Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 4 − 2( m + 1) x 2 + m 2 (1), với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0.
b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 3 sin 2 x + cos 2 x = 2 cos x − 1.
⎧ x3 − 3 x 2 − 9 x + 22 = y 3 + 3 y 2 − 9 y
⎪
( x, y ∈ ).
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ⎨ 2
1
x + y2 − x + y =
⎪
2
⎩
3

1 + ln( x + 1)
dx.
x2
1
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S
trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2 HB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt
phẳng (ABC) bằng 60o. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA
và BC theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y , z thỏa mãn điều kiện x + y + z = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫

P = 3 | x− y | + 3 | y − z | + 3 | z − x | − 6 x 2 + 6 y 2 + 6 z 2 .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm
11 1
của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2 ND. Giả sử M
và đường thẳng AN có
;
2 2
phương trình 2 x − y − 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A.
x +1 y z − 2
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
và
= =
1
2
1
điểm I (0; 0;3). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB
vuông tại I.
n
3
Câu 9.a (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 5Cn −1 = Cn . Tìm số hạng chứa x 5 trong khai

(

(

)

)

n

nx 2 1
−
, x ≠ 0.
triển nhị thức Niu-tơn của
14 x
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C ): x 2 + y 2 = 8. Viết phương
trình chính tắc của elip (E), biết rằng (E) có độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn điểm tạo thành
bốn đỉnh của một hình vuông.
x +1 y z − 2
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
, mặt
= =
2
1
1
phẳng ( P ): x + y − 2 z + 5 = 0 và điểm A(1; −1; 2). Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d và (P) lần lượt
tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN.
5( z +...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi A và khi A1
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
vi m là tham s thc.
422
2( 1) (1),yx m x m=− + +
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s (1) khi
0.m
=
b) Tìm m để đồ th ca hàm s (1) có ba đim cc tr to thành ba đỉnh ca mt tam giác vuông.
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình 3 sin 2 cos 2 2cos 1.xx x
+
=−
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình
32 32
22
3922 39
(, ).
1
2
xxx yy y
xy
xyxy
−−+=+
+−+=
\
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
3
2
1
1ln( 1)
d.
x
I
x
x
++
=
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp
đáy là tam giác đều cnh a. Hình chiếu vuông góc ca
trên mt phng (ABC) là đim H thuc cnh AB sao cho
.SABC S
2.
H
AHB
=
Góc gia đường thng SC và mt
phng (ABC) bng
Tính th tích ca khi chóp S.ABC và tính khong cách gia hai đường thng SA
BC theo a.
o
60 .
Câu 6 (1,0 đim). Cho các s thc
,,
x
yz
tha mãn điu kin
0.xyz
+
+=
Tìm giá tr nh nht ca biu thc
|| || || 2 2 2
333 666
xy yz zx
Px
−−
=++++.yz
.ND
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn riêng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gi M là trung đim
ca cnh BC, Nđim trên cnh CD sao cho
CN 2
=
Gi s
(
)
11 1
;
22
M
đường thng AN
phương trình
Tìm ta độ đim A.
23xy−−=0.
Câu 8.a (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
12
:
121
xyz
d
+−
==
đim
Viết phương trình mt cu (S) có tâm I và ct d ti hai đim A, B sao cho tam giác IAB
vuông ti I.
(0;0;3).I
Câu 9.a (1,0 đim). Cho n là s nguyên dương tha mãn
1
5
n
n
C
3
n
C
=
. Tìm s hng cha
5
x
trong khai
trin nh thc Niu-tơn ca
()
2
1
,0.
14
n
nx
x
x
−≠
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho đường tròn
Viết phương
trình chính tc ca elip (E), biết rng (E) có độ dài trc ln bng 8 và (E) ct (C) ti bn đim to thành
bn đỉnh ca mt hình vuông.
22
(): 8.Cx y+=
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
12
:,
211
xyz
d
+−
==
mt
phng
đim
(): 2 5 0Pxy z+− += (1; 1; 2).A
Viết phương trình đường thng ct d và (P) ln lượt
ti MN sao cho A là trung đim ca đon thng MN.
Câu 9.b (1,0 đim). Cho s phc z tha mãn
5( )
2
1
zi
i
z
.
=
+
Tính môđun ca s phc
2
1.wzz=+ +
---------- HT ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:....................................................................; S báo danh: ..............................................
Đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012 - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi ĐH môn Toán khối A, A1 năm 2012 9 10 436