Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 6893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 913

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 2: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp
(MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít
CO2 (đktc). Chất Y là
A. butylamin.
B. etylamin.
C. propylamin.
D. etylmetylamin.
Câu 3: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH,
p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.
(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong
suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml
hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 23,4 và 56,3.
B. 23,4 và 35,9.
C. 15,6 và 27,7.
D. 15,6 và 55,4.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.
B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
C. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
D. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn k...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: HOÁ HC; Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 913
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho các phát biu sau:
(a) Cht béo được gi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Cht béo nh hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiu trong dung môi hu cơ.
(c) Phn ng thy phân cht béo trong môi trường axit là phn ng thun nghch.
(d) Tristearin, triolein có công thc ln lượt là: (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
S phát biu đúng là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 2: Hn hp M gm mt anken và hai amin no, đơn chc, mch h X và Y là đồng đẳng kế tiếp
(M
X
< M
Y
). Đốt cháy hoàn toàn mt lượng M cn dùng 4,536 lít O
2
(đktc) thu được H
2
O, N
2
và 2,24 lít
CO
2
(đktc). Cht Y là
A. butylamin. B. etylamin. C. propylamin. D. etylmetylamin.
Câu 3: Cho dãy các hp cht thơm: p-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH, p-HO-C
6
H
4
-COOC
2
H
5
, p-HO-C
6
H
4
-COOH,
p-HCOO-C
6
H
4
-OH, p-CH
3
O-C
6
H
4
-OH. Có bao nhiêu cht trong dãy tha mãn đồng thi 2 điu kin sau?
(a) Ch tác dng vi NaOH theo t l mol 1 : 1.
(b) Tác dng được vi Na (dư) to ra s mol H
2
bng s mol cht phn ng.
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam hn hp gm Na
2
O và Al
2
O
3
vào nước thu được dung dch X trong
sut. Thêm t t dung dch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bt đầu xut hin kết ta; khi hết 300 ml
hoc 700 ml thì đều thu được a gam kết ta. Giá tr ca a và m ln lượt là
A. 23,4 và 56,3. B. 23,4 và 35,9. C. 15,6 và 27,7. D. 15,6 và 55,4.
Câu 5: Phát biu nào sau đây là đúng?
A. H
2
N-CH
2
-CH
2
-CO-NH-CH
2
-COOH là mt đipeptit.
B. Mui phenylamoni clorua không tan trong nước.
C. điu kin thường, metylamin và đimetylamin là nhng cht khí có mùi khai.
D. Tt c các peptit đều có phn ng màu biure.
Câu 6: Cho các phát biu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chc, mch h luôn thu được s mol CO
2
bng s mol H
2
O.
(b) Trong hp cht hu cơ nht thiết phi có cacbon và hiđro.
(c) Nhng hp cht hu cơ có thành phn nguyên t ging nhau, thành phn phân t hơn kém
nhau mt hay nhiu nhóm CH
2
đồng đẳng ca nhau.
(d) Dung dch glucozơ b kh bi AgNO
3
trong NH
3
to ra Ag.
(e) Saccarozơ ch có cu to mch vòng.
S phát biu đúng là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 7: Cho dãy các cht: C
6
H
5
NH
2
(1), C
2
H
5
NH
2
(2), (C
6
H
5
)
2
NH (3), (C
2
H
5
)
2
NH (4), NH
3
(5)
(C
6
H
5
- là gc phenyl). Dãy các cht sp xếp theo th t lc bazơ gim dn là:
A. (4), (2), (5), (1), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4).
C. (4), (1), (5), (2), (3). D. (4), (2), (3), (1), (5).
Trang 1/6 - đề thi 913
Đề thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi ĐH môn Hóa khối A, A1 năm 2012 9 10 761