Đáp
án
c.Sản phẩm tiện lợ i
d.Sản phẩm bổ
sung
3.Một sản phẩm đang ở giai đoạn Bão hòa nên sử dụng kiểu quảng cáo theo mục
tiêu:
a.Thuyết
phục
b.So sánh
c.Thông tin
d.Nhắc nhở
- Đáp án
4. Câu nào sau đây là đúng khi phát biểu về Định vị:
a.Không phải tất cả các sản phẩm đều tạo được điểm khác biệt
b.Mục tiêu cuối cùng của định vị là thành công trong việc tạo ra điểm khác biệt nổi
trội của sản phẩm trong tâm trí khách hàng - Đáp án
c.Doanh nghiệp cần khuếch trương tất cả những điểm khác biệt trong sản
phẩm của mình
d.Không nên tiến hành tái định vị cho bất cứ sản phẩm nào
5.Ưu điểm của việc chủ động giảm giá bán sản phẩm là:
a.Củng cố hình ảnh của doanh nghiệp
b.Giảm nguy cơ mất khách hàng - Đáp
án
c.Cải thiện
tình hình tài
chính của doanh
nghiệp
d.Tẩt
cả
những
điều
nêu trên

6.Trong quá trình phát triển của marketing, giai đoạn đầu tiên các marketer
áp dụng quan điểm:
a.Tập trung
vào bán
hàng
b.Tập trung vào sản
xuất
- Đáp án
c.Tập
trung vào
sản
phẩm
d.Tập
trung vào
thị
phần
7.Một hãng dẫn dầu thị trường (hãng có thị phần lớn nhất) có thể phản ứng với
việc giảm giủa đối thủ cạnh tranh bằng cách:
a.Duy trì
mức giá
b.Giảm
giá
theo
c.Tăng giá và tăng
cường các chính sách marketing
khác
d.Tung
ra
một "nhãn hiệu tấn
công" - Đáp
án
8.Quyết định nên thu thập số liệu bằng phỏng vấn qua thư tín, qua điện thoại hay
phỏng vấn trực tiếp cá nhân là thuộc bước nào sau đây trong quá trình nghiên cứu
marketing?
a.Xác định vấn đề
và
mục tiêu nghiên cứu
b.Lập kế
hoạch nghiên cứu - Đáp
án
c.Tiến hành thu
thập dữ
liệu
d.Phân tích dữ
liệu thu
thập được
9.Câu nói nào dưới đây thể hiện đúng nhất triết lý kinh doanh theo định
hướng marketing?
a.Chúng ta đang cố gắng bán cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo
b.Khách hàng đang cần sản phẩm X, hãy sản xuất và bán cho khách hàng
sản phẩm đó
- Đáp
án
c.Chi phí đầu vào cho sản phẩm Y đang rất cao, hãy tìm cách tiết kiệm để
bán Y
với giá
rẻ
hơn
d.Doanh số bán đang suy giảm, hãy tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh
10.Dữ liệu thứ cấp (Secondar...
Câu 1 (4,5 đim): Chn phương án tr lời đúng
1.Làm vic với phóng viên đ viết mt bài báo hay v công ty ca bn là
m t ví d v hot đng:
a.Quan h công chúng - Đáp án
b.Bán hàng cá nhân
c.Qung cáo
d.Xúc tiến hn hp
2.Hãng mphm Revlon nhn ra rng khi một người phnmua một thi son thì
ngưi đó không ch đơn thun là mua màu ca son mà còn mua nim hy vng. Hãng
m phm này đã nhn ra cp đ nào trong các cp đ
cu thành sn phm sau đây:
a.Sn phm hin thc
b.Nhng li ích ct lõi - Đáp án
c.Sn phm tin l i
d.Sn phm b sung
3.Mt sn phm đang giai đon Bão hòa n s dng kiu qung cáo theo m c
tiêu:
a.Thuyết phc
b.So sánh
c.Thông tin
d.Nhc nh - Đáp án
4. Câu nào sau đây là đúng khi phát biu v Đnh v:
a.Không phải tất cả các sản phẩm đều tạo được điểm khác biệt
b.Mc tiêu cui cùng ca đnh v là thành công trong vic to ra đim khác biệt nổi
trội của sản phẩm trong m trí kch ng - Đáp án
c.Doanh nghip cn khuếch trương tt c nhng đim khác bit trong sn
phm ca mình
d.Kng nên tiến hành tái định vị cho bất csản phẩm nào
5.Ưu đim ca việc ch đng giảm giá n sn phẩm là:
a.Cng c hìnhnh c a doanh nghip
b.Gim nguy cơ m t khách hàng - Đáp án
c.Ci thin tình hình tài chính ca doanh nghip
d.Tt c nhng điu nêu trên
đề thi đáp án môn marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi đáp án môn marketing căn bản - Người đăng: Viên Đá Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề thi đáp án môn marketing căn bản 9 10 667