Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 07 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: VẬT LÍ; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 958

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 –19 C; tốc độ ánh
sáng trong chân không c = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,02.1023 mol –1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
T
động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +
4
vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của m bằng
A. 0,5 kg.
B. 1,2 kg.
C. 0,8 kg.
D. 1,0 kg.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong
π
một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ v TB là
4
T
2T
T
T
A. .
B.
C. .
D. .
.
2
6
3
3
Câu 3: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm
bức xạ có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của
laze A phát ra trong mỗi giây là
3
20
A. 1.
B.
.
C. 2.
D. .
9
4
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có
10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
5λ
λ2 = 1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là
3
A. 7.
B. 5.
C. 8.
D. 6.
Câu 5: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.
D. đều không phải là phản ứng hạt nhân.
Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều
hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δ . Chu kì dao động của con lắc này là
g
1
g
1 Δ
Δ
A. 2π
B.
C.
D. 2π
.
.
.
.
Δ
2π Δ
2π g
g
Câu 7: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB
mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100 3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ
10 −4
tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung
F...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
 CHÍNH THC
(Đề thi có 07 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: VT LÍ; Khi A và khi A1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 958
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
Cho biết: hng s Plăng h = 6,625.10
34
J.s; độ ln đin tích nguyên t e = 1,6.10
19
C; tc độ ánh
sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s; s Avôgadrô N
A
= 6,02.10
23
mol
1
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mt con lc lò xo gm lò xo nh cng 100 N/m và vt nh khi lng m. Con lc dao
ng iu hòa theo phng ngang vi chu kì T. Bit thi im t vt có li  5 cm, thi im t +
4
T
vt có tc  50 cm/s. Giá tr ca m bng
A. 0,5 kg. B. 1,2 kg. C. 0,8 kg. D. 1,0 kg.
Câu 2: Mt cht im dao ng iu hòa vi chu kì T. Gi v
TB
là tc  trung bình ca cht im trong
mt chu kì, v là tc  tc thi ca cht im. Trong mt chu kì, khong thi gian mà
TB
v
4
v
π
A. B. C. D.
.
6
T
.
3
T2
.
3
T
.
2
T
Câu 3: Laze A phát ra chùm bc x có bc sóng 0,45 m vi công sut 0,8 W. Laze B phát ra chùm
bc x có bc sóng 0,60 m vi công sut 0,6 W. T s gia s phôtôn ca laze B và s phôtôn ca
laze A phát ra trong mi giây là
A. 1. B.
9
20
. C. 2. D.
4
3
.
Câu 4: Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, ngun sáng phát ra ánh sáng n sc có bc
sóng
1
.
Trên màn quan sát, trên on thng MN dài 20 mm (MN vuông góc vi h vân giao thoa) có
10 vân ti, M và N là v trí ca hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bng ánh sáng n sc có bc sóng
2
=
3
5
1
thì ti M là v trí ca mt vân giao thoa, s vân sáng trên on MN lúc này là
A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.
Câu 5: Phóng x và phân hch ht nhân
A. u là phn ng ht nhân ta nng lng. B. u là phn ng ht nhân thu nng lng.
C. u là phn ng tng hp ht nhân. D. u không phi là phn ng ht nhân.
Câu 6: Ti ni có gia tc trng trng là g, mt con lc lò xo treo thng ng ang dao ng iu
hòa. Bit ti v trí cân bng ca vt  dãn ca lò xo là
.A
Δ
Chu kì dao ng ca con lc này là
A. 2π
.
g
AΔ
B.
.
g2
1 AΔ
π
C.
.
g
2
1
AΔπ
D. 2π
.
g
AΔ
Câu 7: t in áp u = U
0
cos100t (V) vào hai u on mch AB gm hai on mch AM và MB
mc ni tip. on mch AM gm in tr thun 100
3
Ω
mc ni tip vi cun cm thun có 
t cm L. on mch MB ch có t in có in dung
π
2
10
4
F. Bit in áp gia hai u on mch
AM lch pha
3
π
so vi in áp gia hai u on mch AB. Giá tr ca L bng
A.
3
H. B.
2
H. C.
1
H. D.
2
H.
Trang 1/7 - Mã  thi 958
Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2012 9 10 123