Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TIẾNG ANH; Khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 859

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

ĐỀ THI GỒM CÓ 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in
meaning to each of the following questions.
Question 1: Fiona has been typing the report for an hour.
A. Fiona will finish typing the report in an hour.
B. Fiona finished the report an hour ago.
C. It is an hour since Fiona started typing the report.
D. It took Fiona an hour to type the report.
Question 2: Walking on the grass in the park is not permitted.
A. We must not walk on the grass in the park.
B. You can walk on the grass in the park if you want to.
C. People like walking on the grass in the park.
D. We do not have to walk on the grass in the park.
Question 3: Soil erosion is a result of forests being cut down carelessly.
A. Soil erosion results in forests being cut down carelessly.
B. That forests are being cut down carelessly leads to soil erosion.
C. Soil erosion contributes to forests being cut down carelessly.
D. That forests are being cut down carelessly results from soil erosion.
Question 4: “I will not leave until I see the manager,” said the customer.
A. The customer said he would leave before he saw the manager.
B. The customer decided to leave because he did not see the manager.
C. The customer refused to leave until he saw the manager.
D. The customer was persuaded to see the manager before leaving.
Question 5: She prefers going to the library to staying at home.
A. She would rather go to the library than stay at home.
B. She does not like either going to the library or staying at home.
C. She likes nothing better than going to the library.
D. She stays at home instead of going to the library.
Question 6: No matter how hard Fred tried to lose weight, he did not succeed.
A. Fred tried very hard to lose weight and succeeded.
B. It was hard for Fred to lose weight because he never succeeded.
C. However hard Fred tried, he could not lose weight.
D. It did not matter whether Fred could lose weight.
Question 7: “Please accept my apology for arriving late,” said Janet to her employer.
A. Janet quickly made an apology and the employer ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 07 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TING ANH; Khi A1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 859
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GM CÓ 80 CÂU (T QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in
meaning to each of the following questions.
Question 1: Fiona has been typing the report for an hour.
A. Fiona will finish typing the report in an hour.
B. Fiona finished the report an hour ago.
C. It is an hour since Fiona started typing the report.
D. It took Fiona an hour to type the report.
Question 2: Walking on the grass in the park is not permitted.
A. We must not walk on the grass in the park.
B. You can walk on the grass in the park if you want to.
C. People like walking on the grass in the park.
D. We do not have to walk on the grass in the park.
Question 3: Soil erosion is a result of forests being cut down carelessly.
A. Soil erosion results in forests being cut down carelessly.
B. That forests are being cut down carelessly leads to soil erosion.
C. Soil erosion contributes to forests being cut down carelessly.
D. That forests are being cut down carelessly results from soil erosion.
Question 4: “I will not leave until I see the manager,” said the customer.
A. The customer said he would leave before he saw the manager.
B. The customer decided to leave because he did not see the manager.
C. The customer refused to leave until he saw the manager.
D. The customer was persuaded to see the manager before leaving.
Question 5: She prefers going to the library to staying at home.
A. She would rather go to the library than stay at home.
B. She does not like either going to the library or staying at home.
C. She likes nothing better than going to the library.
D. She stays at home instead of going to the library.
Question 6: No matter how hard Fred tried to lose weight, he did not succeed.
A. Fred tried very hard to lose weight and succeeded.
B. It was hard for Fred to lose weight because he never succeeded.
C. However hard Fred tried, he could not lose weight.
D. It did not matter whether Fred could lose weight.
Question 7: “Please accept my apology for arriving late,” said Janet to her employer.
A. Janet quickly made an apology and the employer accepted it.
B. Janet apologised to her employer for her late arrival.
C. Janet thought she would apologise to her employer for arriving late.
D. Janet had to make an apology because her employer demanded it.
Question 8: She did not study hard enough to win the scholarship.
A. Winning the scholarship did not make her study harder.
B.
It was very hard for her to win the scholarship.
C. She studied hard but she could not win the scholarship.
D. She could have won the scholarship if she had studied harder.
Trang 1/7 - đề thi 859
Đề thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi ĐH môn Anh văn khối A, A1 năm 2012 9 10 677